Spomyšl, zemědělské družstvo (1)

Dvě nové studie, zveřejněné 12. listopadu 2015,  financované EEB, ukazují na alarmující stav evropské orné půdy a ukazují, že díky malým ambicím jednotlivých členských států nedochází při reformě společné zemědělské politiky (CAP) k lepšímu přístupu k životnímu prostředí.

První studie, připravená německým Ústavem pro zemědělskou ekologii a biodiverzitu  (Institut für Agrarökologie und Biodiversität - IFAB), zkoumá stav biologické rozmanitosti na zemědělské půdě v 10 evropských zemích (FR, CZ, HU, IT, PL, DE, RO, ES, NL, UK) – jedná se o jedinečný výzkum, který zatím nikdy před nebyl v tomto rozsahu realizován. Druhá studie, připravená Ústavem pro evropskou politiku životního prostředí  (Institute for European Environmental Policy - IEEP, analyzuje flexibilitu poskytovanou členským státům při uvádění opatření šetrnějších k životnímu prostředí, aby zjistili, jaký vliv to mělo na jejich snahu o ochranu životního prostředí.

Výsledky obou studií jsou zarážející. Diverzita rostlin na orné půdě v celé Evropě je velmi chudá, a to i v oblastech, kde se očekává, že bude vysoká. Přes toto vážné ohrožení evropské zemědělské půdy si členské státy často vybírají nejméně ekologicky prospěšné prvky z dostupných možností ozelenění CAP.

K prvnímu oslavení ekologizace CAP došlo již během politických jednání na úrovni EU a nyní předložené studie ukazují, že je ekologizace CAP dále oslabována špatnou implementací na úrovni členských států. Těžko lze pak očekávat, že samotní farmáři se budou chovat jinak, než jejich politici, což se ukazuje v praxi například v Německu.

Studie ukazují, že ekologizace CAP selhává jak v oblasti ochrany životního prostředí, tak i při ochraně biologickou rozmanitosti a že tedy představuje hrozbu pro dlouhodobé zajišťování potravinové bezpečnosti.

Původní tiskovou zprávu i vlastní studie najdete na stránkách EEB.