Společnost pro trvale udržitelný život:

  • Konstatuje, že dlouhodobé zhoršování kvality životního prostředí v místním, celostátním i globálním měřítku, zejména v důsledku znečišťování ovzduší, pitné vody a potravin, vnášení cizorodých látek a organismů do prostředí a zhoršování estetických hodnot a obyvatelnosti venkovské krajiny i řady sídel, je jednou z klíčových příčin velmi neuspokojivého vývoje zdravotního stavu obyvatelstva České republiky.
  • Konstatuje dále, že pozornost věnovaná životnímu prostředí státními institucemi i samosprávnými orgány v průběhu posledního roku prudce klesá. Řada ekologických problémů zděděných z minulosti proto přetrvává a objevují se problémy nové.
  • Vyzývá proto vládu České republiky, ministerstvo životního prostředí a další zodpovědné státní i samosprávné instituce, aby podstatně zlepšily péči o životní prostředí. Tíživá ekologická situace v řadě oblastí našeho státu, zejména v Severozápadních Čechách, v Praze, na Ostravsku, Plzeňsku, Mělnicku a Brněnsku, s těžkými negativními důsledky pro zdraví místních obyvatel, vyžaduje urychlené vytvoření a realizaci komplexních programů zaměřených na souběžné řešení ekologických, ekonomických, sociálních a zdravotních problémů, které jsou v těchto oblastech vzájemně spjaty.
  • Vzhledem k rychlé destrukci ozonové vrstvy chránící živé organismy (vč. člověka) před pronikavým UV zářením vyzývá zvláště důrazně ministerstvo životního prostředí k urychlenému zpracování a předložení návrhu zákona o výrobě, emisích a zneškodňování látek narušujících ozónovou vrstvu a poslaneckou sněmovnu k bezodkladnému projednání a přijetí tohoto zákona s cílem dospět k co nejrychlejší minimalizaci negativního působení těchto látek na atmosféru.
  • Vyzývá dále ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo práce a sociálních věcí k přípravě a realizaci účinných preventivních a kompenzačních opatření na ochranu rizikových a nejzranitelnějších skupin obyvatelstva, zejména dětí, chronicky nemocných a starších občanů v postižených oblastech,
  • Doporučuje podstatně užší a systematičtější spolupráci ministerstva životního prostředí s ministerstvem zdravotnictví a ministerstvem práce a sociálních věcí, a to především při monitorování změn kvality životního prostředí, při určování priorit péče o životní prostředí a při koordinaci preventivních, asanačních i perspektivních opatření,
  • Vyzývá všechny občany, aby jednak vzali na vědomí negativní ekologické důsledky svých činností na životní prostředí a usilovali o jejich minimalizaci, jednak aby se vyvarovali působení škodlivin v prostředí, v pitné vodě i potravinách všude tam, kde je to možné.

Společnost pro trvale udržitelný život je připravena aktivně se podílet na snižování zdravotních rizik vyplývajících ze zhoršování kvality životního prostředí.

Josef Vavroušek

předseda

 

V Praze dne 4. 5. 1993