Zápis z valného shromáždění STUŽ dne 7. 3. 2006, Novotného lávka 16, 00 hod

Valné shromáždění zvolilo:
• mandátovou komisi ve složení J. Roth, E.Vavroušková, M. Křížová
• návrhovou komisi ve složení: K. Jech, M. Říha, M. Šuta

Mandátová komise konstatovala, že v době zahájení VS bylo přítomno 36 STUŽ.

Valné shromáždění schválilo Zprávu o činnosti STUŽ v uplynulém roce, kterou přednesl P.Šremer.

Valné shromáždění schválilo výsledky hospodaření STUŽ za rok 2005 a rozpočet STUŽ na rok 2006, které přednesla E. Vavrušková.

Valné shromáždění schválilo návrh plánu činnosti STUŽ na rok 2006, který přednesl P. Šremer.

Valné shromáždění vzalo na vědomí zprávu revizní komise, kterou přednesl M. Punčochář.

Valné shromáždění vzalo na vědomí informace o činnosti poboček STUŽ, které přednesli J. Roth, P. Žlebek, M. Petr, Z. Joukl a M. Šuta.

Valné shromáždění uložilo předsednictvu na základě přednesených návrhů:
• prověřit možnosti efektivnějšího úročení aktiv na účtech STUŽ
• ve spolupráci s garanty seminářů publikovat zprávy a případné další materiály ze seminářů STUŽ.

Návrh usnesení přednesený M. Říhou valné shromáždění schválilo.


Zapsal: K. Jech