Prague skyline at dawn

Zveme Vás na diskusní seminář na téma Metropolitní plán hlavního města Prahy aneb Jaké jsou zásadní připomínky pro revizi návrhu nového územního plánu Prahy?

který se koná v pondělí 4. června 2018 od 15. 00 do 18:00 hodin Praha 1, Novotného lávka 5, Klub techniků, nejspíše místnost č. 417

V současné době byl zveřejněn návrh nového Metropolitního, resp. územního plánu hl. m. Prahy (nezahrnuje celý metropolitní region)  a Vyhodnocení vlivů návrhu Územního plánu  hl. m. Prahy na udržitelný rozvoj území.

V červnu a červenci budou mít městské části, nevládní organizace i jednotliví občané  možnost vyjádření se k tomuto návrhu územního plánu a vyhodnocení jeho vlivu. Proto v předstihu pořádá  pražská skupina STUŽ spolu s novou Platformou pro revizi Metropolitního plánu panelovou diskusi předních odborníků k zásadním problémům předloženého návrhu.

Účast v panelové diskusi již potvrdili::

Mgr. Petra Kolínská, Náměstkyně primátorky hl. města Prahy

Ing. Martin Čemus, ředitel odboru územního rozvoje Magistrátu hl.m. Prahy

Prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc., Ústav prostorového plánování  Fak. architektury ČVUT

Ing. Arch. Tomáš Vích, architekt, urbanista a odborný publicista

Mgr. Vendula Zahumenská, Ph.D., právnička Arniky, o.s.

V diskusi vystoupí např.

 Ing. arch. Petr Lešek, Česká komora architektů a další architekti, urbanisté, právníci, geografové a další odborníci.

Pozván byl též :

Ing. Roman Vodný, Ph.D., ředitel odboru územního plánování Min. pro místní rozvoj

Mgr. Ondřej Boháč, , ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy

 

Diskuzi bude moderovat PhDr. Ivan Rynda, , vedoucí katedry sociální a kulturní ekologie Fakulty humanitních studií UK

Vstup volný