stuz logoZveme všechny řádné členy Společnosti pro trvale udržitelný život na zasedání valného shromáždění STUŽ, které se bude konat v Klubu techniků v Praze, na Novotného lávce, místnost 319, v úterý 3. března 2020 od 16:00 hod.

Tato pozvánka je písemným svoláním valného shromáždění STUŽ ve smyslu č. 7.2 platných stanov. Za předsednictvo STUŽ Jiří Dlouhý, předseda, v. r.

Předběžný program...

Valné shromáždění

Stanovy STUŽ nám ukládají každým rokem v březnu pořádat valné shromáždění, které je každým druhým rokem volební.

Valné shromáždění je dle stanov STUŽ nejvyšším orgánem Společnosti pro trvale udržitelný život a stanovami má vyhrazena některá práva a povinnosti. Pokud budete mít návrh na rozšíření programu valného shromáždění o nějaký váš návrh, sdělte to, prosím, předsedovi Jiřímu Dlouhému nebo tajemnici Evě Vavrouškové.

Předběžný program valného shromáždění

Od 16:00 do 17:00

 1. Zahájení, organizační pokyny
 2. Volba mandátové a volební komise
 3. Volba návrhové komise
 4. Zpráva o činnosti STUŽ za rok 2019
 5. Plán činnosti pro rok 2020
 6. Diskuse o Zprávě o činnosti za rok 2019 a k Plánu činnosti na rok 2020
 7. Zpráva o hospodaření za rok 2019
 8. Návrh rozpočtu na rok 2020
 9. Zpráva revizní komise za rok 2019
 10. Rozprava ke Zprávě o hospodaření za rok 2019, k Návrhu rozpočtu na rok 2019 a k Zprávě revizní za rok 2019
 11. Zprávy o činnosti regionálních poboček a regionálních skupin STUŽ – přednesou zástupci poboček

Od 17:00 do 18:00

Diskuse s dr. Janou Hybáškovou, význačnou českou a evropskou diplomatkou na téma: Jana Hybášková: Afrika: Výzvy nebo hrozby?

Od 18:00 do 19:00

 1. Diskuse
 2. Různé
 3. Zpráva návrhové komise
 4. Schválení usnesení, závěr