K oznámení záměru „Zklidnění severojižní magistrály v prostoru u Národního musea v Praze", zpracovanému podle § 6 zákona č. 100/2006 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen „zákona o EIA/SEA"), jehož předkladatelem je Ředitelství silnic a dálnic Praha, zpracovanému firmou Pragoprojekt Praha v září 2008, zveřejněnému v IS EIA pod kódem PHA601, podáváme po prostudování toto vyjádření:

 1. Oznámení splňuje formální požadavky na dodržení obsahu oznámení dle § 6 zákona o EIA/SEA a jeho příloh, nelze však souhlasit s věcným obsahem oznámení a to z následujících důvodů:
 2. Již zařazení záměru do kategorie v kapitole B.I.1. na str. 7 je nesprávné. Severojižní magistrála (dále jen „SJM") má nejen v prostoru u Národního musea v obou směrech nejméně 3 jízdní pruhy, v místech s odbočovacími pruhy dokonce 4 v jednom směru. I když je dnes dělená nejen před a za Národním museem, ale od Hlavního nádraží až po nájezdy na Nuselský most do dvou jednosměrných komunikací oddělených blokem domů, je potřeba ji vnímat jako jeden funkční celek o 6 až 8 jízdních pruzích, zejména má-li být v některých z uvažovaných variant odsunuta z prostoru Václavského náměstí za Národní museum. Stěží lze předpokládat, že situace v tomto úseku SJM se zlepší, bude-li průjezdný profil na dílčí části zredukován na 2x2 jízdní pruhy a přesunut pod zem. To by znamenalo nejen snížení kapacity, ale i ztížení návazností na další komunikace a křižovatky v Praze 1 a 2, včetně rovněž tranzitem velmi zatížených ulic Vinohradské, Žitné a Ječné. Proto patří podle našeho názoru jednoznačně do kategorie I - záměry, které se posuzují vždy.
 3. Kapitola B.I.2. Rozsah záměru uvádí, že obsahem záměru je pouze 1. etapa širšího záměru zklidnit SJM od Wilsonova nádraží až po Nuselský most. Tato 1. etapa řeší převedení SJM do tunelu pouze v úseku od nadzemního parkoviště Slovan po vyústění ulic Hegerova a Mezibranská do Čelakovského sadů. Trváme na tom, že je potřeba provést hodnocení vlivů na životní prostředí na celý záměr, představující skutečné zklidnění SJM v celém jejím průběhu od Wilsonova nádraží až po Nuselský most, a to včetně širších souvislostí, především návaznosti, napojení a zklidnění komunikací, zprostředkujících také západo-východní tranzit přes MČ Praha 2, tedy ulic Vinohradské, Žitné a Ječné. Je neúnosné, aby v místě provizorního ukončení 1. etapy a vybudování výjezdních ramp na povrch bylo okolí tohoto místa v budoucnosti znovu vystaveno negativním účinkům stavby 2. etapy. Jsme dále přesvědčeni, že i po realizaci městského a silničního okruhu, které část dopravy, zejména pak tranzitní ze SJM a jmenovaných komunikací odčerpá, půjde vzhledem k poloze uprostřed města nadále o velmi zatížené komunikace, jejichž okolí je nutno chránit před negativními vlivy automobilové dopravy. Zatím je ochrana před hlukem a emisemi v této části města nulová a to je třeba zásadně a rychle změnit. Požadujeme proto řešit zklidnění SJM od Wilsonova nádraží až po nájezd na Nuselský most v jediné etapě.
 4. Tak, jak je záměr prezentován, nesporně přispěje ke zlepšení funkčního i prostorového uspořádání Václavského náměstí v prostoru před Národním museem a ke zklidnění této exkluzivní části centra Prahy a Pražské památkové rezervace, pro Prahu 2 je to však řešení zcela nedostatečné a z hlediska sledovaného záměru neúčinné. I z tohoto důvodu požadujeme pojmout záměr zklidnění SJM velkoryseji, jak je naznačeno výše, a ve více variantách, které musí být vyhodnoceny a porovnány z hlediska technické, ekonomické i provozní náročnosti, ale i vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Zásadně nesouhlasíme, aby vyhodnocení bylo prováděno takto po dílčích částech, bez souhrnného vyhodnocení celého souboru staveb, potřebných pro skutečné zklidnění SJM a navazujících komunikací na území MČ Praha 2.
 5. Máme pochybnost i o navrhované podjezdné výšce v tunelech pouhých 4,50 m. I když předpokládáme, že na SJM bude vyloučen provoz nákladních automobilů s vyšší nosností, nelze vyloučit potřebu použít této komunikace při řešení mimořádných a krizových situací pro průjezd jeřábů, požární, vyprošťovací a jiné speciální automobilní techniky. Přivítali bychom proto, kdyby podjezdná výška odpovídala standardním 5,40 m.
 6. Z oznámení je zřejmé, že záměr si vyžádá trvalý zábor a likvidaci zeleně v části Čelakovského sadů. Tento úbytek již dnes tak nedostatečné zeleně v centru města by měl být v rámci širšího řešení terénních a sadových úprav dotčeného prostoru kompenzován.
 7. Doba výstavby, uvedená v kapitole B.I.7., totiž 4 roky (2010 - 2013), by měla být limitní pro celý úsek od Wilsonova nádraží až po Nuselský most. Mělo by být samozřejmostí maximální nasazení stavebních kapacit a provádění prací, nerušících noční klid (především ražení tunelů) v třísměnném provozu, aby tato živá část města byla omezována a obtěžována stavbou po co nejkratší dobu a aby se vyřešilo celé potřebné zklidnění najednou.
 8. Mimořádnou pozornost je z toho důvodu třeba věnovat v posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví průběhu stavby, resp. stavební činnosti a staveništní dopravě. Zejména umístění a provozu zařízení staveniště, způsobu zajištění staveništní dopravy, odvozu vytěžené zeminy, průběžnému čištění mechanismů a dopravních prostředků, vyjíždějících ze stavby, jak je zvykem v civilizovaných zemích, ale bohužel ještě ne u nás. V oznámení doporučený odvoz výkopků nakládkou na železniční nákladní vagony na přilehlou kolej hlavního nádraží by měl být kategorickým požadavkem orgánů veřejné správy na úseku ochrany životního prostředí, hygieny, dopravy i územního plánování a stavebního řádu. Pozornost je třeba věnovat i koordinaci a synergickým účinkům stavby a zařízení staveniště souběžně uvažované rekonstrukce Národního musea, vč. bývalé budovy Federálního shromáždění po vystěhování rozhlasové stanice Svobodná Evropa.
 9. Mimořádnou pozornost je třeba věnovat také omezením dopravy v průběhu stavby, náhradní dopravě MHD, zajištění dopravní obsluhy, přístupu záchranky a hasičů do dotčeného území a ke všem objektům po dobu výstavby.
 10. V kapitole B.3 Ovzduší se tvrdí, že nedojde ke vzniku žádného nového bodového ani plošného zdroje znečištění. Skutečností však je, že převedením dnes povrchového, tedy liniového zdroje znečištění do tunelu, větraného portály a mezilehlými výduchy nad terén, se dosud liniový zdroj změní na několik zdrojů bodových, koncentrujících dosud po celé délce produkovaného hluku a škodlivin do několika bodů v území, které budou pro okolí horší, než při dnešním rozptýlení po celé délce trasy. Způsobu a lokalizaci vývodů z odvětrávacího systému je proto třeba věnovat mimořádnou pozornost.
 11. V kapitolách věnovaných hluku a vibracím v dokumentaci EIA bude třeba věnovat větší pozornost, než je v oznámení, synergickým účinkům vibrací ze stavby i provozu záměru,  souběžně mělce vedeného tunelu metra „C" a železničních tunelů trati ČD z ž. st. Praha - Wilsonovo nádraží do ž. st. Praha -Vršovice, a to na okolní zástavbu, ale i technickou infrastrukturu a počítat v rozpočtu stavby s náklady na odstranění případných způsobených škod, včetně poruch na komunikacích, budovách, vedeních, vodovodech a kanalizacích.
 12. V kapitole C.I. je na str. 23 v tabulce 8 - Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik území, uvedeno ochranné pásmo silnic (které se v zastavěném území města nevymezuje) a technické infrastruktury, ale není tam zmínka o faktu, že část dotčeného území je součástí Pražské památkové rezervace a tím i památky zapsané na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO (jako „historické jádro města Prahy") celý zbytek dotčeného území je v ochranném pásmu této památky. Zmínka o tom chybí i v kapitolách Chráněná území podle zvláštních zákonů a Ochranná pásma na str. 36 oznámení. To je třeba doplnit a hlavně vnímat při projektování, schvalování i provádění stavby. Mimo jiné nelze vyloučit archeologické nálezy, které musí být ošetřeny v souladu se stavebním zákonem a zákonem o památkové péči a mohou stavbu ve veřejném zájmu časově prodloužit a věcně zkomplikovat. Čelakovského sady jsou navíc jako historická zahrada zapsanou chráněnou památkou, takže zásah do nich je nežádoucí, vyžadující souhlas orgánů památkové péče a pokud je nezbytný, měl by být minimalizován a kompenzován jinde v dotčeném území.
 13. Předpokládáme, že v dokumentaci EIA budou podstatně bohatěji a lépe ošetřeny širší souvislosti stavby v provozu po dokončení, v oznámení jen lehce nadhozené v textu na str. 24 a stránkách následujících. Zejména by mělo být vysvětleno, co vede projektanta a investora k optimistickému předpokladu, že postačí zredukování příčného profilu SJM na 2x2 jízdní pruhy (vliv realizace obou silničních okruhů k odvedení tranzitu?), že to spolu se světelně řízenými křižovatkami nepovede ke kongescím, se všemi negativními dopady na provoz i životní prostředí a že se neprojeví negativně ztížené napojení příčných, silně i tranzitem zatížených komunikací Vinohradské, Žitné a Ječné ulice.
 14. Za zcela nepřijatelné považujeme konstatování v kapitole „E. Porovnání variant řešení záměru" v oznámení, že se nenavrhují žádné varianty řešení Zklidnění SJM a tedy ani porovnání jejich vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Požadujeme zpracování záměru celého souboru staveb, zajišťujících skutečné zklidnění SJM od Nuselského mostu až po Wilsonovo nádraží a na navazujících příčných komunikacích v území MČ Praha 2, zejména na Vinohradské třídě, Žitné a Ječné ulici a jejich souhrnné EIA ve variantách. Teprve na základě komplexního posouzení celého souboru staveb a doprovodných opatření na stávajících komunikacích je možné záměr rozdělit na smysluplné dílčí etapy a ty pak připravovat samostatně podle ekonomických i technických možností a potřeb.

ZÁVĚR

S ohledem na výše uvedené zásadní námitky a připomínky požadujeme, aby oznámení záměru bylo předkladateli vráceno k přepracování (dopracování) na ucelený záměr na celý soubor staveb, zajišťujících deklarované zklidnění nejen SJM v celém úseku od Nuselského mostu po Wilsonovo nádraží, ale i na navazující Vinohradské třídě, Žitné a Ječné ulici, na Karlově náměstí a v Resslově ulici v Praze 2, rovněž přetížených tranzitním provozem. Přepracovaný záměr musí být řešen ve více technicky, provozně, ekonomicky a environmentálně přijatelných variantách a následné komplexní vyhodnocení EIA musí být provedeno na všechny, vč. porovnání dle stejných kritérií použitých tak, aby tendenčně nebyla některá z variant zvýhodněna použitou metodou. I s ohledem na pochybnost o správnosti zařazení záměru do kategorie II (viz bod 1 tohoto vyjádření) zásadně požadujeme, aby závěr zjišťovacího řízení vyzněl, že záměr musí být posouzen v úplném hodnocení EIA a že pro navazující správní řízení o umístění a povolení stavby nepostačí údaje, uvedené v oznámení.


Jsme si vědomi toho, že přepracováním a dopracováním dokumentace pro tento záměr se odsunuje reálná doba realizace, ale považujeme za nezbytné vyřešit tíživou dopravní a environmentální situaci na pomezí Prahy 1 a 2 promyšleně a komplexně, i kdyby to mělo trvat déle, než se dopustit vzhledem ke spěchu a nekomplexnímu přístupu podobných zásadních chyb, jako byla kdysi právě SJM.


Za Společnost pro trvale udržitelný život:


Ing. Jiří Dlouhý, předseda


V Praze dne 12. prosince 2008

______

 

Magistrát hlavního města Prahy
Odbor ochrany prostředí – oddělení EIA
Jungmannova 35/29
111 21  Praha 1