Zpráva o činnosti Východočeské pobočky STUŽ v roce 1998.

Ve dnech 9. a 10. června 1998 se východočeská pobočka STUŽ podílela na přípravě celostátní konference s mezinárodní účastí s názvem "Environmentální zdraví". Zakládající člen STUŽ a první předseda této pobočky Prof. RNDr. Vladimír Srb, DrSc., daroval knihovně STUŽ sborník z této konference. V dopise, který poslal do redakce, přeje v roce 1999 všem kolegům stále dost elánu, dobrých myšlenek a vůle do dalšího konání pro trvalý život člověka v pohodě a harmonii s přírodou. Dodává: "V mezidobí od června do vánoc letošního roku jsem si znovu uvědomil správnost dlouholetých komplexních aktivit, sdružujících problematiku zdraví a životního prostředí a převyšujících mnohonásobně politiku jednotlivých resortů. Současná aktivita v podobě návrhu vládního usnesení "Akčního plánu zdraví a životního prostředí České republiky" to plně potvrzuje. Potěšilo mě to..." Přejeme panu profesorovi v letošním roce hodně sil a úspěchů a otiskujeme závěrečné usnesení konference:

Usnesení z celostátní konference s mezinárodní účastí "Environmentální zdraví", konané na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové ve dnech 9. a 10. června 1998 u příležitosti 650. výročí založení Univerzity Karlovy

Účastníci konference se usnášejí takto:

1. podporují evropskou iniciativu pro tvorbu "Akčních plánů zdraví a životního prostředí", vzešlou z helsinské konference ministrů životního prostředí a zdravotnictví v roce 1994,

2. očekávají, že současný pracovní návrh "Akčního plánu zdraví a životního prostředí ČR" se stane - po všeobecné diskusi a po schválení vládou ČR - účinným, konkrétním podkladem pro praktické naplňování,

3. pokládají navrhovanou mezirezortní spolupráci za jedině možný, přínosný, trvalý partnerský svazek, nutný pro uskutečňování zásad udržitelného rozvoje,

4. doporučují nejvyšším zastupitelským orgánům přijmout "Akční plán zdraví a životního prostředí ČR" za jeden z rozhodujících materiálů pro další rozvoj ČR,

5. nabízejí své odborné služby vládě, zainteresovaným resortům, ale i dalším organizacím státní správy či samosprávy - na úrovni celostátní i nižší,

6. doporučují, aby na všech zainteresovaných ministerstvech byly ustanoveny pracovní týmy odborníků se zaměřením na konkrétní úkoly "Akčního plánu pro zdraví a životní prostředí ČR",

7. žádají, aby příslušné státní orgány (na všech úrovních) pravidelně poskytovaly, bezplatně (nejde-li o podnikatelské aktivity tazatele), co nejúplnější objektivní informace o stavu zdraví a životního prostředí a za tím účelem monitorovaly vhodné indikátory,

8. doporučují odpovědným resortům, aby co nejrychleji zavedly celoplošný, soustavný, vzdělávací a výchovný proces v otázkách zdraví, životního prostředí a udržitelného rozvoje.

Připravila redakční skupina: prof. RNDr. Vladimír Srb, DrSc., doc. MUDr. Jaroslav Kříž, CSc., prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc., Ing. Richard Barták, CSc., doc. MUDr. Jindra Šmejkalová, CSc.