Stanovisko STUŽ k plánům na kácení stromů podél silnic.

Společnost pro trvale udržitelný život se znepokojením sleduje zprávy o plánech silničářů odstranit od silnic v letošním roce přibližně 9 000 stromů - jak zjistila Česká inspekce životního prostředí dotazy na jednotlivé správy silnic.

STUŽ upozorňuje na to, že při plánech na kácení stromů podél silnic je třeba brát na zřetel všechny okolnosti a posuzovat je komplexně.

 

  • Aleje patří k českému kulturnímu a přírodnímu dědictví, stejně jako kostely, zámky, hrady, historické parky nebo chráněná území. Patří k obrazu české země, jsou součástí krajinného rázu, způsobu života a české duše, která spojuje minulost s budoucností.
  • Při obecném úbytku živočišných a rostlinných druhů v důsledku civilizačních vlivů mají aleje podél silnic, spolu s remízy a živými ploty nezastupitelnou úlohu jako stanoviště mnoha živočichů a dalších organismů, obohacujících náš svět.
  • Jízdní dráha vymezená alejovými stromy je dobrým vodítkem pro řidiče. Většina řidičů při jízdě podvědomě vyhledává jízdní dráhu právě podle stromů, zejména v mlze, za deště, v noci nebo v době, kdy celou krajinu pokryje sníh.
  • Je prokázáno, že v místech, kde byla alej vykácena, jsou řidiči motivováni volným výhledem a sešlápnou plynový pedál
  • Je prokázáno, že stromové aleje poskytují řidiči více vjemů na rozdíl od monotónního okolí bez stromů a přispívají tak kprevenci únavy a nebezpečí mikrospánků, častých příčin těžkých nehod.
  • Podloží mnoha vozovek, často včetně silnic první třídy, nevyhovuje požadavkům současných potřeb a norem. Podloží silnic, zejména krajnice, se po deštích a mrazech rozpadá pod těžkými vozidly. Tento nepříznivý efekt je mírněn stromy, které odčerpávají vodu, vysušují základ silnice a zlepšují tím její nosnost.
  • Díky zastínění vozovky stromy se snižuje teplota vzduchu valejích vhorkých dnech až o 5 stupňů C, ještě více se snižuje teplota vlastní vozovky - dochází proto ke snížení opotřebení vozovky i pneumatik.
  • Podle statistik se aleje podílejí aktivně na méně než 1 % dopravních nehod; jedná se o případy, kdy dojde kdopravním nehodám vlivem pádu stromů na silnici (především při vichřicích atd.). Vostatních případech je vina na straně řidiče, především nedodržením přiměřené rychlosti nebo jinak nesprávným způsobem jízdy, nepřizpůsobené stavu a charakteru silnice, jak přikazují pravidla silničního provozu.
  • Na druhou stranu je zřejmé, že pokud dojde knárazu vozidla do stromu, zvláště pak staršího, bývají následky velmi vážné, často tragické a knárazu může dojít nejen vinou řidiče, který nepřizpůsobil svoji rychlost stavu vozovky, ale i při nárazu dalšího účastníka nehody, který ji nezpůsobil.
K eliminaci negativních vlivů alejí doporučujeme provádět preventivní opatření, v první řadě taková, která si nevyžadují velké náklady, jako jsou bílení kmenů, opatření kmenů dostatečně velkými odraznými plochami, správné vodorovné značení krajnic, snížení nejvyšší povolené rychlosti. K nákladnějším, ale velmi účinným opatřením, chránícím jak účastníky silničního provozu, tak stromy, je instalace svodidel.

Samostatnou kapitolou a podmínkou „mírového soužití" účastníků silničního provozu a stromů v alejích je vlastní údržba alejí - je třeba stromy řádným způsobem odborně prořezávat, kontrolovat a také, především v případě alejí ze vzácnějších dřevin, udržovat půdu v okolí stromů.

Jedině ve vytipovaných krajních případech, kde znamenají stromy svým stavem ohrožení nebo skutečnou jiným způsobem neodstranitelnou překážku v provozu, lze přistoupit ke kácení stromů.

Naopak, je do budoucna třeba uvažovat o výsadbě alejí nových, samozřejmě v příslušné vzdálenosti od hrany vozovky a nejlépe až za odvodňovacím příkopem.

Jsme přesvědčeni, že není žádný rozumný důvod, obhajitelný „veřejným zájmem", aby se toto naše kulturní a přírodní dědictví české krajiny ničilo a podřizovalo nepřizpůsobivým, tzn. špatným řidičům.

 

Jménem Společnosti pro trvale udržitelný život


Ing. Jiří Dlouhý

předseda


V Praze dne 2. 3. 2009


Příloha: Názorný příklad řešení  problematiky alejí na severu Německa.

STUZ_002 

 STUZ_004

 

 

 

Foto: Jaromír Čejka