IMG 0940u

Většina obyvatel České republiky považuje v dnešních dnech sucho za největší ohrožení do budoucna[1]. Zemědělská půda, významná součást kulturní krajiny v České republice hraje zcela zásadní roli nejen jako prostředek pro výrobu potravin a dalších ekosystémových služeb, ale je i rozhodujícím prvkem pro snižování dopadů dlouhodobého sucha, které Českou republiku ohrožuje a velmi pravděpodobně ohrožovat bude i v budoucích letech.

Eroze představuje jeden z významných faktorů ohrožujících fungování našich půd. Podle posledních analýz může být erodováno až 21 milionů tun půdy za rok, což je možné finančně vyjádřit jako škodu minimálně za 4,3 miliardy korun [2]. Ztráty schopnosti zadržovat vodu či poskytovat další služby přitom do těchto kalkulací nejsou započítány. Je třeba vzít do úvahy, že vrstva 1 cm půdy se v podmínkách České republiky tvoří stovky až tisíce let, zatímco při jedné erozní události se nenávratně odplaví až decimetrové vrstvy půdy.

I když s potěšením konstatujeme, že ze strany MŽP a MZe došlo v poslední době k určitému pokroku v prosazování postupů bránících erozím, není stále jasné, kdy bude vydána závazná tzv. „protierozní vyhláška“. Považujeme za velmi důležité, aby obě ministerstva co nejrychleji našla společnou řeč a přijala účinnou a závaznou formu tohoto právního opatření, které stanoví direktivně postupy, vyžadované na pozemcích ohrožených erozí.

Dle našeho názoru v tomto případě, kdy v České republice máme největší půdní bloky pro pěstování jednotlivých plodin v Evropě [2] a kdy velkou část zemědělské půdy, ohrožené erozí, obdělávají zcela jiné subjekty, než vlastníci s přirozeným vztahem k této půdě, je třeba volit právě direktivní postupy. Zřejmý odpor velkých zemědělských podniků k protierozní vyhlášce jen potvrzuje, že je třeba, aby byla uvedena do života v co nejkratším čase.

Výsledkem bude pestřejší krajina přirozeně zadržující čím dál vzácnější srážky – a nemalé úspory díky menší potřebě budovat další obří technická díla se spornou účinností a nesporně negativními zásahy do krajiny. Pokud 1 m2 zdravé půdy zadrží až 400 l vody, je to při více než 4 milionech zemědělské půdy v ČR množství, převyšující kapacitu všech přehrad v ČR.

Ing. Jiří Dlouhý

Předseda Společnosti pro trvale udržitelný život

---------------------------------------------- 

[1] Median: Rok 2019 – očekávání a hrozby http://www.median.eu/cs/wp-content/uploads/2019/01/OCEKAVANI_OD_ROKU_2019.pdf

[2] NOVOTNÝ, Ivan, a kol. Příručka ochrany proti vodní erozi. 2., aktualizované vyd. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2014