Příloha číslo 2 Koaliční dohody ODS, KDU-ČSL a ODA ze dne 27.6.1996 v bodě 16 uvádí, že „Kompetence ve vodním hospodářství bude převedena z Ministerstva životního prostředí na Ministerstvo zemědělství.“

Tento plánovaný krok, který je svévolným politickým aktem, kterému nepředcházela analýza problematiky vodního hospodářství, co nejrozhodněji odmítáme. Jde o další oslabení pravomoci ministerstva životního prostředí, které za minulé funkční období vlády přišlo o kompetence v územním řízení a stavebním řádu a ve státní správě lesů a jejich ochraně.

Koaliční smlouvou předpokládaný převod kompetencí ve vodním hospodářství výrazně znesnadní činnost ministerstva a orgánů státní správy životního prostředí a ztíží až znemožní plnění řady rezortních i státních programů. Zejména tím bude narušena řádná funkce Státního fondu životního prostředí, České inspekce životního prostředí a Českého hydrometeorologického ústavu. Na úrovni okresů dojde buď k dalšímu rozdělení stávajících referátů životního prostředí nebo k jejich dělené odpovědnosti vůči různým ministerstvům.

Zpochybní se a věcně zkomplikuje postavení České republiky v mezinárodních jednáních o vodách, zejména v projektu Labe, který je zaměřen na komplexní zlepšení stavu životního prostředí v povodí této řeky. Vládní program revitalizace říčních systémů, zaměřený na nápravu vodních poměrů v krajině, nelze uskutečňovat bez věcné podpory jednotně působící odborné a státní správy jednotlivých složek ochrany životního prostředí. Obdobně je tomu při projektování a realizaci Územních systémů ekologické stability na tocích a vodních plochách.

Převodem kompetencí ve vodním hospodářství přijde ministerstvo o odbornou základnu, kterou má ve Výzkumném ústavu vodohospodářském. Zároveň přijde o možnost efektivního uplatnění stávajících i připravovaných ekonomických nástrojů. Hlavně však přijde o zákonnou iniciativu k vodě, která je nejdůležitější složkou přírodního prostředí našeho pozemského života.

Z těchto důvodů je nezbytné, aby naopak veškeré kompetence k vodě, ale i k lesům, které jsou nejčetnějším a hlavním typem ekosystémů mírného pásma, byly převedeny na Ministerstvo životního prostředí.

Obracíme se proto na politiky, vládní činitele a poslance Parlamentu ČR, aby novelou kompetenčního zákona neoslabovali ministerstvo a nestavěli tak překážky tvorbě a ochraně životního prostředí, ale naopak, aby novelou kompetenčního zákona pravomoci ministerstva životního prostředí ve vodním hospodářství rozšířili a dříve odňaté kompetence k lesům ministerstvu životního prostředí navrátili.

V Praze 15. července 1996

 

Za Společnost pro trvale udržitelný život

 

Pavel Šremer, prom. biol., v.r. ing. Igor Míchal, CSc., v.r.       ing. Ivan Dejmal, v.r.

místopředseda                                     předseda                                 místopředseda