Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Prezident Slovenské republiky jmenoval 10. dubna 2006 doc. RNDr. Mikuláše Hubu, CSc., předsedu slovenské STUŽ a čestného místopředsedu české STUŽ vysokoškolským profesorem pro odbor fyzická geografie a geoekologie. Laudatio k jeho jmenování nám napsal Vlado Ira:

Mikuláš Huba pochází z rodu, který dal Slovensku řadu vynikajících osobností – vědců a umělců. Vystudoval na Univerzitě Komenského v Bratislavě geografii a od konce studií pracuje jako vědecký pracovník na Geografickém ústavu SAV, kde se v rámci geografického výzkumu soustavně zabývá environmentální problematikou a otázkami udržitelného rozvoje. Roky působí jako pedagog na Univerzitě Komenského v Bratislavě a přednášel i na mnohých domácích, ale i zahraničních univerzitách v Evropě a USA.

Během své vědecko-pedagogické praxe byl a je členem mnoha domácích a mezinárodních grémií. Za svou vědeckou práci získal mnoho ocenění (např. Cena SAV za vedeckú a popularizačnú činnosť – 1987, Cena Nadace LANZA za nejlepší příspěvek publikovaný v roce 1996 v evropském odborném časopise – 1996), Ocenění UNDP, REC a MŽP SR za tvořivý přínos a podporu aktivit orientovaných na implementaci trvale udržitelného rozvoje na Slovensku – 2001). Oceněním jeho odbornosti byly i Eisenhower Exchange Fellowship (1997) a Fulbrightovo stipendium (2000).

Seznam jím publikovaných prací obsahuje 188 položek (kromě příspěvku populárně-vědeckého apod. charakteru). Z toho 6 má charakter vědeckých monografií, resp. kapitol ve vědeckých monografiích a 32 charakter odborných monografií, resp. kapitol v odborných monografiích. Více než šedesát původních vědeckých a přibližně stejné množství odborných prací bylo publikováno v recenzovaných časopisech a sbornících. Z toho 52 vyšlo v zahraničí, včetně renomovaných vydavatelství jako John Wiley and Sons a Routledge. Kromě toho publikoval více než 800 populárně-vědeckých, publicistických a popularizačních příspěvků.

Z publikační činnosti Mikuláše Huby lze vzpomenout několik knih, resp. kapitol v monografiích, na kterých se autorsky, případně spoluautorsky podílel: • HUBA, M. (1997). Slovak Republic. In. Klärer, J., Moldan, B. (eds). The Environmental Challenge for Central European Economies in Transition. John Wiley and Sons, Chichester * New York * Weinheim * Brisbane * Singapore * Toronto, 231-270.
 • TŘEBICKÝ, V., NOVÁK, J., IRA, V., HUBA, M., STODULSKI, W., ERI, V. (2003). Road to Sustainability – Economic, Social and Environmental Dimension of Sustainability in Visegrad Countries. Institut for Environmental Policy, Praha, 272 p.
 • MAZÚR, E., DRDOŠ, J., BUČKO, J., HUBA, M., OŤAHEĽ, J., OČOVSKÝ, Š., TARÁBEK, K. (1985). Krajinná syntéza oblasti Tatranskej Lomnice, Veda, Bratislava, p. 106.
 • HUBA, M., IRA, V. (2000). Stratégia trvalo udržateľného rozvoja vo vybraných regiónoch. STUŽ/SR, Bratislava, p. 192.
 • HANUŠIN, J., HUBA, M., IRA, V., KLINEC, I., PODOBA, J., SZŐLLŐS, J. (2000). Výkladový slovník termínov z trvalej udržateľnosti. STUŽ/SR, Bratislava, p. 158.
 • HUBA, M. (2003). Princípy a kritéria udržateľného rozvoja. In: Kozová, M., Bedrna, Z. (eds.) Krajinnoekologické metódy v regionálnom environmentálnom hodnotení. Univerzita Komenského, Bratislava, 60-68.
 • MOLDAN, B., HUBA, M., KÁRA, J., MLČOCH, S., VAVROUŠEK, J.(1993): Konference OSN o životním prostředí a rozvoji. Management Press, Praha, p. 260. NOVÁČEK, P., HUBA, M. (l994). Ohrožená planeta. PU Olomouc, STUŽ, Olomouc, p. 203.*
 • NOVÁČEK, P., HUBA, M.(eds.).(1995). Šok z prosperity - čítanka z glo¬bální problematiky II, PF UP Olomouc, p. 235. *
 • NOVÁČEK, P., HUBA, M. (eds.). (1996). Šok z prosperity – záverečná čítanka z globální problematiky. Vydavatelství UP Olomouc, p. 280. *
 • NOVÁČEK, P., HUBA, M., MEDERLY, P. (1998). Ohrožená planeta na prahu 21. století. UP, Olomouc, p. 217. *
 • HANUŠIN, J., HUBA, M., SZÉKELY, V. (2000). O kriteriálnych rámcoch trvalej udržateľnosti (s dôrazom na plánovanie, budovanie a prevádzkovanie veľkých priehrad na Slovensku). STUŽ/SR, Bratislava, p.88.
 • HUBA, M., IRA, V., MAČÁKOVÁ, S., ŠVIHLOVÁ, D., ZÁBORSKÁ, Z. (2000). Indikátory trvalo udržateľného rozvoja miest. ETP, STUŽ, Košice, p. 99.
 • HUBA, M., HUDEK, V., CHRENKO, M., IRA, V., KOVÁČ, M., KOZOVÁ, M., MEDERLY, P.(ed.), ŠVIHLOVÁ, D., TOMA, P., VILINOVIČ, K. (2001): Trvalo udržateľný rozvoj - výzva pre Slovensko. REC Slovensko, Bratislava, 127 p.
 • HUBA, M. (2001): Slovensko desať rokov po Riu. STUŽ/SR, Bratislava, 125 p.

  Kromě vědecké a pedagogické práce se věnoval i práci v nevládním sektoru. Od poloviny sedmdesátých let působil Mikuláš Huba ve Slovenském zväzu ochrancov prírody a krajiny (SZOPK). Byl aktivním předsedou sekce ochrany lidové architektury a spolu s kolegy se mu podařilo zachránit řadu památek slovenského lidového stavitelství (např. mlýny v Kvačianské dolině a dřevěnou vesničku Vlkolínec u Ružoberku, která se pak stala světovým kulturním dědictvím UNESCO. M. Huba byl spoluautorem návrhu národního parku Podunajsko a iniciátorem významné kolektivní publikace „Bratislava – nahlas“, která za totality přesně formulovala problémy (ne)udržitelnosti hlavního města Slovenska. V roce 1990 se stal nezávislým poslancem Slovenské národní rady a do konce volebního období 1992 byl předsedou Výboru životního prostředí a ochrany přírody SNR. Z titulu této funkce se aktivně zúčastnil i práce Federálního výboru pro životní prostředí a světového summitu v Rio de Janeiro. Na podzim roku 1992 byl při založení federální Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) a po rozdělení republiky se stal předsedou STUŽ v SR, v jejímž čele stojí dodnes. V rámci STUŽ se podílí na mnohých významných domácích a zahraničních aktivitách a projektech zaměřených na udržitelný způsob života.

  Mikuláš Huba je výraznou osobností, která v sobě spojuje vědeckou erudici, pedagogické schopnosti se zásadovým charakterem, nadšením, obětavostí a přátelskými postoji.  Bratislava, 7.4.2006

  Vladimír Ira
 • Společnost pro trvale udržitelný život
  Zpravodaj STUŽ
  ISSN 1802-3053


  Creative Commons License