Stanovisko předsednictva STUŽ k vládnímu návrhu novely stavebního zákona čís. 50/1976 Sb. ve znění novely č. 103/1990 Sb., 262/1992 Sb. a č. 43/1994 Sb. a k návrhům prováděcích vyhl. č. 83-85/1976 Sb. ve znění vyhl. č. 276-278/1992 Sb.
Společnost pro trvale udržitelný život při vědomí významu stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek jako důležitého nástroje pro ovlivňování vytvářeného životního prostředí zaujímá k vládnímu návrhu novely a návrhu MH ČR na novelizaci prováděcích vyhlášek toto stanovisko:
  1. Novela ponechává stav, při kterém pořizování územně-plánovací  dokumentace, územně-plánovacích podkladů a územní rozhodování  zůstávají čistým výkonem státní správy, byť je v přenesené působnosti vykonávají i městské a obecní úřady. Obcím zůstává pasivní role a převaha iniciativy k ovlivnění obsahu i formy je  na státu. Nepodaří-li se tento stav změnit v novele, alespoň  následná zcela nová právní úprava by měla zajistit, aby územní  plány byly především nástroji samosprávy, k nimž stát se vyjadřuje pouze z hlediska dodržení zákona, procesních postupů při  projednání a respektování nadlokálních zájmů, obsažených ve  schválené vyšší územně-plánovací dokumentaci pro řešená území.
  2. Novela vzhledem k trvající neexistenci regionálních článků  veřejné správy ponechává regionální problematiku územního plánování na ústředních orgánech státní správy a nevyužívá odborný  potenciál okresních úřadů pro pořizování územně-plánovacích dokumentací a podkladů pro velké územní celky (plány územních vazeb). Doporučujeme zvážit, zda část této problematiky již v této novele nesvěřit okresním úřadům a ústřední orgány zaměřit  jen na ty dokumentace, jejichž schválení si vyhradila vláda.
  3. Právní úprava novely včetně navazujících vyhlášek by neměla  rezignovat na stanovení obecně-technických požadavků na uspořádání území. Vypuštěním části třetí a některých dalších ustano vení z novely vyhl. čís. 83/1976 Sb. ve znění vyhl. čís.  45/1979 Sb. a vyhl. čís. 376/1992 Sb. se tak stalo. I když mnohá ustanovení se přežila a neodpovídají dnešním podmínkám, mnohá mají pouze deklarativní a zatím nevymahatelnou podobu, jsme  přesvědčeni, že je třeba tuto část přepracovat, nikoliv vypustit bez náhrady. Je v ní třeba stanovit především zásady uspořádání území z hlediska intenzity využívání člověkem tak, aby  byly zachovány ekologická stabilita, biodiverzita, trvalá udržitelnost všeho života v území a stanoveny k tomu potřebné limity.
  4. Novela by neměla omezovat, ale rozšiřovat možnosti účasti  veřejnosti na tvorbě územních plánů, v územním a stavebním řízení. V novele se omezuje právo vstupovat do nich jen právnickým a fyzickým osobám přímo dotčeným ve vlastnických a jiných  právech k pozemkům a stavbám. Ani tito účastníci však nemají možnost vstupovat již do fáze přípravy dokumentů, ale až do  projednávání dokumentů již připravených. V novele není výslovně uvedeno ani to, co vyplývá ze zákonů čís. 17/1992 Sb.,  244/1992 Sb. a zák. čís. 114/1992 Sb., totiž možnost rozšíření okruhu účastníků projednávání územně-plánovací dokumentace  a účastníků územního a stavebního řízení o občanská sdružení, splňující určité podmínky dle zákona o sdružování občanů. Je nezbytné uzákonit zákaz ryze účelového dělení pozemků k vyloučení sousedů z účastnictví.

Při určení okruhu účastníků je třeba přihlédnout k platnému právu, tj. § 127 občanského zákoníku (sousedská práva) s cílem předcházet budoucím možným sousedským sporům.

Doporučujeme pokusit se tyto nedostatky vládního návrhu novely stavebního zákona odstranit nebo jej neschválit a uložit zpracování nové právní úpravy, odpovídající demokratizaci veřejné správy. Nejde jen o dotčení vlastnických a jiných práv k nemovitostem, ale i o dotčení životního prostředí a změnu charakteru sídla či zástavby.

 

Za předsednictvo STUŽ:

 

Ing. Igor Míchal, CSc.

úřadující předseda

Ing. Ivan Dejmal, v.r., místopředseda

Ing. arch. Martin Říha, v.r., zpracovatel

 

V Praze dne 26. 3. 1996