Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Stanovisko STUŽ k účasti veřejnosti při řešení ekologických a dalších problémů, které se dotýkají společných zájmů.

Demokracie je významným principem umožňujícím občanskou angažovanost. V zájmu jejího dotvoření, důsledného uplatňování a dalšího rozvoje předkládáme následující návrhy.

 • Navrhujeme schválit ústavní zákon o celostátním referendu, který by obsahoval mimo jiné tyto zásady:
  • co nejširší vymezení otázek, jež lze referendem rozhodovat (včetně ekologické problematiky),
  • výslovné stanovení právní síly výsledku referenda (naroveň ústavnímu zákonu),
  • možnost vypsání referenda na základě lidové iniciativy,
  • legislativní úpravu rozšířit o problematiku lidové zákonodárné iniciativy.
  1. Zákonnou úpravu místního referenda je třeba zbavit nadmíry omezení. Referendu by měla být při řešení všech významných místních problémů dána (až na výjimky stanovené zákonem) přednost před rozhodováním ve správním řízení. Není účelné, aby obecní zastupitelstvo mohlo po podání návrhu na konání referenda rozhodovat o jeho předmětu. Výjimku lze připustit pouze v případě, že hrozí vážné nebezpečí z prodlení.
  2. Regionální referendum na úrovni okresů by se měla přiměřeně řídit pravidly pro konání místního referenda. Musí být umožněno konání referenda paralelně ve více okresech najednou. Regionální referendum konané v rámci vyššího územního samosprávného celku by se mělo řídit až na výjimky ustanoveními o celostátním referendu. Výjimkou by zde měl být především nižší počet voličů, jejichž podpory je zapotřebí k prosazení referenda.

  Všude, kde se vyžaduje podpora určitého procenta nebo počtu oprávněných občanů je třeba zdůvodnit (v rámci důvodových zpráv a analýz praktického fungování právní úpravy) navrhovaný počet občanů z hlediska zahraničních zkušeností a tuzemských poměrů.

  1. Je třeba zachovat institut soukromoprávní stížnosti podle správního práva, a to vedle úpravy práva petičního.
  2. Zákon o právu petičním je třeba doplnit o povinnosti státních orgánů a orgánů územní samosprávy odpovídat na stížnosti a kritiku uveřejněné ve sdělovacích prostředcích, pokud na ně byly redakcemi upozorněny. Pokud jde o vyřizování petic, vidí STUŽ jako klíčové postavení obcí v této oblasti.
  3. Při posuzování vlivu na životní prostředí (EIA), je nezbytné přenést těžiště do počáteční fáze, zavést zde institut pokynu určujícího pro každý případ co, jak a v jakém rozsahu se bude posuzovat. Tento pokyn je třeba formulovat za účasti veřejnosti, jež musí mít možnost formulovat své vlastní otázky a požadavky ještě před započetím vlastního posuzování. Při projednávání dokumentace a posudků je účelné zvláště v konfliktních případech využít účasti neutrálních zprostředkovatelů.
  4. Je nutno přijmout po vzoru sousedních vyspělých zemí zákon o informacích o životním prostředí a uzákonit povinnost příslušných subjektů pravidelně podávat zprávu o vymezených látkách, s kterými daný subjekt disponuje (alternativa: jež vypouští nebo ukládá do prostředí) nad stanovenou úroveň (tzv. toxic release inventory).

   

  Za Společnost pro trvale udržitelný život

   

  Josef Vavroušek

  předseda

  V Praze dne 1. 6. 1993

  Společnost pro trvale udržitelný život
  Zpravodaj STUŽ
  ISSN 1802-3053


  Creative Commons License