k zastavení osobní dopravy na krkonošských železničních tratích Trutnov-Svoboda nad Úpou a Tanvald-Harrachov

STUŽ se připojila k tomuto stanovisku

Přesně za měsíc - 29. září 1997 má být zastavena na železničních tratích Trutnov - Svoboda nad Úpou a Tanvald - Harrachov osobní doprava.

Rozhodně nesouhlasíme s tímto záměrem Českých drah, bezprostředně navazujícím na politická rozhodnutí ministerstva dopravy ČR a správní rady Českých drah.

K nesouhlasu nás vedou zejména následující skutečnosti:

  • Zastavení dopravy není založeno na ekonomické analýze
  • Nejen veřejnost, ale ani samosprávné orgány, jichž se zastavení dopravy bezprostředně dotýká, nebyli o záměru včas informováni
  • Omezení znamená další snížení komfortu veřejné osobní dopravy do Krkonoš, což vyvolá další přechod na individuální automobilovou dopravu a další ekologické zatížení národního parku zařazeného mezi 12 nejpostiženějších chráněných oblastí světa, ale dochází k němu jen, aby byl naplněn administrativní pokyn ušetřit 1330 vlakových kilometrů na úseku Obchodně provozního ředitelství ČD v Hradci Králové. Zástupci OPŘ Hradec Králové nebyli při jednáních schopni doložit údaje o vytíženosti a poměru nákladů a příjmů na tratích, na nichž dopravu zastavují, a o tom jaké skutečné úspory bude opatřením dosaženo! To skutečně připomíná "socialistický skanzen", o němž hovoří v souvislosti s ČD ministr dopravy Martin Říman - tento "skanzen" však začíná přímo u rozhodnutí jeho ministerstva. . K záměru se mohli poprvé vyjádřit až díky jednání vyvolaném odborovými svazy na železnici. Opatření je přijímáno v průběhu platnosti jízdního řádu, takže veřejnost nemá faktickou možnost uplatnit připomínky, které se jinak uplatňují ke každoročním změnám jízdních řádů.
  • Zvýšení počtu autobusových linek nahrazujících zrušenou železniční dopravu je vedle negativních ekologických problematické i proto, že společnost provozující autobusové linky v okrese Trutnov nemá dle vlastního sdělení dostatek prostředků ani na provozování stávajících linek. - na obou tratích během několika málo dnů podepsalo petice odmítající záměr doposud na dvacet tisíc občanů, rozhodný nesouhlas vyjádřili i starostové všech obcí při trati Trutnov - Svoboda nad Úpou.
  • Záměr vyvolal rozsáhlý nesouhlas veřejnosti
  • K takto závažným zásahům do železniční dopravy bude vhodné přistoupit teprve po narovnání pokřivených cen v dopravě - zatím nelze srovnávat ekonomiku železniční a silniční dopravy, zejména kvůli tomu, že v nákladech (a tedy i cenách) silniční dopravy není zahrnuta řada významných položek - údržba dopravní cesty, bezpečnost provozu, ekologické škody. Z tohoto hlediska jsou argumenty o nízké efektivitě železniční dopravy v porovnání se silniční falešné, neboť poměřují zatím nepoměřitelné.
    . Alternativním řešením je alespoň v případě trati Trutnov - Svoboda nad Úpou je naopak vytvoření integrovaného dopravního systému, který bude zahrnovat taktovou dopravu na uvedené trati s návazností autobusových přípojů dále do Krkonoš.

Z uvedených důvodů se obracíme zároveň na další občany a organizace, jimž není lhostejný stav životního prostředí a nejstaršího národního parku v ČR, aby svůj nesouhlas vyjádřili co nejdříve na adresy těchto institucí:

Ministerstvo dopravy ČR, nábř. L. Svobody 12, 110 15 Praha 1

Správní rada Českých drah, nábř. L. Svobody 12, 110 15 Praha 1

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Sněmovní 4, 118 01 Praha 1

Senát Parlamentu ČR, Valdštejnské nám. 1, 118 01 Praha 1

Okresní úřad Trutnov - odbor dopravy, Horská 5, 542 01 Trutnov

Rovněž je možno uplatnit své stanovisko jako připomínku k tvorbě jízdního řádu 1998-1999 do 15.9. na adresu OPŘ ČR Hradec Králové, Riegrovo nám. 914, 50137 Hradec Králové.