Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Stanovisko STUŽ k návrhu novely Zákona č. 211/93 Sb o zákazu výroby, dovozu a užívání látek poškozujících nebo ohrožujících ozonovou vrstvu

Základní předností pracovního návrhu novely Zákona č.211/93 Sb., který připravilo Ministerstvo životního prostředí ČR v listopadu 1993, je důslednější respektování mezinárodních závazků, které Česká republika v dané oblasti přijala a propracování příslušného mechanismu správního řízení. Řada problémů však návrhem není řešena. Pracovní skupina Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ) proto vznáší k předloženému návrhu zákona následující připomínky:

A. Terminologické připomínky

1.Název zákona by měl znít "o ochraně ozonové vrstvy Země".

2.Doporučujeme ještě jednou zvážit použití termínu freony. Podle sdělení Doc. O. Palety (VŠCHT Praha) je tento název majetkem firmy Du Pont, která tyto látky začala vyrábět jako první. Nelze prozatím posoudit, zda by používání termínu freony v tomto zákonu mohlo způsobit nějaké komplikace, např. soudní spor mezi státem ČR a americkou firmou Du Pont. Použitím názvu freony se terminologie zákona dostává na novinářskou úroveň, navíc nelze chemicky k obchodnímu názvu freony přiřazovat bromované sloučeniny (seznam A), methylbromid (seznam F) a dále také tetrachlormethan a methylchloroform ze seznamu B. Pro bližší informace doporučujeme v tomto ohledu konsultovat Doc. Ing. Paletu, CSc. z VŠCHT Praha anebo přímo pražské zastoupení firmy Du Pont. Pokud by tato firma neměla proti použití pojmu "freony" v zákoně námitky, je nezbytné zdůraznit, že označení "freony" se užívá pro látky s jakýmkoli chemickým složením, pokud poškozují nebo ohrožují ozonovou vrstvu Země.

3.Ve všech místech textu návrhu zákonné novely nahradit nepřesný pojem likvidace a odvozená slova pojmem zneškodnění a odvozenými slovy v příslušném znění.

4.Chemické názvy látek a zápis příslušných vzorců těchto látek uváděných v přílohách A, B, D a F by měly vyhovovat platným nomenklatorickým pravidlům, např. alespoň tak, aby pořadí substituentů v názvu a ve vzorci bylo stejné:

NázevChemický vzorecOznačení

difluorbromomchlormethanCF2 BrClHalon-1211

Bližší informace opět Doc.Ing.O.Paleta, CSc z VŠCHT Praha nebo přímo publikace týkající se chemické nomenklatury*)

5.V paragrafu 4b), odst.2 (Žádost o povolení) přímo předepsat, aby byly používány názvy stanovené zákonem.

 

_____________________________________________________________________________________

*) Klikera J., Hanzlík J. : Názvosloví anorganické chemie, Akademia Praha 1987 (str. 28 - Prvky)

Bláha K., Ferles M., Staněk J. a kol.: Nomenklatura organické chemie, Pravidla IUPAC 1979, (oddíl A,B,C,D a F), Academia Praha 1985 (str 102 - Deriváty uhlovodíků)

B. Věcné připomínky

1. Návrh svými daty zákazu látek poškozujících ozonovou vrstvu Země sice Kodaňským dodatkům vyhovuje, nevyhovuje jim však tím, že neobsahuje ani zmínku o regulaci zacházení s látkami typu HCFC. V zákoně je nezbytné zakotvit zásadu postupného, ale co nejrychlejšího snižování objemu těchto látek.

2. Do zákona by měl být zařazen i zákaz vývozu freonů (paragraf 1 a další vč. příloh), neboť potenciální producenti mohou vyrábět freony na sklad a pak je dodatečně (po zákazu výroby) vyvážet např. do rozvojových zemí a zákaz tranzitu těchto látek.

Pojem "vývoz" se nevyskytuje např. v seznamech látek (A,B,C,D, a F), tj. v jejich nadpisech. V paragrafu 4c), odst. 5b (str.7) by se mělo mluvit o vývozních kvótách. Dále tento pojem chybí v paragrafu 9, odst. 2 (vývoz, vývozce), ale nechybí již v paragrafu 9, odst.3-

3. Konečným cílem zákona by mělo být úplné vyloučení freonů, bez výjimky; všechny výjimky, i ty "nutné pro zajištění základních potřeb státu", musí být považovány za časově limitovaná provizoria (paragraf 1).

4. Je účelné definovat také likvidaci (resp. zneškodňování) freonů a stanovit podmínky, za jakých se může provádět. Také u recyklace freonů stanovit příslušné podmínky, zejména přípustné ztráty a časové omezení recyklizací vázané na dožití příslušných technických zařízení. U výroby freonů je rozhodující ta část výroby, která nakonec přechází spotřebou do ovzduší a nikoli spotřeba a užívání freonů, která vede k recyklaci. U recyklačních technologií je třeba mít na paměti, že nikdy není možno docílit 100% účinnosti; skutečná účinnost je podstatně nižší (kolem 60% - ústní sdělení Doc. Palety). Je proto účelné zařadit do zákona pojem účinnosti recyklace. Mělo by být explicitně v zákonu řečeno, že používání recyklovaných freonů není v rozporu se zněním tohoto zákona a recyklaci freonů časově omezit. Vyjasnit také pojem "freony jako vstupní surovina".

5. Vypuštění paragrafu 2, odst. 2 považujeme za nepřijatelné; výrobce si nepochybně při podpisu smlouvy o vývozu freonu byl vědom toho, že přijetí Zákona o freonech je pouze otázkou času. Nezdravě riskoval a důsledky by měl nést. Z těchto důvodů zásadně nesouhlasíme také s návrhem novely poslance Vladimíra Budinského k Zákonu o freonech.

6. Do paragrafu 1b), odst.2 zařadit i pojem dopravního prostředku (tj. ...zařízení, dopravní prostředky a obaly).

7. Do paragrafu 1a), odst. c) zařadit jako jeden ze způsobů zacházení s freony i přepravu.

8. V případě paragrafu 9, odst. 6 může být zneškodnění v zahraničí záminkou k vývozu freonů do zahraničí - např. do zemí třetího světa. Zákon tedy musí buď zneškodnění v zahraničí zakázat, nebo alespoň uložit vývozci povinnost předložit důkaz o zneškodnění - to je však prakticky téměř vyloučené.

9. U problematiky freonů jako vstupních surovin pro výrobu jiných látek (např. paragraf 9, odst. 1c)) je třeba mít na paměti, že tyto látky, aby mohly sloužit jako vstupní suroviny pro jiné látky (chemicky odlišné), je třeba rovněž vyrobit nebo dovézt, anebo je získávat z recyklačních technologií. Tento problém nám připadá nedořešen. Zde by mohlo také dojít ke zneužití zákona.

10. Zvážit, zda by nebylo účelné uvést u každé vyjmenované látky (seznamy A, B, C, D a F) i její potenciál destrukce ozonu ve stratosféře (např. podle Montrealského dodatku či jiných zdrojů). Pro rozhodovací proces by mohlo mít značný význam (viz např. paragraf 9, odst. 5)), zejména při výběru vhodných "měkčích" freonů místo "tvrdších". I v rámci jedné skupiny látek např. v seznamech D a E existují značné rozdíly v potenciálu látky ničit stratosférický ozon.

11. Povolení k zacházení s freony ve zdravotnictví vázat také na souhlasné stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR.

12. Paragraf 4 e) by měl obsahovat i povinnost Ministerstva životního prostředí informovat příslušný výbor Sněmovny a veřejnost o zacházení s freony a výrobky, a to vždy nejpozději do konce března kalendářního roku.

13. Vypuštění slova "prodej" z paragrafu 5, písmeno a) nepovažujeme za opodstatněné; ilegální dovozce nemusí být totožný s ilegálním prodejcem.

14. Vypustit písmeno b) z odstavce 1, paragraf 9, vzhledem k nebezpečí zneužití.

15. Vypustit z odstavce 6, paragraf 9 slova "lze tyto vyvézt za účelem jejich recyklace a ", a to vzledem k nebezpečí zneužití.

16. Vypustit z odstavce 7, paragraf 9 text za slovy v zájmu ochrany zdraví a života, rozšíření výjimek považujeme za nepřípustné. Udělování výjimek by mělo být pod kontrolou příslušného výboru Sněmovny.

17. Přílohy označit písmeny podle termínu zákazu. Do zákazu zahrnout i vývoz.

18. Zákon by měl obsahovat i opatření na kontrolu zákazu výroby, dovozu a vývozu freonů a výrobků, které je obsahují.

19. V návrhu Zákona zcela chybí sankce při jeho porušení; je nezbytné je doplnit.

20. Podle Doc. Palety by množství freonů používaných bez povolení ministerstva (zpracování v technologickém procesu nebo pro základní potřeby státu mělo být zvýšeno z 5kg/rok na 10kg/rok( paragraf 4a), odst. 1 b)). Důvodem je možnost získání minimálního množství na trhu (od výrobců)

 

Ing. Erich Lippert, CSc Ing. Josef Vavroušek, CSc.

vedoucí pracovní skupiny STUŽ předseda STUŽ

v.r. v.r.

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License