Stanovisko předsednictva STUŽ k vládnímu návrhu Zákona o omamných látkách, psychotropních látkách, přípravcích obsahujících tyto látky, prekursorech a pomocných látkách a o změnách a doplňcích některých zákonů (Sněmovní tisk 2035).
Předložený návrh zákona obsahuje ustanovení významným způsobem omezující pěstování konopí setého (Canabis sativa) v ČR. V některých pasážích vládní předlohy je zmiňováno pouze konopí jako takové bez bližšího určení druhu.  V současnosti jsou známy tři druhy  konopí:
  • konopí seté (Canabis sativa)
  • konopí indické (Canabis indica)
  • konopí rumištní (Canabis ruderalis).

V ČR jsou uznané a povolené tři odrůdy konopí setého: Rastislav, Unico a Compolti. V klimatických podmínkách ČR je obsah omamných látek (tetrahydrokannabinolů - THC) v těchto odrůdách 0,005 -0,089%, v mexickém  konopí  pěstovaném pro získání drogy je obsah THC 8-12% a v pryskyřici stírané z konopí indického je obsah 40%. Pro výrobu drogy je nutný minimální obsah THC 8%.  Z tohoto řádového rozdílu obsahu THC je jasně vidět, že možnost zneužití   českých  odrůd konopí pro výrobu drogy je méně než teoretická a proto by  toto odrůdy konopí neměly vůbec spadat  pod ustanovení navrhovaného zákona. Zakázáno by mělo být pouze pěstování konopí indického (Canabis indica).

V § 14, odst. 5  návrhu zákona je   ustanovena povinnost pěstitele nabídnout vypěstované konopí z celé oseté plochy výrobců vlákna a v případě, že o něj nemají zájem, tak celou úrodu zneškodnit. Významným způsobem je tak omezena možnost pěstování konopí setého pro ostatní účely. Výroba vlákna  je pouze jednou z možností využití konopí a přitom další způsoby využití konopí jsou z hlediska trvale udržitelného zemědělství významnější.

Bez možnosti pěstovat konopí pro osivo buď budou pěstitelé nuceni veškeré osivo dovážet, nebo přestat  s pěstováním konopí vůbec. Semena konopí je možné využívat pro výrobu olejů, tiskových barev, čistících prostředků, kosmetických přípravků, tmelů, biopaliv. Při mechanizované sklizni semen  je  konopí pro výrobu vlákna nevhodné a podle návrhu by mělo být zneškodněno a nikoli využito např. pro energetické účely.

  • Konopí seté je významná meliorační plodina. Při pokračujícím poklesu stavu hospodářských zvířat a  tím i poklesu produkce chlévské mrvy se snižuje obsah humusu v půdách. Využití konopí pro zelené hnojení  je řešením pro obnovu přirozené úrodnosti půd i pro dekontaminaci půd obsahujících těžké kovy. Porosty konopí svou  vysokou konkurenční schopností mohou sloužit i pro odplevelení polí  bez použití herbicidů.
  • Konopí seté  je významná energetická plodina.  Z jednoho ha  je možné získat až 190 GJ  energie, získaná fytomasa je dvakrát výhřevnější než hnědé uhlí při nižším obsahu popelovin. Spalováním  briket z konopí je možné nahradit  část fosilních paliv, zejména hnědého uhlí s vysokým obsahem síry. Při poklesu potřeby produkce potravin a krmiv roste význam pěstování technických a energetických plodin. Pěstování  a zpracování konopí a dalších energetických plodin ( topoly, vrby, čirok atd.) by mělo být podpořeno státní subvencí jako tomu bylo při podpoře pěstování řepky ozimé a výroby bionafty v rámci  tzv. oleo programu MZe ČR v minulých  letech. Oproti řepce má konopí tu výhodu, že nevyžaduje intenzivní hnojení a chemickou ochranu a proto je vhodné i pro pěstování  v  pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů.
  • Konopí seté je důležitým zdrojem vlákniny pro výrobu papíru. Z jednoho hektaru konopí setého je možné získat stejné množství vlákniny jako z hektaru osmdesátiletého  smrkového lesa.

Z těchto důvodů považujeme za nutné:

  1. z návrhu zákona vyjmout pasáže omezující pěstování a využívání konopí setého
  2. do návrhu zákona zapracovat zákaz pěstování konopí indického (Canabis indica)
  3. zavést program státní podpory pěstování a zpracování energetických plodin včetně konopí setého

Za předsednictvo STUŽ:

Ing. Igor Míchal, CSc. v.r., úřadující předseda

Ing. Ivan Dejmal, v.r. , místopředseda

Ing. Karel Jech, v.r., zpracovatel