Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Vycházíme z přesvědčení, že obnovitelné zdroje energie, mj. také energie vodní, jsou základní perspektivou trvale udržitelné energetiky, ovšem při plném respektování ekologických, sociálních i dalších významných charakteristik příslušných území. Zejména usilujeme o to, aby při budování i provozu vodních děl a jiných staveb docházelo k co nejnižším škodám na životním prostředí. Vítáme proto, že předběžné vyhodnocování ekologických souvislostí projektu vodního díla (VD) Žilina probíhá podle zásad o životním prostředí ještě před přijetím příslušného procesního zákona a Environment Impact Assessment (EIA). Pro rozšíření a prohloubení tohoto hodnocení navrhujeme zejména:

 1. provést komplexní vyhodnocení dosavadních zkušeností s výstavbou, provozem a údržbou vodních děl vážské kaskády s důrazem na jejich ekologické důsledky; zvláštní pozornost je nutno věnovat rychlému zanášení nádrží sedimenty oobsahujícími značné mnoožství toxických i jinak nebezpečných látek. Bez takového vyhodnocení není možno vypracovat nejen seriózní návrhy na řešení ekologických (ale i ekonomických a energetických) problémů Vážské kaskády, ale ani kvalitní odhad pravděpodobných důsledků VD Žilina,
 2. prozkoumat - v souladu se zákonem o životním prostředí - ekologické a jiné přednosti a nedostatky všech základních variant řešení VD Žilina, a to nejen "nulové varianty" (upuštění od výstavby), ale také takových variant, které by nevyužívaly celý spád mezi VD Hričov a Strečnem (tj. 25m), zejména varianty s podstatně menším prohloubením koryta Váhu pod přehradou v Žilině, s nižší výškou této přehrady, nebo s rozdělením celého úseku do několika menších vodních děl (jezů),
 3. rozšířit práce zejména o hodnocení

  a) drenážního efektu prohloubení koryta Váhu pod přehradou o projektovaných 9 - 12 m pod přehradou a zvýšení hladiny Váhu o 12m nad přehradou a zvážení důsledků jiných variant řešení,

  b) zanášení VD Žilina sedimenty a plaveninami, a to s respektováním ekologických, enregetických i ekonomických aspektů a s uvážením doby životnosti díla,

  c) potenciálních důsledků zaplavení neobjevených a neasanovaných skládek odpadů v zátopovém území,

  d) dělícího efektu VD Žilina vyplývajícího pro obyvatele dané oblasti i pro jiné živé organismy z rozdělení krajiny 7km dlouhou a až 600m širokou vodní plochou,

  e) vlivů VD Žilina na mikroklimatické i mezoklimatické poměry dané oblasti,

  f) působení VD Žilina na celkový ráz krajiny.

 4. umožnit efektivní zapojení ekologických i jiných nevládních organizací i široké veřejnosti do vyhodnocování vlivů VD Žilina, a to na základě poskytnutí podrobných informací o projektu a plné účasti zástupců SZOPK, Stromu života a dalších organizací do procesu EIA,
 5. rozhodnutí o případné výstavbě VD Žilina vázat na komplexní vyhodnocení ekologických, energetických, sociálních a ekonomických souvislostí celého díla, a to ve všech fázích, zejména ve fázi výstavby, provozování a údržby a případné asanace po dožití,
 6. přednostní přípravu a realizaci intenzifikace existujících vodních děl na Váhu, což by umožnilo podstatně vyšší a pohovější výrobu elektrické energie (v porovnání s VD Žilina).

Společnost pro trvale udržitelný život je připravena se na těchto pracích podílet. Zároveň prohlašuje svůj zásadní nesouhlas s případnou přípravou a realizací VD Strečno, a to vzhledem ke zcela mimořádným

ekologickým a přírodovědným hodnotám tohoto úseku Váhu a jeho bezprostředního i širokého okolí.

Za Společnost pro trvale udržitelný život

Mikuláš Huba

předseda slovenské části STUŽ

 

Josef Vavroušek

předseda české části STUŽ

 

V Bratislavě dne 21.2.1993

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License