Naše Chomutovská regionální pobočka STUŽ byla vytvořena na počátku roku 1996, ale teprve koncem roku získala dostatečný počet členů, aby mohla rozvíjet činnost, jež si naplánovala. Do konce roku 1996 se podařilo získat celkově devět zájemců.

Jako cíl své činnosti jsme si vytýčili tři směry: šetření energií, tvorba krajiny ve zdejším regionu a ekologická výchova.

Svou aktivitu začala pobočka v oblasti osvětové výchovy, kdy pobočka zažádala o 2 granty Ministerstva životního prostředí a dostala dotaci na plnění programů osvětové činnosti.

V letošním roce jsme se snažili přihlásit projekt na vytvoření příměstské rekreační oblasti Kamencové jezero - Zoopark v Chomutově do Fordovy Nadace, ale nedostali jsme se do finálního výběru. Bylo nám doporučeno přihlásit se opět do dalšího ročníku.

Za podpory Saského ministerstva ŽP a za spolupráce s vedením Národního parku Erzgebirge/Vogtland v SRN převzala naše pobočka koordinační úlohu při přírodovědném průzkumu potoka Polavy, který tvoří část hranice ČR-SRN. Výsledek průzkumu bude podkladem pro vytvoření přírodního parku Krušné hory, jako protějšek Národnímu parku v SRN.

Územní odbor ministerstva ŽP v Chomutově vyvolal v r. 1996 konferenci o ekologické výchově a naše pobočka se podílí na projektu "Ekologická výchova v severních Čechách", jenž je finančně podporován provincicí Jižní Holandsko.

Pan Březina a dr. Roth se zúčastnili konferencí v Poděbradech a v Hradci Králové, projednávající problematiku indikátorů trvale udržitelného života. Tato tématika je stále aktuální a každý člen naší pobočky se může vyjádřit a podílet se na hledání i formování indikátorů v našem regionu.

Pokud pozorně sledujete Zpravodaj STUŽ, víte, že naše Společnost vydává k ožehavým tématům svá stanoviska, podepřená názory odborníků. Z naší pobočky jsme se k některým tématům vyjádřili, například ke Směrnici Rady ES č. 96/61 nebo k dotazníku Programu na podporu místních iniciativ.

V úterý a ve středu 8.-9.července se v Praze na ministerstvu ŽP ČR konalo zasedání česko-německé komise pro spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí a zde ing. Rubeš a dr. Roth zastupovali naši pobočku především pro spolupráci v příhraniční oblasti. Navázali jsme kontakty s nadací Naturerbe a se svazem ochrany přírody. Shodli jsme se na podpoře myšlenky ekologizace malých zdrojů znečišťujících ovzduší a na šetření energií.

Na podzim nás čeká velký úkol, uspořádat konferenci o lesích v Krušných horách. V červnu se konala konference o lesích v Mostě, ale byla určena jen odborníkům, lesníkům. Naším úkolem bude seznámit širokou veřejnost nejen se stavem lesů, ale především bychom se chtěli setkat s potencionálními znečišťovateli, chemickými závody, elektrárnami, šachtami a dalšími a naznačit, nebo se přesvědčit o krocích, které povedou ke zlepšení situace a k záchraně lesních porostů v Krušných horách.

Z vyjmenovaných druhů činnosti se nám dosud nepodařilo realizovat úsilí v oblasti šetření energií, chybí větší informovanost veřejnosti o naší regionální pobočce a především bychom měli získat větší počet členů, abychom měli širší záběr působení a naše činnost byla více vidět.

Naše příjmy tvoří příspěvky členů, dotace a sponzorské dary.

Je třeba především poděkovat Elektrárně Tušimice, která poskytla naší pobočce dotaci a další finanční pomoc přislíbily Severočeské doly Chomutov. Za pomoci těchto prostředků bychom chtěli rozvíjet osvětovou činnost a informovat obyvatelstvo o stavu životního prostředí v našem regionu a zároveň je nabádat ke vhodnému chování ve prospěch trvale udržitelného života.