Východočeská pobočka STUŽ čítající nyní 24 členů realizovala v loňském roce 12. ročník projektu ekologicko-výukových přednášek na školách. Projekt byl po řadu let financován Nadačním fondem Veolia, ale jeho letošní zajištění je zatím otevřené. Nicméně konečná bilance tohoto posledního ročníků představuje 25 přednášek a 563 oslovených žáků a studentů. Letos dochází k rozšíření přednášek i na půdu hradecké městské knihovny, tedy s určením pro veřejnost.

Přírodovědné exkurze vedené odborníky z Muzea východních Čech a České společnosti ornitologické jsou jednou z důležitých aktivit pobočky. Jejich záměrem je upozornit veřejnost na význačné přírodní hodnoty takzvaně za humny i v širším regionu přesahujícím východočeské hranice. Jedním z loňských cílů byla i ohrožená enkláva Slavíkových ostrovů u Přelouče.

V rámci zářijového Evropského týdne mobility jsme i loni uskutečnili Ozvěny Ekofilmu. Jednalo se již o 14. ročník. Toho se zúčastnilo 509 diváků z 10-ti základních a středních škol a jednoho zařízení pro postižené děti.

Ve východních Čechách však nežije jen přednáškami a exkurzemi a osvětou našeho dorostu, ale sázíme i na společenské akce pro členy a příznivce STUŽe. Do této kategorie patří Středoletní setkání a podzimní Stužobraní, což je neformálnímu setkání nad rozmanitými obrázky z cest, a také z oněch populárních exkurzí do přírody. Loni jsme se prostřednictvím záběrů objektivů přenesli do různých koutů Evropy a Asie.

Východočeská pobočka vstoupila loni do Koalice proti palmovému oleji. Oficiálně jsme se tak zařadili mezi organizace, kterým není lhostejné rozsáhlé a bezohledné ničení tropických lesů kvůli zakládání plantáží palmy olejné. Jinak řečeno, cítíme odpovědnost jako spotřebitelé, konzumenti a obyvatelé bohaté části světa i za ničení přírody vzdálené tisíce kilometrů. Naše životní úroveň a náš blahobyt nesmí přinášet devastaci přírodních hodnot nikde na světě. To nemá s udržitelným rozvojem nic společného.

Loňský rok přinesl východočeské pobočce také dvě ocenění její činnosti v regionu. A to jak Královéhradeckým krajem za dlouholetou aktivitu na poli ekologické výchovy a osvěty, tak i z kraje pardubického -. Děkovným listem Koalice nevládek Pardubicka a Pardubického kraje, listem podepsaným hejtmanem kraje.

Krátce připomínáme naši trvalou podporu šetrných forem dopravy. Konkrétně jde o infrastrukturu pro cyklisty a pěší v Hradci Králové. Dále naši účast na dobrovolnických brigádách v přírodní památce Na Plachtě. Připomínáme rovněž náš webový koutek na internetové stránce STUŽ, kde lze nalézt základní údaje o její východočeské odnoži.

Do celostátních aktivit STUŽe se zapojuje především paní dr. Anna Polášková. Za všechny zmíním alespoň organizací a moderování semináře s názvem „Ekologicky příznivá architektura - vize a realita“. Ing. Arch. Martin Říha se zase podílel na vypracování stanoviska předsednictva STUŽe č. 128 „k podpoře železniční dopravy oproti dopravě silniční“, které bylo zveřejněno letos v lednu.

V živé a pěkné vzpomínce máme také Memoriál Josefa a Petry Vavrouškových na konci května loňského roku v národním parku Podyjí. A také dvacáté páté narozeniny STUŽky v bývalé kavárně Krásné ztráty v centru Prahy. Za perfektní organizaci těchto akcí nechť je slyšet poděkování i z východních Čech.
Nakonec ještě poděkování všem, kteří v minulém roce našemu pobočkovému spolku zachovali přízeň a kteří jej podporovali. Extra pak předsednictvu STUŽe, předsedovi Ing. Jiřímu Dlouhému a tajemnici paní Ing. Evě Vavrouškové.

Miroslav Petr
předseda Vč. pob. STUŽ
únor 2018