Věc: zásadní nesouhlas s návrhem změn 07 územního plánu č. Z 1562 a 1569 u parcel 1159/2. 1160, 1161/1, 1161/2, 1163, 1164 k.ú. Jinonice ze stávajícího funkčního využití (sady a zahrady – PSZ a louky, pastviny – LN) na území „čistě obytné-OC“ a dalšími změnami v blízkém okolí Přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí. Nesouhlas i se změnou č. Z 1864

Jménem předsednictva Společnosti pro trvale udržitelný život vyjadřujeme zásadní nesouhlas s návrhem některých změn 07, především přímo na území a v blízkém okolí Přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí.

Návrh změn 07 územního plánu č. Z 1562 a 1569 u parcel 1159/2. 1160, 1161/1, 1161/2, 1163, 1164 k.ú. Jinonice ze stávajícího funkčního využití (sady a zahrady – PSZ a louky, pastviny – LN) na území „čistě obytné-OC, které jsou součástí Přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí, a které jsou v soukromém vlastnictví:

Parcely leží uprostřed Přírodního parku Prokopské údolí. O změny Územního plánu hl. města Prahy požádal jejich nový majitel, který má zájem zde vystavět obytný komplex rodinných domů, aby „architektonicky a kompozičně dotvořily výjimečnou přírodní lokalitu“. Jeho záměr lze kvalifikovat jako nezákonný, spekulativní, amorální a nepřijatelný. K samotnému názvu jím požadované změny není třeba se vyjádřit jinak, než že jde o záměrnou klamavou formulaci, dokládající, že velmi dobře ví, jak významnou lokalitu a její okolí má jeho výstavba zničit. Nynějšího majitele vedl s největší pravděpodobností ke koupi pozemků od původního majitele neoprávněně očekávaný spekulativní zisk, kdy by se jen za prodej pozemků změněných na stavební bezpracně obohatil. Podnikatelské záměry budou mít negativní vliv na PP a jeho okolí, jsou egoistické, likvidační a nejsou v souladu s potřebnou ochranou přírodní a historické památky z hlediska evropského i mezinárodního významu. Jedinečnost PP dokládají zde konané mezinárodní exkurse a symposia vědců z celého světa.Využití předmětných parcel musí odpovídat ochranným podmínkám území. Požadavek na změnu územního plánu (č. Z 1562 a 1569) je v rozporu s režimem Přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí, který vychází především ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.

Obdobně nepřípustné jsou i navržené změny na území Prahy 13, ohrožující rovněž Přírodní park Prokopské a Dalejské údolí předpokládanou výstavbou luxusního kondominia. Jejich odmítnutí lze zdůvodnit prakticky stejnými argumenty.

Odborné podklady jsou na Magistrátu hl.m.Prahy a v jeho odborných institucích k dispozici. Řada vědeckých prací včetně prací mezinárodního významu z oblasti botaniky, paleontologie a archeologie či historie je rovněž k dispozici ve významných odborných ústavech a organizacích. Probíhá zde dlouhodobý víceoborový vědecký výzkum světového významu. Přesto trvalá snaha o změny hranic Přírodního parku neustává.

Přírodní park Prokopské a Dalejské údolí byl ustaven vyhláškou č. 7/1993, o zřízení přírodního parku "Prokopské a Dalejské údolí" a o vyhlášení stavební uzávěry pro tento park. V příloze vyhlášky č. 7/1993 jsou vymezeny jeho hranice. Vyhláškou č. 23/1993 bylo vydáno nařízení, kterým se mění vyhláška č. 7/1993 Sb. hl. m. Prahy, o zřízení přírodního parku "Prokopské a Dalejské údolí" a o vyhlášení stavební uzávěry pro tento park s datem účinnosti 4.5.1993 a Nařízením č.21/2003, kterým se mění vyhláška č. 7/1993 Sb. hl. m. Prahy, o zřízení přírodního parku "Prokopské a Dalejské údolí" a o vyhlášení stavební uzávěry pro tento park s datem účinnosti 1.12.1993, vše ve smyslu 12 § zák. ČNR č. 114/1992 Sb., o ohraně přírody a krajiny.

Nepřijatelný je i záměr návrhu změny 07 územního plánu č. Z 1864, kde by bylo zničeno nepřiměřeně velké přírodní území (pole aj.), i když pro umístění národního fotbalového stadionu včetně souvisejících řešení, které má být vyhlášeno jako veřejně prospěšná stavba. Sportovních areálů tohoto typu je v Praze mnoho. Za daleko rozumnější považujeme věnovat úsilí rekonstrukcím stávajících sportovišť tohoto typu nebo jejich rozšíření.

S územními plány respektujícími ÚSES a legislativně chráněná území nelze kupčit. Navrhované změny by využila hrstka nově bydlících jednotlivců a rodin na úkor využívání PP ve vědě, pro poučení, rekreaci a relaxaci občanů celé Prahy a jejího okolí. Význam území se odráží i při poskytování dotací a jiných finančních prostředků do jejich managementu.

Žádáme odpovědné orgány ochrany přírody Magistrátu hl.m. Prahy, aby zajistily ochranu PP Prokopské a Dalejské údolí a věříme, že jim budou nápomocni i ostatní odpovědní zástupci Magistrátu v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, § 2, odst. 2.

Současný stav ochrany Prokopského a Dalejského údolí není z našeho hlediska postačující. Tlak na jeho oklešťování bude s velkou pravděpodobností trvalý. Proto s negativním stanoviskem k předmětným změnám územního plánu č. 07 zasíláme na Ministerstvo životního prostředí žádost, aby byl PP Prokopské a Dalejské údolí vyhlášen ve vyšší kategorii ochrany podle zákona č. 114//1992 Sb., o ohraně přírody a krajiny, nejlépe dle § 28 jako Národní přírodní rezervace nebo aby byl přiřazen k CHKO Český kras jako jeho oddělená součást. Z tohoto důvodu upozorňujeme i na § 40, odst. 3. téhož zákona.

Společnost pro trvale udržitelný život
Krkonošská 1
120 00 Praha 2

Pavel Šremer, prom. biol., předseda STUŽ

Marcela Křížová, členka předsednictva STUŽ