Vyjádření STUŽ k oznámení záměru Lomu Bílina Plánu otvírky, přípravy a dobývání hnědého uhlí na léta 2008–2030 podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, v platném zněníMinisterstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC

Dne 5. ledna bylo v Informačním systému EIA MŽP a Cenia zveřejněno oznámení o záměru Lomu Bílina „Plán otvírky, přípravy a dobývání na léta 2008–2030“. Ze zveřejněného záměru vyplývá jednoznačně, že plán předpokládá překročení linie územních ekologických limitů těžby Velkolomu Bílina, stanovených jako nepřekročitelné usnesením vlády č. 444/1991, na severním křídle lomu, a to již cca v roce 2010. Text oznámení se při tom dovolává opory ve skutečnosti, že se záměr pohybuje v rámci již stanovených dobývacích prostorů a dále ve Státní energetické koncepci, schválené vládou v roce 2004.

Výrazné zhoršení životních podmínek lze očekávat pro cca 5 tis. obyvatel obcí Lom, Mariánské Radčice, Braňany a zhoršení i pro dalších cca 31 tis. obyvatel Duchcova, Bíliny, Ledvic, Oseka. Půjde především o emise prachu a dalších škodlivin do ovzduší a o hluk, který ač má být technickými opatřeními snížen na hygienicky přípustnou míru, dlouhodobou trvalou expozicí může působit zdravotní problémy synergickými a kumulativními účinky s jinými nepříznivými faktory prostředí.

Záměr znamená i další devastaci přírody a krajiny v již velmi narušeném prostředí. Na základě prostudování oznámení Společnost pro trvale udržitelný život vyjadřuje zásadní nesouhlas se záměrem, obsaženým v oznámení; zejména považuje za nepřijatelné překročení územních ekologických limitů těžby, stanovené usnesením vlády ČR č. 444/1991, které nebylo nikdy, ani usnesením o schválení Státní energetické koncepce zrušeno, jak mylně tvrdí oznamovatel záměru. V této souvislosti znovu zdůrazňujeme svůj již písemně vyjádřený nesouhlas s konceptem Územního plánu velkého územního celku Ústeckého kraje, který bohužel záměr překročení územních ekologických limitů těžby v obou projednávaných variantách v rozporu s usnesením vlády č. 444/1991 obsahuje a na který se oznámení záměru odvolává. Tento územní plán ani jeho koncept dodnes nebyl schválen, takže se o něj nelze opírat.

I při redukci záměru a dodržení územních ekologických limitů těžby je nutno nejen dodržet hygienické předpisy pro ochranu obyvatel a veřejného zdraví, ale dohodnout se zástupci dotčených obcí a veřejností podmínky, další ochranná a kompenzační opatření zajišťující, že nedojde k další nevratné degradaci životních podmínek obyvatel, devastaci přírody a krajiny.

 

Pokud bude přesto, že i MŽP dosud územní ekologické limity těžby hájilo, rozhodnuto v závěru zjišťovacího řízení, že lze pokračovat v přípravě tohoto záměru tak, jak byl předložen a přikročeno ke zpracování dokumentace EIA na celý původní záměr, budeme to považovat za porušení státní discipliny státních úřadů, které to připustí, zejména když potvrzení zachování limitů je součástí i koaliční dohody stran vytvářejících novou vládu a jejího připravovaného vládního prohlášení.

Jménem Společnosti pro trvale udržitelný život: Ing. Jiří Dlouhý, výkonný místopředseda