K oznámení koncepce „Integrovaného plánu rozvoje města Děčín - sídliště Staré Město" ze 12/2008 podáváme po prostudování následující vyjádření:
  1. Oznámení splňuje nároky na formální obsahovou úplnost, resp. dodržení předepsané osnovy, zarážející je však úplná absence nebo lapidárnost textu pod názvy některých klíčových kapitol, jako jsou v kapitole B.6. subkapitoly „Vize" a „Globální cíl", zatímco v některých jiných kapitolách (např. B.4, B.5., C.1) se tytéž myšlenky zbytečně opakují.
  2. Ve vymezení řešeného území skutečně „integrovaného plánu" pro Děčín III - Staré Město by zasvěcený čtenář očekával i zahrnutí alespoň ve východní části bezprostředně přiléhající části nivy Ploučnice a její zapojení do systému rekreačních ploch sídliště, přičemž nezbytnou součástí plánu by pak musela být sanace staré ekologické zátěže celé nivy od kontaminace radionuklidy ze sedimentů, pocházejících z dřívější nedostatečně zajištěné těžby a úpravy uranu na horním toku Ploučnice na Českolipsku. Bez tohoto území a vlivu nelze plán považovat za skutečně komplexní, jak vyžaduje definice integrovaných plánů, které mají zajistit úplnou regeneraci území a podmínek života jeho obyvatel. Tok a niva Ploučnice jsou součástí evropského systému chráněných území přírody NATURA 2000, což by muselo být v plánu a jeho SEA zohledněno. Z tohoto důvodu je nepochopitelné, že ve vyjádření Správy CHKO České středohoří, obsaženém v příloze 2 k plánu, je vyloučen jakýkoliv možný vliv na lokality NATURA 2000, ačkoliv řešené území je i bez námi navrhovaného rozšíření v jejím bezprostřední blízkosti.
  3. Kapitola B.7. Přehled uvažovaných variant řešení neuvádí skutečné varianty, ale pouze opakuje dvě základní součásti řešení z předchozích kapitol. Domníváme se, že by zde měly být zmíněny alespoň dvě základní možné varianty - totiž buď modernizace stávajícího panelového sídliště, jak k ní IP směřuje (jako k jediné reálné variantě), nebo následování vzorů z vyspělých států zejména západního zahraničí a úplná přestavba území po demolici stávajícího sídliště (jako srovnávací varianta, vedle varianty „nulové" - tedy ponechání sídliště samovývoji bez integrovaného zásahu), nebo prohlášení, že IP bude řešen invariantně.
  4. Oznámení obsahuje mnoho údajů o stavu a tendencích v životním prostředí, přírodě a krajině v širším okolí Děčína a celého okresu Děčín, ale je málo konkrétní právě v údajích o bezprostředním okolí. Je zmiňována skládka odpadů Nebočady, ale výše zmíněná kontaminace toku a nivy Ploučnice splaveninami z prostoru těžby uranu na Českolipsku je významnou starou ekologickou zátěží území, využitelného jinak pro rekreaci obyvatel nejen Starého Města, a přesto není v IP zmíněna. To považujeme za závažný nedostatek.
  5. V kapitole C.3. Základní charakteristiky stavu životního prostředí v dotčeném území dále postrádáme sdělení o závažném ovlivnění celého sídliště nejen emisemi škodlivin z dopravy do ovzduší, ale také hlukem, a to z průtahu silnice I/13, II/261, z nádraží Děčín - Východ a z celého navazujícího systému železničních tratí na Benešov n. Pl. i na Ústí n. L - Střekov, které sídliště obepínají, a to přesto, že v předchozích kapitolách je tento problém zmíněn.
  6. Řeka Ploučnice není zmíněna ani v subkapitole o protipovodňové ochraně, ačkoliv vzdutí Labe při povodních dosahuje i do její nivy v sousedství s řešeným územím.

 

Z výše uvedených připomínek však vyplývá, že IP by měl být co do řešeného území poněkud rozšířen a že by měl být komplexně posouzen z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví se zaměřením na ochranu proti hluku, odstranění starých ekologických zátěží (kromě nivy Ploučnice zvážit i zátěž kontaminací zeminy z bývalého autoparku SA) a systém zeleně sídliště, toku a nivy Ploučnice jako součásti NATURA 2000 a okolní krajiny.

 

ing. Jiří Dlouhý, předseda, v.r.