Hudec2Už více než rok slouží cestujícím v České Lípě nové, moderní vlakové nádraží. V návaznosti na to nechala místní radnice zpracovat územní studii úprav takzvaného přednádraží.

Jedním z návrhů v ní je i přesun řady autobusových stání ze současného, několik set metrů vzdáleného autobusového nádraží přímo před výpravní budovu Českých drah. To je jistě vítané, protože to cestujícím ulehčí přestup z vlaků na autobusy a obráceně.

Co už je vítané méně, a námitky proti tomu zazněly od občanů i při veřejném projednávání studie, že stání by měla být postavena na místě části přednádražního parčíku s řadou vzrostlých stromů.

Pobočka STUŽ studii připomínkovala, upozornila, že přímo s 1. nástupištěm drah a nádražní budovou sousedí přes patnáct set čtverečních metrů dnes volné, zatravněné plochy, kde se před rekonstrukcí nádraží nacházely drážní skladištní objekty. Pokud by autobusová stání byla vybudována tam, umožnila by moderní přestup tzv. hrana-hrana.

Komfort cestujících to nezmenší, spíše naopak – nebudou muset při přestupu přecházet silnici,  uchrání se zeleň v parčíku, kam se zejména za letních veder uchylují mnozí, kdo déle čekají na přípoj či  přestup nebo na něčí příjezd. 

Při budování stání i jen na jeho části by totiž byly ohroženy nejen stromy, které by bylo nutno vykácet, ale i řada dalších. Parčík leží mírně pod úrovní okolního terénu, při budování stání by byla nutná navážka a kořenové náběhy řady stromů by se tak ocitly metr i více pod zemí, což by řada z nich nemusela přežít. Přinejmenším by to ale jejich vývoji nijak neprospělo.

Problém je v tom, že zmíněné ideální pozemky obhospodařuje Správa železniční dopravní cesty, s níž město zřejmě nedokáže efektivně vyjednávat. Prokázalo se to už v několika případech, například v kauze napojení nového nádražního podchodu na městské čtvrti, které se nacházejí za nádražím, nebo v dlouholeté marné snaze získat souhlas SŽDC se stavbou bezpečného napojení jedné z cyklostezek přes drážní pozemky.  Obojí se neúměrně dlouho vleče.

Proč by však za neschopnost představitelů města efektivně vyjednávat měli platit jeho občané a ostatní veřejnost? A nejen ta cestující.

Česká Lípa, 21. 1. 2018  PhDr. Miroslav Hudec - předseda pobočky

 Hudec4Hudec1Hudec3