Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Vyhlášená Spoločností pro trvale udržatelný spôsob života

Vážený pán kolega /Vážená pani kolegyňa,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že pri príležitosti nedožitých 60. narodenín bývalého ministra životného prostredia a zakladateľa Spoločnosti pre trvalo udržateľný život Josefa Vavrouška  sme sa rozhodli vyhlásiť súťaž o najlepšiu esej na tému Udržateľný spôsob života. Súťaže sa môže zúčastniť každý  poslucháč vysokoškolského štúdia na ktorejkoľvek univerzite na Slovensku i v Českej republike.

 

Dňom oficiálneho vyhlásenia súťaže je 1. február 2004. Dňom jej ukončenia 

je 10. máj 2004 (posledný termín na odoslanie súťažných príspevkov).

 

Výsledky súťaže plánujeme vyhlásiť  na Medzinárodný deň životného prostredia, 5. júna 2004, kedy si zároveň pripomíname 12. výročie začiatku Summitu Zeme v Rio de Janeiro.

Podmienky súťaže a komentár k nej nájdete v prílohe tohto listu. Priebežné informácie budú dostupné na web-stránkach www.stuz.sk a www.rec.sk.

Víťazné práce budú publikované v týždenníku Mosty a víťazi súťaže budú odmenení.

Dovoľujeme si Vás v tejto súvislosti požiadať, aby ste súťaži zabezpečili na Vašej univerzite dostatočnú publicitu, za čo Vám vopred ďakujeme.

Zostávame so srdečným pozdravom a nádejou, že študenti Vašej školy budú v práve vyhlasovanej súťaži úspešní a obohatia diskusiu o našej udržateľnej budúcnosti novými myšlienkami a podnetmi

Bratislava  26.2. 2004

 

                                                                                                Mikuláš Huba

                                                              predseda Spoločnosti pre trvalo udržateľný život v SR

                                                                                     (za organizačný výbor súťaže)

                                                                                                                                        

Súťaž o najlepšiu esej na tému:

 

udržateľný spôsob života

 

(pri príležitosti 60. nedožitých narodenín Josefa Vavrouška)

 

 

Ročník: Tretí

 

Termín vyhlásenia súťaže a zverejnenia kritérií: 1.3.2004

Termín vyhlásenia výsledkov súťaže:  5.6.2004

 

Vyhlasovatelia:

 

Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v Slovenskej republike

Společnost pro trvale udržitelný život v České republice

Regionálne environmentálne centrum Slovensko

Týždenník Mosty

 

Pod záštitou Tematickej skupiny Európskeho EcoFora: Hodnoty pre trvalo udržateľnú budúcnosť

 

Medzinárodná porota súťaže:

 

Tenley A. Dalstrom, Soňa Čechová, Eugen Gindl, Mikuláš Huba, Vladimír Hudek, Vladimír Ira, Juraj Mesík, Pavel Nováček, Pavel Šremer, Eva Vavroušková

 

Účastníci: poslucháči univerzít v Slovenskej republike a v Českej republike

 

Jazyk: slovenský, český alebo anglický

 

Rozsah eseje: 5 - 7 rkp. strán, riadkovanie 1,5, veľkosť písma 12, Times New Roman CE

 

Kritériá hodnotenia:

 

- aktuálnosť  témy zvolenej autorom/autorkou,

- originalita spracovania,

- schopnosť zaujať a presvedčivo vyjadriť  vlastný názor,

- seriózna práca s prameňmi,

- literárna hodnota,

- návrhy riešení (aplikabilita).

 

Adresovať: STUŽ/SR, Staroturský chodník 1, 811 01 Bratislava, na vedomie: REC Slovensko, Vysoká 18, 811 06 Bratislava, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 10.5.2004.        

 

Súťažiacich prosíme uviesť presnú adresu domov, do školy, telefón a e-mail!

 


 

Prečo práve téma (trvalej) udržateľnosti?

 

V ostatných desaťročiach si ľudstvo začína pomaly uvedomovať, že doterajší neregulovaný rozvoj či rast, odohrávajúci sa v prostredí obmedzených zdrojov našej planéty, je dlhodobo neudržateľný. V záujme existencie ľudstva i biosféry je treba nahradiť ho niečím udržateľnejším. 

V roku 1987 prijalo Valné zhromaždenie OSN správu Naša spoločná budúcnosť, v ktorej sa trvalo udržateľný rozvoj definoval ako taký rozvoj, ktorý umožňuje uspokojovať potreby súčasných generácií bez toho, aby sa tým ohrozili možnosti budúcich generácií uspokojovať ich potreby. O päť rokov neskôr túto definíciu prevzal aj náš zákon  o životnom prostredí s tým, že ju rozšíril o potrebu chrániť prírodu (ekosystémy) ako celok.

Medzi prvé podujatia v Európe, ktoré zdôraznili potrebu prechodu na cestu trvalej udržateľnosti, bola Prvá pan-európska konferencia ministrov životného prostredia v r. 1991 na zámku Dobříš pri Prahe. Jej hlavný iniciátor a organizátor Josef Vavroušek, ktorý už žiaľ nie je medzi nami, by sa bol v tomto roku dožil 60.  narodenín. Spomienke na jeho nedožité jubileum venujeme tretí ročník našej súťaže.

V júni 1992 sa v brazílskom Rio de Janeiro konala pamätná Konferencia OSN o životnom prostredí a rozvoji, ktorá si  vyslúžila prívlastok Summit Zeme. Životné prostredie a rozvoj sa na nej považovali za dve strany tej istej mince. Za východisko z hroziacej globálnej rozvojovej krízy sa navrhol integrovaný prístup pod názvom trvalo udržateľný rozvoj (angl. sustainable development). Zmysel koncepcie trvalo udržateľného rozvoja je v hľadaní, podpore a uplatňovaní optimálneho vzťahu medzi ekonomickou, sociálnou a environmentálnou dimenziou rozvoja, medzi produktivitou a únosnou zaťažiteľnosťou prírodných systémov, ale aj medzi ľudskou slobodou a zodpovednosťou, efektívnou ekonomikou a solidaritou, uspokojovaním vlastných potrieb a poznaním, kedy spotrebúvame dosť, či dokonca priveľa.

     Trvalo udržateľný rozvoj (ďalej len TUR) vychádza z určitých, všeobecne a dlhodobo platných princípov, riadi sa súborom kritérií a meria či vyhodnocuje sa prostredníctvom indikátorov.

Za princípy TUR sa o.i. považujú princíp ekologický, ochrany biodiverzity a životodarných systémov, rozvoja ľudských zdrojov, eko-efektívnostný, rozumnej dostatočnosti, subsidiarity, vnútrogeneračnej i medzigeneračnej rovnosti, spravodlivého prístupu k zdrojom, prevencie a predbežnej opatrnosti, ale aj  celostnosti, optimalizácie, rovnováhy, samoregulácie, šetrnosti a solidarity.

Za ešte komplexnejšiu a vnútorne menej rozpornú v porovnaní v koncepciou TUR sa považuje koncepcia trvalo udržateľného života (TUŽ), či ešte lepšie povedané žitia alebo spôsobu existencie. Týka sa všetkých stránok života/žitia, a nielen niektorých parciálnych aspektov rozvoja. Rozvíjanie a uplatňovanie koncepcie (trvalo)udržateľného života/žitia je vedené snahou čo najviac sa priblížiť k ideálom humanizmu a harmónie s prírodou, založeným na úcte k životu ako aj k neživým zložkám prírody.

Od roku 1992 tvorí TUR, vďaka zákonu č. 17/1992 o životnom prostredí, súčasť nášho právneho systému.  Od júna 1999 by mala na Slovensku pôsobiť Rada vlády pre trvalo udržateľný rozvoj, v októbri 2001 vláda SR a v apríli 2002 NR SR schválili Národnú stratégiu trvalo udržateľného rozvoja SR.

Optimizmus však v tomto prípade nie je na mieste. Výskum, ktorý na túto tému uskutočnila na reprezentatívnej vzorke verejnosti agentúra FOCUS pre potreby Regionálneho environmentálneho centra Slovensko (REC), dokumentoval minimálnu orientáciu našej verejnosti v problematike TUR.

Viaceré predchádzajúce anketové prieskumy potvrdili, že jednoznačne najpozitívnejšiu úlohu v tejto oblasti plnia mimovládne organizácie, okrem iných Spoločnosť pre trvalo udržateľný život (STUŽ) či REC. Z médií patrí v tejto oblasti medzi pozitívne výnimky týždenník Mosty.

Univerzity na Slovensku i v Českej republike zohrávajú v príprave odborníkov na problematiku trvalo udržateľného rozvoja/života/žitia stále dôležitejšiu úlohu. Pribúda katedier, na ktorých sa takto nazvaný i zameraný predmet prednáša. Na niektorých univerzitách už dokonca vznikli  pracoviská špecializované na problematiku TUR. Podľa našich skúseností majú  študenti  o tento predmet  značný záujem.

Desať rokov po Summite Zeme sa koncom leta 2002 uskutočnil v juhoafrickom Johannesburgu ďalší významný globálny summit, tentoraz pod názvom  Svetový summit o trvalo udržateľnom rozvoji. Jeho účastníci sa mali možnosť oboznámiť aj s výsledkami  I. ročníka súťaže o najlepšiu študentskú esej na tému udržateľného spôsobu života.

 

Bratislava  26. 2. 2004                                                                 Mikuláš Huba

                                                                            predseda STUŽ/SR (za organizačný výbor súťaže)

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License