Stanovisko STUŽ k prospekci zlata v Čechách a k horní legislativě.

Dne 3. září tohoto roku se v rámci činnosti našeho občanského sdružení konala veřejná diskuse o problematice prospekce a případné těžby zlata v Čechách. Na závěr této diskuse byly formulovány a schváleny tyto náměty a návrhy:

Připravovaný horní zákon musí v souladu se středoevropskou právní tradicí vyváženě upravit práva a povinnosti

  • vlastníků dotčených nemovitostí,
  • obcí jako reprezentantů obecních a lokálních zájmů,
  • státní správy jako reprezentantů veřejného zájmu a
  • těžařů, kteří mají zájem vyvíjet činnost v oboru svého podnikání.
  1. Ve správních řízeních podle horního zákona je třeba vedle účasti dotčených obcí připustit odpovídající formy účastenství zainteresované veřejnosti, zejména občanských sdružení zaměřených na ochranu životního prostředí.
  2. Odpovědné resorty musí v době co možná nejkratší vypracovat návrh státní surovinové politiky a projednat tento návrh před jeho schválením jako koncepci podle zákona č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.
  3. Požadujeme, aby až do přijetí nového horního zákona a státní surovinové politiky nebyly v České republiky povolovány žádné geologické práce za účelem vyhledávání zlata a nerostů, z nichž lze průmyslově vyrábět kovy.
  4. Již povolené geologické práce za uvedeným účelem, pokud s nimi dosud nebylo započato, je třeba dohodou se zadavatelem odložit až do doby přijetí nového horního zákona a státní surovinové politiky. V jiných případech, zejména pokud nedojde k uzavření takové dohody, je zapotřebí příslušná správní rozhodnutí v mimořádném

V Praze dne 23.9.1996

RNDr. Miloš Kužvart                                                 JUDr. Petr Kužvart

geolog, člen předsednictva STUŽ                                právník, člen STUŽ

 

odborní garanti diskuse „Zlato v Čechách“