ČD-RJ auf Probefahrt

Podpora železniční dopravy se ukazuje ve světle řešení problémů, spojených s globální změnou klimatu jako jeden z velmi účinných nástrojů snižování emisí skleníkových plynů a dalších škodlivin, zároveň přitom vede k zvyšování bezpečnosti, menšímu záboru krajiny a k dalším příznivým faktorům. Kolejová doprava je, již z fyzikální podstaty výrazně energeticky účinnější, dlouhodobé statistiky ukazují také na výrazně vyšší bezpečnost tohoto druhu dopravy proti dopravě silniční.

V České republice byly v minulých desetiletích daleko vyšší investiční i provozní prostředky vynaloženy na rozvoj dálniční a silniční sítě, neudržitelně narostl počet silničních vozidel a zátěž dálniční, silniční i uliční sítě měst. Přes naše území v srdci Evropy jezdí denně tisíce kamionů tranzitní dálkové dopravy, která by z velké části mohla a měla využít železnici, prostorová uspořádání měst se namísto potřeb v nich žijících lidí přizpůsobovala a dodnes přizpůsobuje enormním nárokům individuální automobilové dopravy, se všemi negativními důsledky na obyvatelnost měst a obcí, na jejich životní prostředí a zdraví obyvatel.

Teprve v posledních letech zaznamenáváme dílčí zlepšení na železnici, jakými jsou modernizace vybraných železničních koridorů, zvýšení rychlosti na některých tratích, dílčí obnovu lokomotiv a vozového parku osobní dopravy, rekonstrukce některých nádraží, odstraňování nebo úpravy úrovňových železničních přejezdů. Oživila se také diskuze o urychlení výstavby vysokorychlostních tratí, spojujících naši zemi se sousedními státy, ale až na elektrifikaci a zdvojkolejnění některých tratí a na další zavádění moderních zabezpečovacích zařízení zůstává část železničních tratí v nepříznivých směrových a výškových parametrech rakousko-uherské dráhy. Některé trati nebo provoz na nich se ruší, četná nádraží jsou v havarijním stavu, zhoršuje se tím dostupnost některých venkovských oblastí a obcí. Veřejná dopravní obsluha je v lepším případě nahrazena autobusy, v horším zcela zaniká a obyvatelé jsou k cestám za prací, do škol, za občanskou vybaveností a rekreací odkázáni na osobní automobily. Kultura cestování ve veřejné dopravě ve vlacích, tramvajích i v metru, která klesla za socialismu na nekonkurenceschopnou úroveň, se teprve v posledních letech opět zvedá, ale nálepky „socka“ se bohužel ještě nezbavila. Při chytrém zapojení železnice do osobní dopravní obsluhy nejen ze spádových regionů do měst, ale i do jejich vnitřních dopravních vztahů, by se úroveň cestování zvýšila bez velkých nároků na investice. V územních plánech mnohých velkých měst jsou naplánovány nové zastávky nebo navržena obnova těch dříve zrušených v místech návazností na ostatní MHD i na parkoviště P+R, ale až na vzácné výjimky se tyto zastávky nebudují.

Ze všech výše naznačených důvodů považujeme za nanejvýš žádoucí výrazně navýšit finanční podporu železniční a ostatní kolejové dopravy včetně MHD (tramvaje, metro a také trolejbusy). Pro zvýšení výkonů a atraktivity železniční a místní kolejové dopravy proto žádáme o následující konkrétní opatření:

 • Urychleně vybudovat nová kontejnerová překladiště a zvýhodnit kontejnerovou kombinovanou dopravu s rychlou překládkou kontejnerů z vody, z železnice na silnici a naopak, s využitím moderní dopravní logistiky,
 • Nabídnout zvýhodněné ceny (dotace?) pro tranzitní dopravce, kteří využijí namísto silniční dopravy přes naše území železnici a nadále posílit internalizaci externalit silniční dopravy,
 • Ve spolupráci s kraji realizovat urychleně již dlouho naplánované, ale stále odkládané přeložky (napřímení) a chybějící spojky tratí, zdvojkolejnění a odstranění úvratí, zkracovat jízdní doby spojů ke zrychlení nákladní i osobní železniční dopravy, ke zvýšení jízdního komfortu a konkurenceschopnosti,
 • Iniciovat, aby ČD Cargo a případně další dopravci sami znovu začali provozovat nákladní kombinovanou dopravu tak, aby zboží dokázali sami od zákazníků pružně přivézt autem a přeložit na dráhu a pak z dráhy dovézt autem bez prodlení až k cíli, pokud tam nevede železnice či vlečka,
 • Ve spolupráci s orgány měst a obcí urychlit výstavbu nových zastávek na tratích, zejména na území velkých měst a aglomerací, přednostně ve vhodných přestupních uzlech na MHD, ale i mimo ně, jak je navrhováno v jejich územních plánech,
 • Motivovat SŽDC k podstatně lepší průběžné údržbě, opravám a modernizacím traťových úseků, k rychlejším rekonstrukcím a modernizacím nádražních odbavovacích budov pro cestující i železniční personál,
 • Rychleji postupovat v elektrifikaci a sjednocení proudových soustav na železničních tratích ČR a tratí vedoucích do zahraničí,
 • Podstatně urychlit přípravu a výstavbu vysokorychlostních tratí Praha–Ústí n. L.–Drážďany, Praha–Brno–Bratislava/Vídeň a v dohodě se SRN i Praha–Plzeň–Mnichov/Norimberk,
 • V procesech SEA a EIA respektovat nespornou vyšší energetickou účinnost železniční dopravy jako ekologičtější varianty uspokojení poptávky po přepravě, v územních řízeních přistupovat na kompromisy a kompenzační opatření a neklást nepřiměřené překážky nezbytným investicím do kvalitativního rozvoje železnice,
 • Dále rozvíjet elektronickou komunikaci s dopravci i s cestující veřejností a informační spolupráci s dopravci, včetně zahraničních,
 • Posílit ve spolupráci s kraji lepší návaznosti vlakových a autobusových spojů v přestupních uzlech, a to jak mezi MD a kraji, tak i mezi kraji navzájem.
 • Podpořit rozvoj technických prostředků ke snižování hlučnosti železniční dopravy

Za předsednictvo STUŽ

 

ing. Jiří Dlouhý - předseda