Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Společné stanovisko Společnosti pro trvale udržitelný život a Hnutí DUHA k ochraně ozonové vrstvy Země

Existence ozonové vrstvy Země a její schopnost zachycovat tvrdé ultrafialové záření Slunce je základní podmínkou existence života i lidské civilizace. Snižování koncentrace ozonu v ozonové vrstvě atmosféry v důsledku neuvážené lidské činnosti je proto jedním z hlavních a velmi naléhavých problémů, který se intenzivně dotýká také České republiky.

V důsledku alarmujících zjištění o rychlosti procesu narušování ochranné ozonové vrstvy bylo v minulých letech přijato několik mezinárodních dohod, kterými se podepsané státy zavazují k redukci emisí látek narušujících ozonovou vrstvu ("freonů") na svém uzemí podle předem rozloženého časového plánu. Jedná se o Vídeňskou úmluvu z roku 1985 a Montrealský protokol z roku 1987, a to včetně příslušných zpřísňujících dodatků - Londýnského dodatku (1990) a Kodaňského dodatku (1992). K 30.9.1993 přistoupilo k Montrealskému protokolu 125 států (včetně bývalé ČSFR) a Evropské společenství. Rada ES navíc v prosinci 1992 přijala kratší lhůty realizace závazků vyplývajících z obou dodatků, Německo a Rakousko pak přijaly v roce 1993 ještě rychlejší postup.

Česká republika, která se k Montrealskému protokolu přihlásila v září 1993, dosud nepodepsala ani Londýnský, ani Kodaňský dodatek Montrealského protokolu. Přitom redukci výroby a spotřeby freonů podle těchto dodatků považujeme za nejmenší možný příspěvek demokratického státu k řešení problému destrukce ozonové vrstvy. Společnost pro trvale udržitelný život a Hnutí DUHA proto především vyzývají vládu České republiky a Poslaneckou sněmovnu, aby neprodleně podnikly kroky, které v co nejkratším termínu povedou k podepsání a ratifikaci Londýnského a Kodaňského dodatku k Montrealskému protokolu. Současně vyzývají Českou vládu a Poslaneckou sněmovnu, aby všestranně podpořily úsilí ekologických organizací a Ministerstva životního prostředí o podstatnou novelizaci zákona o ochraně ozonové vrstvy (č. 211/1993 Sb.) tak, aby tento zákon plně respektoval alespoň požadavky Londýnského a Kodaňského dodatku a zároveň stanovil konkrétní postup dalšího urychleného omezování výroby a spotřeby všech látek ohrožujících ozonovou vrstvu. Podmínky České republiky umožňují jít daleko za rámec obou dodatků, aniž by to znamenalo podstatné zhoršení hospodářské situace výrobců a uživatelů freonu, nebo ohrozilo zájmy spotřebitele.

Společnost pro trvale udržitelný život a Hnutí DUHA se budou i nadále podílet na přípravě novely zákona o ochraně ozonové vrstvy atmosféry.

 

Za společnou pracovní skupinu pro ochranu ozonosféry:

Ing. Erich Lippert, CSc

 

Za Společnost pro trvale udržitelný život:

Ing. Josef Vavroušek, CSc

 

Za Hnutí DUHA:

Mgr. Daniel Vondrouš

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License