Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Věc: Připomínky k záměru MZP471: Pokračování hornické činnosti – I. etapa Doly Bílina 2019 – 2035 v rámci procesu EIA

Ministerstvo životního prostředí ČR zveřejnilo 25. 10. 2018 v informačním systému EIA doplněnou a upravenou dokumentaci hodnocení vlivů na životní prostředí pro těžební záměr Pokračování hornické činnosti – I. etapa – Doly Bílina 2019 – 2035.

Prostým porovnáním zákresů hranic tzv. „územních ekologických limitů těžby“ dle usnesení vlády ČR č. 444/1991 pro velkolom Bílina s hranicí těžby a ukládání skrývkového materiálu dle tohoto záměru se lze přesvědčit, že nově navržený zábor tyto hranice daleko překračuje. Překračuje i hranice již posunutých limitů těžby, stanovených usnesením vlády č. 1176/2008. Přitom už toto usnesení tehdy vláda přijala na základě těžařem zmanipulovaných údajů o disponibilních zásobách. Schválený Plán otvírky a přípravy k dobývání do roku 2030 však alespoň tyto limity respektoval. Nově posuzovaný záměr se však zaštiťuje ještě dalším usnesením vlády č. 827/2015, které bylo přijato v tichosti bez větší odezvy, otevírá však prostor pro zásah do přírody, krajiny, osídlení i lidského zdraví ještě daleko horší. Nově stanoví územní, nyní však již zjevně „neekologické“ limity, které posunuje ještě mnohem dál na západ: přes katastr bývalých Libkovic až na 500 m k Mariánským Radčicím a po jejich jižní straně přes nádrž (odkaliště) Vlasta až do katastrů bývalých obcí Konobrže a Růžodol a až k východním břehům  nového (prý v budoucnu „rekreačního“!) jezera Most, tvořeného převážně vodní rekultivací v prostoru bývalého lomu Most - Kopisty. Tím ovšem tento nově stanovený územní limit zcela popírá původní logický záměr limitů z roku 1991, totiž ponechat mezi velkolomem Bílina na východě, a novým jezerem Most, Litvínovem, Loukou u Litvínova, Mariánskými Radčicemi a Lomem na západě, alespoň minimální pruh, most neporušeného území mezi Krušnými horami a Českým středohořím, kde by bylo pro budoucnost zachováno jak původní geologické souvrství, včetně uhlí, podložních i nadložních vrstev s případnými archeologickými památkami, ale i původní krajina, biota, prvky územního systému ekologické stability, vodní režim, zbytky osídlení, dopravní i technické infrastruktury.

Společnost pro trvale udržitelný život zásadně nesouhlasí s dokumentací, přiloženou v této formě a obsahu, a to z následujících důvodů:

  • Dle předpisů pro EIA by posuzovaný záměr měl být v souladu s platnou územně-plánovací dokumentací, není ale v souladu ani se Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje, které respektují limity stanovené usnesením vlády z roku 2008, ani s územními plány měst a obcí Ledvice a Bílina, jak se lze dočíst na str. 20 a 21 předkládané dokumentace.
  • Dokumentace naprosto nebere v úvahu velmi pravděpodobný scénář, který donutí Českou republiku díky mezinárodním závazkům ukončit veškeré spalování uhlí nejpozději v roce 2030. Neřeší, jakým způsobem by v tomto případě byl důl zakonzervován a jakým způsobem by byly financovány rekultivace, když by byly realizovány a zaplaceny práce na všech skrývkách, ale nebylo by již vytěženo a zpeněženo uhlí v odkryté sloji.
  • Dle našeho hlediska je ve vypořádání připomínek z minulého kola projednání chybně vypořádaná připomínka Greenpeace a mnohých dalších k nezahrnutí skutečných vlivů těžby na klimatickou změnu a externí náklady spojené se spalováním vytěženého uhlí. Žádáme o nezávislý právní rozbor právního stanoviska FrankBold a předkladatele.
  • Jako naprostý výsměch považujeme argument pro rozšíření dolu z důvodu programu Kotlíkových dotací.
  • Plánovaný záměr je v naprostém rozporu se závazky České republiky v rámci Pařížské úmluvy a zvláště pak se závěry Mezivládního panelu pro změny klimatu OSN z října roku 2015, která jasně říká, že státy musejí utlumovat těžbu a spalování fosilních paliv, pokud se má lidstvo vyhnout katastrofickým dopadům změn klimatu.

Z výše zmíněných důvodů žádáme příslušné orgány nejen o vydání negativního stanoviska k předložené dokumentaci EIA, ale i o vyslovení nesouhlasu s navrhovaným těžebním záměrem z hledisek dalších kompetencí MŽP v ochraně přírody a krajiny, ochraně ovzduší, ochraně vod, ochraně ZPF a z hlediska mezinárodních závazků České republiky k ochraně klimatu.

V Praze dne 26. listopadu 2018                                             Ing. Jiří Dlouhý,

                                                                                               Předseda STUŽ

 

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License