Dne 2. ledna 2008 bylo v informačním systému EIA MŽP zveřejněno oznámení záměru „CPI Park Žďárek - logistické centrum", zpracované firmou P - eko, s. r. o. Ústí n. L. Záměr spočívá v umístění a vybudování areálu o třech zónách, obsahujícího vrátnici, haly, zpevněné plochy a komunikace, vnější vnitroareálovou infrastrukturu, sadové úpravy vč. retenční nádrže a oplocení. Součástí záměru je i vnější parkoviště a napojovací komunikace s okružní křižovatkou a vnější přeložky a napojení inženýrských sítí. Vlastní záměr je situován na ploše přes 53,5 ha „na zelené louce", převážně na orné půdě, loukách a pastvinách, zčásti zamokřených. Z celkové plochy areálu budou tvořit zastavěné plochy téměř 42 %, zpevněné plochy přes 20 %, na zeleň zbude necelých 38 % pozemku areálu. Předpokládá se denní zátěž 1500 nákladních vozidel/24 hodin po 350 dní v roce. Logistické centrum má těžit z výhodné dopravní polohy blízko při mimoúrovňové křižovatce dálnice D8 před hranicí se SRN se silnicí I/13 (MÚK Knínice). Nepředpokládá se vybudování vlečky na blízkou železniční trať Děčín - Oldřichov u Duchcova.


Po prostudování oznámení k němu lze uplatnit následující připomínky:

 1. Ačkoliv jde o dopravní logistické centrum, záměr v rozporu s logikou není uvažován ve více variantách umístění, ačkoliv jiné lokality při dálnici D8 (např. na křížení se silnicí I/15 u Lovosic) by umožnily překládku i se zapojením železnice a navíc vodní dopravy. Dokonce není zvažováno ani s vlečkou, umožňující překládku i na železnici a zpět přímo v uvažované lokalitě, což je zjevně v rozporu s cílem snížit negativní vlivy uskutečněných dopravních výkonů na životní prostředí a veřejné zdraví. Jiné varianty umístění (např. u Úžína) by také navíc umožnily využití již zdevastovaných území po těžbě uhlí nebo likvidovaných průmyslových areálech a uchránit tak jak ZPF, tak krajinný ráz. Považujeme proto předložení záměru a jeho EIA ve více lokalizačních variantách za kategorický imperativ odpovědného posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, a to bez ohledu na skutečnost, že je umístění údajně v souladu s územním plánem.
 2. Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, je sice formálně úplné a splňuje obsahové náležitosti dle zákona a jeho příloh, v rozporu s účelem zákona a s veřejným zájmem však bagatelizuje negativní vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví s cílem záměr zcela zřejmě pomoci prosadit, jak poukážeme v dalších bodech. Degraduje tak celý proces posuzování vlivů na rutinní administrativní záležitost, postrádající podstatu tohoto konání jako výrazu odpovědnosti vůči stávající i dalším generacím uživatelů dotčeného území, podceňuje znalosti a zájem veřejnosti o dění v regionu (už v seznamu použitých zkratek je např. vadně uveden „kysličník siřičitý" jako SO3, „chloridy" jako CF, „kysličníky dusíku" jako NO...).
 3. Předpokládaná zátěž prostředí a okolních obyvatel z automobilové dopravy je už dnes a bude po dobudování celé dálnice D8 vysoká a výstavbou nejen logistického centra, ale celé průmyslové zóny uvažované v územním plánu se ještě zvýší. Nelze ji bagatelizovat poukazem na vysokou zátěž z provozu dálnice D8, silnice I/13 a místních komunikací, i kdyby se logistické centrum nestavělo. 1500 nákladních vozidel/24 hodin bude najíždět a sjíždět ve dne i v noci na okolní komunikace, což co do hluku, vibrací a emisí znečišťujících látek do ovzduší nelze srovnávat s „hladkým průjezdem" tranzitu. Ani 500 (noční směna) - 1800 (ranní směna) zaměstnanců se do místa nedostane (zejména po zrušení provozu na železniční trati Děčín - Oldřichov u Duchcova) jinak, než auty, příp. autobusy z okolních obcí, což bude další zátěž navíc. I v této souvislosti se jeví přerušení provozu a uvažovaná likvidace této trati a její nevyužití pro zavlečkování areálu a přenesení části dopravních výkonů centra na železnici jako neprozíravé opatření v rozporu s logikou a veřejným zájmem. Zcela pominuta je nesrovnatelně vyšší bezpečnost železniční dopravy oproti nehodovosti dopravy silniční a tím i výhodnost převedení části dopravní práce na železnici z hlediska vlivů na lidské zdraví.
 4. Lze předpokládat negativní dopady nejen pro obyvatele Žďárku, ale i dalších obcí na silniční síti v okolí s nevyřešenou průjezdnou dopravou (zejména v Libouchci, Modré, Jílovém u Děčína a v Děčíně směrem k východu a v Soběchlebech, Srbici a v Teplicích k západu) na mimo zastavěná území těchto obcí nepřeložené silnici I/13.
 5. Zpracovatel oznámení se spokojil konstatováním, že ve dne ani v noci nebudou překročeny přídavkem zátěže (k té stávající) novým záměrem hygienické limity pro hluk ve vnějším prostředí. Připouští vysoké hladiny hluku v halách (70 dB) provozem a odvětráváním, ale podceňuje trvalé působení byť podlimitního hluku spolu s hlukovým pozadím hluku z dálnice a budoucích okolních dalších zdrojů hluku z celé průmyslové zóny.
 6. Totéž se týká emisí škodlivin do ovzduší, kde se navíc nepříznivě projeví „komínový efekt" sedla mezi Krušnými horami a Českým středohořím, kam je záměr umístěn, při dálkovém přenosu škodlivin ze Severočeské hnědouhelné pánve při převládajícím severozápadním a západním proudění vzdušných mas po většinu roku, dotující „pozadí" znečištění ovzduší zejména prachem, v nepříznivých (inverzních) klimatických situacích i  SO2, NOx, CxHy, benzo(a)pyrenem, CO.
 7. Podceněno je i synergické a kumulativní působení těchto negativních faktorů v čase na lidské zdraví i biotu (viz např. nový průmyslový objekt Rigips západněji od lokality).
 8. Hrubě podceněn je negativní vliv záměru na přírodu a krajinu, na krajinný ráz. Poukazovat na to, že byl krajinný ráz již v dávnější minulosti narušen zejména zemědělskou rostlinnou i živočišnou velkovýrobou a v poslední době stavbou dálnice D8 a dalšími stavbami v okolí, že nejsou vážněji dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny, protože pozemky určené pro záměr nespadají do CHKO České středohoří, pouze s ním sousedí, je pokrytecké a zavádějící. Dochází k obrovskému záboru ZPF, byť ve III. a IV. třídě ochrany dle BPEJ, k záboru mokřadu s výskytem chráněných druhů. Dochází rozsahem zpevněných a zastavěných ploch k rozkolísání odtoku srážek z území a průtoků v málo vodném Klíšském potoku, který již dnes za povodní působí problémy v úseku protékajícím Ústím n. L. Navrhované retenční nádrže mohou problém zmírnit, nikoliv však odstranit zejména při přívalových a déletrvajících srážkách a při tání sněhu, které lze s přicházejícími klimatickými změnami očekávat stále častěji. Dochází také k další fragmentaci zdejší krajiny a k narušení zatím ucelené honitby. Jsme přesvědčeni, že sedlo mezi Krušnými horami a Děčínským Sněžníkem na jedné straně a Českým středohořím na druhé bylo v těchto místech přes extenzivní zemědělské využívání dosud hodnotnou krajinnou partií. Na rozdíl od zástavby uvažovaným záměrem odstranění prvků ÚSES v minulosti nebyl nevratný počin, který by se nedal opět napravit. Výstavbou značného počtu velkých hal areálu a vysokým protihlukovým valem bude do krajinného rázu sedla vneseno daleko větší měřítko objektů průmyslového charakteru, přesahující i kritizované měřítko objektů živočišné výroby. Obrázek 2 z oznámení je dostatečně výmluvný jak v popisu krásy stávajícího krajinného rázu, tak dopadů záměru. Jsme nadále přesvědčeni, že takové areály patří v Severních Čechách na plochy „brownfields", např. bývalého dolu 5. květen u Úžína nebo do uzlu Lovosice, ne do dosud málo poškozené krajiny na úpatí Přírodního parku Východní Krušné hory a na hranici CHKO České středohoří. Prezentovat záměr dokonce jako „obohacení krajinného rázu" (viz kapitola D.1.2. oznámení) je výsměch.
 9. V oznámení se konstatuje, že záměr v území nemá vliv na žádné památkové objekty ani archeologická naleziště. Přitom v blízkosti se nacházejí bitevní pole napoleonských válek z počátku 19. století s památníky všech zde bojujících monarchií a nálezy z tábořišť vojsk ani z vlastních bitev nelze bezpečně vyloučit ani v širším okolí.
 10. Splaškové vody z areálu budou čištěny v ČOV, z níž odtok vyčištěných vod je navržen výpustí do Klíšského potoka. Lze vyjádřit pochybnost, zda při zátěži, představované v denní směně až 1800 zaměstnanců, bude i při minimálních průtocích vyhovovat voda pod výpustí limitům přípustného znečištění a hygienickým normám. Voda se přitom poproudně používá mj. i k zálivce na zahrádkách v severní části města Ústí n. L. Oznámení se zabývá jen parametry vlastní navrhované čistírny, nikoliv vlivem na tok. Vlivy na případné přívalové vody se zabývá jen pro vlastní potřebu, nikoliv v synergickém působení s vodami z ostatních zastavěných a zpevněných ploch celé uvažované průmyslové zóny. Také na tyto aspekty se musí dokumentace EIA více zaměřit.
 11. V popisu stávajícího využití území se poukazuje na nízkou kvalitu ZPF, která způsobuje, že v posledních letech není využíván. Záměr výstavby logistického centra pak je uváděn jako nabízející se možnost zhodnocení potenciálu tohoto území. Přitom právě svými vlastnostmi ZPF odpovídá nastupujícímu trendu pěstování energetických plodin nebo rychle rostoucích dřevin, což by přinejmenším zčásti obnovilo i existenci a funkčnost prvků ÚSES, odstraněných dřívějším „hospodařením na zcelených lánech". Zástavba tedy není jediným možným zhodnocením pozemků a už vůbec ne nejvhodnějším.
 12. Při popisu hydrologické situace není zmíněno riziko ropných havárií pro podzemní i povrchové vody způsobené zvýšenou silniční dopravou mimo dosah opatření k záchytu instalovaných v areálu, ačkoliv nepochybně existuje. Jde přitom o zdrojovou oblast vod pro podhůří, byť jen lokálního významu.
 13. Velmi odvážné je tvrzení zpracovatele oznámení, že chráněný biotop mokřadu v části území areálu nebude ovlivněn, protože není zastavován.
 14. Ačkoliv sedlo mezi Krušnými horami a Českým středohořím v popisované lokalitě nepatří k významným krajinným prvkům taxativně vyjmenovaným v § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ani nebylo jako významný krajinný prvek vyhlášeno příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny, mnozí obyvatelé území i jeho návštěvníci jej za neformální významný krajinný prvek považují, jako ostatně celý donedávna neporušený a nezastavěný pás bývalých polností, luk a pastvin severně od silnice I/13 pod Krušnými horami mezi Libouchcem a Teplicemi. Scénická hodnota tohoto krajinného segmentu byla zatím narušena jen závodem Rigips a estakádou dálnice D8. Záměr obsažený v oznámení lze ovšem považovat za „začátek konce" i zbytku této kvality. Z tohoto hlediska lze však považovat za vadný celý územní plán Libouchec - Velké Chvojno, situující sem nevhodnou průmyslovou zónu a znehodnocující tuto krajinu namísto využívání četných severočeských „brownfields". Proto se nelze ztotožnit se závěrem obsaženým v bodě D.2.6 oznámení.

Závěr:

Záměr předložený do zjišťovacího řízení považujeme pro danou lokalitu za velmi kontroverzní. Oznámení sice formálně naplňuje požadavky předpisů, ale vykazuje zároveň značné obsahové nedostatky z hlediska účelu zjišťovacího řízení a smyslu posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Zejména je třeba trvat na předložení dalších lokalizačních variant, umožňujících spolupracovat lépe i s jinými druhy dopravy, než je doprava silniční, na důsledném posouzení všech vlivů na složky prostředí a veřejné zdraví, vč. vlivů synergických a kumulativních se stávající zátěží (pozadím) a s dalšími plánovanými záměry v okolí. Podstatně větší váhu pak přisoudit smyslu dopravní logistiky k racionální dělbě dopravní práce, a to v kontextu navržené lokalizace se záměrem zrušení trati Děčín - Oldřichov u Duchcova, který by měl být i s ohledem na tento záměr opuštěn a trať vrácena do provozu, vč. nákladního, přičemž logistické centrum by mělo mít i vlečku a možnost překládky železnice-silnice. Naprosto nezbytnou související investicí, pokud bude záměr přes všechny výhrady uskutečněn v této lokalitě, by měla být jižní (nejlépe „Malšovická") přeložka silnice I/13 mimo zastavěná území měst a obcí Děčín, Jílové, Modrá a Libouchec, která silnici přivádí právě do mimoúrovňové křižovatky Knínice.

Tyto připomínky považujeme za zásadní. Žádáme, aby se jimi příslušné orgány péče o životní prostředí i pro územní plánování a stavební řád odpovědně zabývaly a nepřipustily jeho přípravu a realizaci bez ošetření zde naznačených územních, věcných i časových souvislostí, jak ostatně požaduje zákon č. 100/2001 Sb., v platném znění ve svých úvodních ustanoveních.

 

 

V Praze dne 3. ledna 2008

Připravil: Ing. arch. Martin Říha