Společnost pro trvale udržitelný život považuje za předčasné rozhodovat v současné době s definitivní platností o budoucí jaderné elektrárně (JE) Temelín vzhledem k tomu, že dosud nebyly provedeny seriózní prognózy budoucího vývoje spotřeby energie v České republice a neexistuje cílevědomý a systematický energetický program ČR, který by umožňoval racionální porovnání různých variant rozvoje energetiky. Za této situace je rozhodování o JE Temelín vytaženo z nezbytných souvislostí, což nepřístupně zvyšuje riziko zásadních chyb.

Trváme proto na tom, aby rozhodnutí o JE Temelín předcházelo:

  1. vypracování rámcové koncepce rozvoje české ekonomiky (s respektováním mezinárodních vazeb), která je mj. nezbytným předpokladem pro zpracování variantních prognóz vývoje spotřeby energie obecně a elektrické energie zvlášť,
  2. vypracování programu úspor a racionálního využívání energie podporovaného státem (s důrazem na cílevědomé využívání zákonů, státních regulací a tržních nástrojů),
  3. vypracování programu rozvoje energetiky, jehož součástí bude nejen systematická státní podpora rozvoje využívání obnovitelných zdrojů energie, ale také varianty zvažující různé kombinace klasických zdrojů, využívajících fosilní paliva a jaderných elektráren, s důrazem na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla a na decentralizaci zdrojů. Teprve na základě komplexního posouzení předností a nedostatků těchto variant lze racionálně rozhodnout o budoucnosti JE Temelín.

Rozhodování o usměrňování budoucího vývoje výroby a spotřeby energie v České republice musí, podle našeho přesvědčení, vycházet ze snahy o snížení celkových ekologických rizik (tj. rizik pro člověka i přírodu jako celek) spojených se získáváním a transformací primárních zdrojů energie i s hospodařením se vznikajícími odpady, a to v průběhu celého cyklu výroby a spotřeby energie s respektováním různých časových horizontů. Seriózní podklady nezbytné pro takové rozhodování zatím vláda nepředložila a proto považujeme její rozhodování o JE Temelín za snahu vyhnout se odpovědnosti nejen za budoucí vývoj energetiky jako celku, ale také odpovědnosti za přípravu acílevědomé a systematické prosazování strukturální ekonomické politiky nově vzniklého Českého státu.

Za Společnost pro trvale udržitelný život

Josef Vavroušek, předseda přípravnéhovýboru