Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) vychází z přesvědčení, že řešení tíživých ekologických problémů zděděných z minulosti, prevence dalších ekologických škod i nezbytnost systematické strategie trvale udržitelného způsobu života vyžaduje zachování a kvalitativní rozvoj alespoň minimální kapacity ekologické výzkumné základny. Tento výzkum by měl být zaměřen nejen na ekologii živočišných a rostlinných druhů vč. ekologie člověka, ekosystémů a krajiny jako celku, ale také na péči o životní prostředí v místním, celostátním i regionálním měřítku. Výzkum by měl být zabezpečen v rámci Akademie věd České republiky (AV ČR), vysokých škol, nezávislých vědeckých pracovišť a nadací.

STUŽ proto:

  1. vyjadřuje hluboké znepokojení nad zcela nedostatečnou pozorností i finanční podporou, kterou vláda a její instituce věnují vědě obecně a ekologické vědě zvlášť. Po rozhodnutí vlády o radikálním snížení rozpočtu AV ČR na rok 1993 (navíc učiněném velmi pozdě) hrozí reálné nebezpečí překotného rušení nebo oslabování výzkumné základny. Tak „uspořené“ prostředky nejsou navíc přesunuty ani na jiné organizace zabývající se výzkumnou činností, např. vysoké školy. Tento postup je v příkrém rozporu s potřebami české společnosti i s praxí všech vyspělých zemí a je projevem hlubokého nepochopení úlohy vědy,
  2. navrhuje neodkladné vytvoření týmu složeného ze zástupců Ministerstva životního prostředí ČR, Akademie věd ČR, vysokých škol a nevládních organizací, který by připravil návrh koncepce výzkumu ekologie a životního prostředí člověka na nejbližší období na nejbližší období; tento návrh by měl být přeložen k diskusi odpovědným orgánům i odborné veřejnosti. Dosavadní absenci promyšlené vědní ekologické politiky považujeme za nepřijatelnou, ostatně stejně jako absenci souhrnné vědní politiky,
  3. požaduje podstatné zvýšení finančních prostředků věnovaných na vědu, včetně ekologického výzkumu, a to bezodkladně,
  4. navrhuje vytvoření týmu pro koordinaci grantových agentur, které financují, nebo mohou financovat, výzkumné projekty v ekologické oblasti,
  5. navrhuje urychlené přehodnocení dnešního institucionálního zabezpečení ekologického  výzkumu i návrhů na jeho zaměření, restrukturalizaci a redukování. Považuje za nevhodné a nežádoucí, aby byly rušeny výzkumné ústavy v ekologické oblasti dříve, než bude dosavadní práce ústavů v této oblasti komplexně zhodnocena a než bude vypracována a přijata celková koncepce vědní politiky ČR

Společnost pro trvale udržitelný život je připravena aktivně se podílet na řešení uvedených problémů.

Za přípravný výbor STUŽ

Josef Vavroušek, předseda přípravného výboru

 

V Praze dne 12.1.1993