Stanovisko předsednictva STUŽ k návrhům prováděcích vyhlášek k novému stavebnímu zákonu, které jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj v podobě rozeslané do meziresortního připomínkového řízení, podává Společnost pro udržitelný rozvoj (STUŽ) po prostudování následující stanovisko:

K návrhům prováděcích vyhlášek k novému stavebnímu zákonu, které jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj v podobě rozeslané do meziresortního připomínkového řízení, podává Společnost pro udržitelný rozvoj (STUŽ) po prostudování následující stanovisko:

A. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území
Ačkoliv to zčásti vyplývá z dikce nového stavebního zákona a ve vyhlášce by se to tedy zdánlivě nemuselo opakovat, postrádáme v úvodních ustanoveních prováděcí vyhlášky tohoto názvu jednoznačné zdůraznění požadavku na racionální uspořádání a využití již zastavěného území vč. „brownfields“, rozvíjení jen opravdu nezbytné a kompaktní zástavby sídel a maximální šetření zemědělské půdy, pozemků určených k plnění funkcí lesa, vodních ploch a přírodního prostředí. V § 3 - Obecné požadavky pro vymezování ploch postrádáme podobné ustanovení, jako je uvedené v odst. 6 pro ochranu prostředí lidí, i pro nejpřísněji chráněné zóny nejvyšších kategorií ochrany přírody a krajiny (národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace a národní přírodní památky). I tam je třeba maximálně omezit negativní vlivy hluku, exhalací, vibrací, pachu a střety lidských zájmů a činností.
Postrádáme zde i obecné ustanovení o nezbytnosti takových úprav komunikací (chodníků, přechodů vozovek, ramp a schodišť) ve vnějším veřejném prostoru, aby mohly být užívány i osobami se ztíženou možností pohybu a orientace a dalších hendikepovaných skupin obyvatel (staří lidé, děti, rodiče s kočárky ap.). Ustanovení § 23 odst. 4 se vztahuje jen na veřejná prostranství v obytném prostředí (nikoliv tedy na zóny občanské vybavenosti, výroby a skladování či rekreace) a určuje jen část potřebných parametrů, nikoliv např. podélné sklony chodníků a ramp ap. Takové ustanovení není obsaženo ani v jiných částech vyhlášky o speciálních požadavcích na jednotlivé druhy využití pozemků a nenahradí ho ani zvláštní předpis pro ochranu zájmů těchto hendikepovaných skupin obyvatel, týkající se vstupů a vnitřního uspořádání staveb pro bydlení a vybranou občanskou vybavenost.
V § 25 Umisťování staveb doporučujeme v odst. 3 doplnit první větu takto: „V urbanisticky exponovaných polohách, v památkových zónách, velkoplošných chráněných územích přírody a jejich ochranných pásmech
se nesmí umisťovat stavby, které by mohly znehodnotit území zejména způsobem zástavby, architektonickým ztvárněním.....atd. dle původního textu.

B. Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
V § 5 odst. 2 považujeme za zbytečně rigidní ustanovení o tom že územně analytické podklady obcí se pořizují jen na podkladě katastrální mapy. Zejména u velkých měst to může být problém a neměla by být vyloučena jiná (větší) měřítka (1:5000, 1.10 000).
V § 6 odst. 2 doporučujeme do textu věnovaného grafické části územně analytických podkladů doplnit ve 2. větě text takto: „....výkres hodnot území, zejména architektonických, urbanistických, krajinářských a přírodních.“ Lépe by to odpovídalo výčtu jevů uvedených v příloze č. 2 vyhlášky a potřebné komplexnosti a vyváženosti předpisu.
Považujeme za nepřijatelné, že § 7 o projednání územně analytických podkladů neobsahuje povinnost či alespoň možnost projednat tyto podklady kromě orgánů samosprávy (Rada obcí, Zastupitelstvo kraje) také s dotčenými správními úřady a s veřejností, takže není možné vznášet z těchto stran další informace, připomínky nebo námitky a kontrolovat jejich správnost a úplnost. § 29 stavebního zákona sice uvádí rovněž jen tyto orgány pro projednání, ale odkazuje v náležitostech o projednání územně analytických podkladů na prováděcí předpis. Očekávali bychom, že projednání s dotčenými správními úřady a veřejností bude ve vyhlášce podmínkou možnosti vůbec je předložit těmto orgánům k projednání.

C. Vyhláška o územním řízení, veřejnoprávní smlouvě a o územním opatření
Ačkoliv stavební zákon ve svém § 21 hovoří o územně plánovací informaci zcela obecně a neváže ji nutně na nějaký záměr tazatele ke změně využití území nebo k umístění stavby, vyhláška v § 3 vyžaduje jako náležitost žádosti o informaci popis záměru tazatele, jakoby vždy chtěl v území měnit stav sledovaný ve stavebním zákonu. Přitom se může jednat o informaci, důležitou např. pro koupi či prodej nemovitosti při zachování stávajícího stavebního stavu i účelu užívání nemovitosti. Formulace § 3 odst. 1, písm. d) a písmen následujících a odst. 2 - 4 by měla být v tomto smyslu upravena („změkčena“) tak, aby vyhovovala i pro žádosti nesouvisející s vlastní stavební činností či zájmem o změnu užívání staveb žadatele. To se týká i vzoru žádosti o územně plánovací informaci uvedeného v příloze č. 3 této vyhlášky.
V § 20 Územní opatření k asanaci území doporučujeme doplnit v odst. 1 písm. d) text takto: „d) stanovení územních, stavebně technických a bezpečnostních podmínek a požadavků na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví pro provádění asanace území“.
V § 20 odst. 1 písm. e) doporučujeme doplnit takto: „e) stanovení územních, architektonických, urbanistických a hygienických podmínek (např. míra odstranění staré ekologické zátěže, je-li na území zjištěna) pro budoucí využití území“. V Příloze č. 1 Obsah dokumentace k územnímu rozhodnutí... doporučujeme doplnit v bodu 7 v první odrážce text takto: „....popřípadě provedení opatření k odstranění, minimalizaci nebo kompenzaci negativních účinků“.

D. Vyhláška o dokumentaci staveb
V Příloze č. 1 o obsahu dokumentace stavby doporučujeme doplnit v části B 1 osnovy předposlední odrážku takto: „- vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provozu stavby během provádění stavby, po jejím dokončení a při jejím budoucím odstraňování
, resp. jejich minimalizace, podle zvláštních předpisů.“. (Zejména u staveb vyžadujících posouzení vlivů na životní prostředí podle zvláštního předpisu se vyžaduje posouzení vlivů celého cyklu stavby od jejího provádění přes vlastní provoz až po likvidaci po jeho skončení. Je to důležité zejména u staveb pro energetiku, výrobu a skladování, s riziky zanechání starých ekologických zátěží)
Doporučujeme ve všech přílohách věnovat větší pozornost zeleni v areálech staveb. Když už je zařazena mezi „inženýrské objekty“, přeci jen jde o „živou přírodu“ s neopominutelnými mikroklimatickými, estetickými, hygienickými a dalšími funkcemi. Je žádoucí ji nejen vyžadovat v projektu navrženou na příslušné odborné úrovni, ale trvat i na její řádné výsadbě a následné průběžné péči a údržbě, aby nejen „přežila kolaudaci“, ale dlouhodobě mohla plnit své funkce.

Závěr:
Z prováděcích vyhlášek k novému stavebnímu zákonu je jasně patrné, že většina ustanovení ukládající povinnosti a zaručující práva účastníků procesů územního plánování a povolování staveb byla oproti dosavadní právní úpravě přenesena v souladu se současnými požadavky na právní řád do zákonů a vyhlášky mají jen doplňující, některé pak velmi „lakonicky stručný“ charakter. Připomínkami k vyhláškám tak už nelze odstranit případné nedostatky, založené již ve schváleném zákonu, jako je např. v bodu B.3. tohoto stanoviska kritizované odepření účasti dotčených správních orgánů a veřejnosti při projednávání územně analytických podkladů. Některé ze zde uplatněných připomínek proto nutno chápat i jako podněty k případné novelizaci těch ustanovení nového stavebního zákona, k jejichž provedení jsou určena nebo ke kterým směřují napadená ustanovení prováděcích vyhlášek.

Jménem Společnosti pro trvale udržitelný život:
Pavel Šremer, prom. biol.
předseda

Obdrží:
Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor stavebního řádu
Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor legislativní
Ministerstvo životního prostředí, odbor legislativní
Ministerstvo vnitra, odbor legislativní
Rada pro udržitelný rozvoj při Úřadu vlády ČR