Na základě prostudování posuzované koncepce „Operační program podnikání a inovace na období 2007-2013“ Ministerstva průmyslu a obchodu a Vyhodnocení vlivů na životní prostředí této koncepce (SEA), zpracovaného REC ČR a spolupracovníky a dále na základě účasti našeho zástupce na veřejném projednání této koncepce na MPO dne 11. 7. 2006 podáváme k posuzovaným materiálům tyto připomínky:

A) K Operačnímu programu podnikání a inovace na léta 2007 - 2013:

1. Postrádáme alespoň zmínku o inovačním potenciálu technologií a zařízení pro ochranu životního prostředí a prosazování nejlepších dostupných technologií (BAT) jako možný další příspěvek pro konkurenceschopnost našeho podnikání a exportní příležitost. Tuto „příležitost“ postrádáme i ve SWOT analýze. V souladu s názorem zpracovatelů Vyhodnocení SEA doporučujeme v tomto smyslu OPPI doplnit.

2. V „ohroženích“ postrádáme zmínku o potenciálním nebezpečí, spočívajícím v příliš vysokém podílu nových zahraničních i domácích investic do automobilové výroby. To podle našeho názoru ohrožuje nejen ekonomickou a sociální stabilitu našeho hospodářství v případě odbytových krizí, ale sekundárně i životní prostředí. Podpora investic by se měla více zaměřit i na diverzifikaci průmyslové produkce.

3. Vítáme deklarovanou podporu využívání „brownfields“ pro podnikatelské aktivity a tím i ochranu zemědělské půdy a přírodního prostředí, jakož i zaměření na úspory energie a surovin, na obnovitelné zdroje energie a druhotné využití surovin (vyjma spaloven).

4. Koncepce obsahuje v kapitole 4.4. Indikátory priorit pouze ekonomické a sociální indikátory, což je poněkud v rozporu s deklarovanou snahou po udržitelnosti vývoje. V návrhové části mezi navrženými indikátory pro sledování úspěšnosti OPPI postrádáme alespoň některé indikátory vývoje dopadů realizace koncepce na životní prostředí. Ve shodě s autory Vyhodnocení SEA považujeme za nezbytné environmentální indikátory doplnit, přičemž návrh SEA-týmu by mohl být pro takové doplnění dobrým základem a vodítkem.

5. Obecně je potřebné doplnit SWOT analýzu, bez problematiky ochrany životního prostředí a veřejného zdraví je neúplná a tudíž může vést k naprosto nesprávnému vytýčení priorit OPPI.

6. V kapitole 8. Hodnocení SEA OPPI je v 1. odstavci nesprávně uveden odkaz na již neplatný zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, který by měl být vypuštěn.

B. K Vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí (SEA): 1. Doporučujeme zpracovatelům Vyhodnocení SEA a MŽP nesmířit se s neakceptováním téměř poloviny připomínek SEA - týmu k OPPI navrhovatelem a předkladatelem koncepce - MPO a trvat na jejich respektování. V tomto smyslu přeformulovat návrh stanoviska MŽP k SEA koncepci a trvat na promítnutí oprávněných připomínek a doporučení z Vyhodnocení vlivů OPPI na životní prostředí nejen v tomto stanovisku, ale i v připomínkovém řízení k předkladu OPPI ke schválení vládě ČR.

 

2. Protože část referenčních cílů pro ochranu životního prostředí, navržených SEA-týmem směřuje nikoliv do kompetencí Ministerstva průmyslu a obchodu a jím řízených organizací, ale do oblasti a kompetencí orgánů územního plánování, bylo by žádoucí, aby MŽP ve svém stanovisku k SEA OPPI a při projednávání a schvalování tohoto Operačního programu ve vládě uplatnilo také požadavek zavázat k respektování uvedených cílů i Ministerstvo pro místní rozvoj a v přenesené působnosti výkonu státní správy na úsecích územního plánování a rozhodování a péče o životní prostředí i kraje a obce. Doporučujeme návrh stanoviska MŽP, uvedený ve Vyhodnocení SEA, v tomto smyslu doplnit.

3. Připomínáme, že ve vyhodnocení připomínkového řízení ke koncepci a její SEA musí být případné neakceptování připomínek řádně a přesvědčivě zdůvodněno. Jsme přesvědčeni, že předkladatelemkoncepce navrhované neakceptování připomínek, jak je uvedeno v tabulce na konci Vyhodnocení SEA je nepřijatelné zejména u naprosto logického požadavku na doplnění environmentálních indikátorů pro sledování účinků koncepce (monitoring).

4. Upozorňujeme že neakceptování připomínky, týkající se zohlednění Akčního plánu environmentálních technologií EU (ETAP)/viz Sdělení Evropské komise Evropské radě a Evropskému parlamentu COM (2004) 38./ je v rozporu s usnesením vlády ČR č. 181/2006 k Programu podpory environmentálních technologií v ČR, kde je uložené ministrům životního prostředí i průmyslu a obchodu (i dalším ministrům) realizovat opatření programu podpory environmentálních technologií, uložených ETAP.

Závěrem si dovolujeme upozornit na vyhodnocení, z kterého vyplývá důležitost ekologických inovací. Ve sdělení Evropské komise Evropské radě COM (2006) 218 je vyzdvižen přínos ekologických inovací, které mohou podpořit hospodářský růst a přispět k dosažení cílů zaměstnanosti, což již bylo obsaženo ve sdělení z r. 2005 č. 1530. Ekologická průmyslová odvětví EU představují zhruba 1/3 světového trhu, zaměstnávají přes 2 miliony lidí a vytváří přebytek obchodní bilance EU přesahující 600 milionů EUR. Růst tohoto odvětví se od poloviny 90.tých let zvyšuje o 5 % ročně. Věříme, že si tento trend uvědomí i zpracovatelé OPPI, zvláště, když jim k tomu pomůže i MŽP svým dopracovaným stanoviskem i dalším postojem.

Za Společnost pro trvale udržitelný život Odesláno Ministerstvo životního prostředí ČR (odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC)

Pavel Šremer - předseda

 

Na vědomí: Ministerstvo průmyslu a obchodu + REC ČR