k odmítavému postoji Rady města Hradec Králové týkajícímu se zařazení významných přírodních lokalit v Hradci Králové do soustavy Natura 2000Společnost pro trvale udržitelný život vyjadřuje znepokojení nad současným stavem jednání mezi Magistrátem města Hradce Králové a Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky o zařazení čtyř významných přírodních lokalit v Hradci Králové a v jeho okolí (CZ0523010 EVL Na Plachtě, CZ0523008 EVL Běleč – střelnice, CZ0523006 EVL Piletický a Librantický potok, CZ 05300064 EVL Mazurovy chalupy) do soustavy Natura 2000 a nad opakovaným odmítavým stanoviskem Rady města č. 1321/ 2007 a 98/ 2008 v této záležitosti.

Je zřejmé, že vedení města Hradce Králové, ve zjevném rozporu s hradeckou tradicí odpovědného vztahu k životnímu prostředí a k přírodě ve městě, nepochopilo smysl soustavy Natura 2000 jako mezinárodně závazné inventarizace a ochrany evropského přírodního bohatství, jehož cílem je, citujeme z www.nature.cz: zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější a nejvíce ohrožené. Lokality soustavy Natura 2000 nemají být pouze rezervacemi s přísnou ochranou, kde je vyloučeno hospodaření či dokonce jakýkoliv lidský zásah. Často jsou to naopak území, kde se díky tradičnímu a citlivému hospodaření dochovala cenná společenstva nebo vzácný rostlinný či živočišný druh. Takový způsob hospodaření se stává důležitým nástrojem ochrany. Proto zachování současných aktivit v oblasti bude v co největší míře podporováno, pokud bude slučitelné s ochranou cílových druhů rostlin a živočichů a přírodních stanovišť.

Výběr (v případě Hradce Králové velmi dobře zdůvodněný vysoce erudovaným průzkumem a dokumentací) a zařazení významných přírodních lokalit do evropského dědictví je pocta pro každé město a jeho obyvatele, Hradec Králové nevyjímaje, a dá se plně srovnat s ochranou významných kulturních památek.

Přestože se jedná o relativně nepatrná území v porovnání s celkovou plochou ve správě města, v podstatě jde jen o druhově bohaté „ostrůvky“ příměstské přírody, snaží se Rada města očividně vyhnout závazkům spojeným s vyhlášením a udržováním všech čtyř navržených Evropsky významných lokalit (EVL) soustavy Natura 2000.

Představitelé města si neuvědomují, že zodpovědnosti k biotopu s výskytem zvláště chráněných druhů, odpovídajících EVL dle závazných kritérií soustavy Natura 2000, se vyhnout nelze a jedině kvalifikovaná správa těchto území zaručí jejich odpovídající ochranu. Místo toho používají krátkozrakou taktiku dalších a dalších „podmínek“, zčásti nepřijatelných (umožnění výstavby cyklostezky a zpevněné komunikace pro nemotorovou dopravu, umožnění odbahňování rybníků bez omezování katastrální výměry, použití chemické ochrany dřevin bez patřičné konzultace s odborníky), zčásti zcela zbytečných (běžný přístup obyvatel přes Přírodní památku Na Plachtě do komplexu lesů rozhodně nemá být znemožněn vyhlášením EVL), ve zřejmé snaze odložit vyhlášení EVL na dobu, kdy již nebude co chránit a díky tomu odpadne „překážka rozvoji" města, čímž je obvykle míněna výstavba v lukrativních lokalitách. Bohužel právě tato skutečnost by mohla být důvodem jak k mezinárodní kritice, tak i k postihu ze strany orgánů ochrany přírody.

Vyzýváme vedení města Hradce Králové, aby v souladu s moderními požadavky na ochranu přírodního bohatství přehodnotilo svůj postoj k převedení čtyř navržených evropsky významných lokalit do soustavy Natura 2000. Jsme přesvědčení, že vstřícným postojem v této věci lze dospět k dohodě s orgány ochrany přírody tak, aby omezení pro majitele a uživatele pozemků byla co nejmenší, abychom dostáli i mezinárodním závazkům v ochraně přírody, ale hlavně abychom zajistili odpovídající ochranu toho nejcennějšího, co v naší přírodě máme.

 

Jménem Společnosti pro trvale udržitelný život

 

Ing. Jiří Dlouhý, předseda

 

V Praze dne 3. dubna 2008

Adresáti: Rada města Hradec Králové, Odbor životního prostředí Magistrátu města Hradec Králové

Na vědomí: ČTK, Agentura ochrany přírody a krajiny, KÚ Královéhradeckého kraje