Je přítomno 35 členů z 217 členů, valná shromáždění je usnášeníschopné.

Zvolena mandátová komise ve složení: Eva Vavroušková, Marcela Křížová

návrhová komise ve složení: Martin Říha, Jiří Kulich

volební komise ve složení: Jiří Roth, Jiří Nečas

Neschválen pozměňovací návrh Václava Hály k programu valné hromady.

Schválen program ve znění navrženém předsednictvem STUŽ.

 

Usnesení valného shromáždění STUŽ ze dne 6. března 2007

 

Valné shromáždění

1) stanovuje počet členů předsednictva na 8 členů + předseda

2) schvaluje zprávu o činnosti  v r.2006 a plán činnosti na r.2007 ve znění předloženém Jiřím Dlouhým s těmito doplňky:

  • více s zaměřit na konkrétní výstupy činností, ne jen na činnosti samotné
  • lépe prezentovat stanoviska, tiskové zprávy STUŽ, závěry z besed, prosazovat se ve sdělovacích prostředcích
  • obnovit činnost odborných pracovních skupin
  • doplnit důraz na výchovu a vzdělávání i mimo STUŽ (přednášky, besedy, angažování se v zaměstnání a místě bydliště)

3) schvaluje zprávu o hospodaření za r.2006 a rozpočet na r.2007

4) schvaluje zprávu revizní komise za r.2006

5) ukládá předsednictvu zajistit efektivnější využití peněz na korunovém a zejména devizovém účtu

6) se seznámila s činností poboček STUŽ

7) volí

  • předsedu: Jiřího Dlouhého
  • členy předsednictva: Ivana Dejmala, Pavla Šremera, Jiřího Nečase, Evu Tylovou,  Jiřího Kulicha, Marcelu Křížovou, Jiřího Rotha, Evu Rychlíkovou
  • náhradníky na členy předsednictva: Jiří Fencl, Zdeněk Joukl
  • členy revizní komise: Miroslava Punčocháře, Jaroslava Mejzra

8) volí čestné předsednictvo ve složení: Martin Bojar, Jan Cimický, Táňa Fišerová, Mikuláš Huba, Jaroslav Hutka, Erazim Kohák, Bedřich Moldan, Jana Štroblová, Hana Librová (po souhlasu), Otakar Leiský (po souhlasu)

9) neschvaluje návrh stanoviska předloženého Václavem Hálou ve věci žádosti vlády USA o zřízení radarové stanice na území ČR

10) vyzývá členy dle možností k dobrovolnému zvýšení členských příspěvků nebo k využití možnosti daru ve prospěch STUŽ

11) vyzývá členy,a by se zapojili do procesu přípravy revidované strategie UR ČR a  dalších strategických dokumentů

12) ukládá předsednictvu  systematicky se zabývat náborem nových členů