Stanovisko předsednictva STUŽ k zákazu jízdy plavidel se spalovacím motorem na vodních nádržích a vodních tocích


Předsednictvo Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ) v termínu daném Ministerstvem dopravy podpořilo dopisem ze dne 14.6.2005 stanovisko Sdružení pro ochranu přírody a krajiny v oblasti Slapského jezera k návrhu novely vyhlášky č. 241/2002 Sb. V tomto stanovisku se požaduje úplný zákaz jízdy plavidel se spalovacími motory na přehradní nádrži Slapy v letní sezóně.

Předsednictvo STUŽ požaduje, aby jízda plavidel se spalovacími motory nad 5 kW byla umožněna a povolena pouze v místech, která nejsou využívána k rekreaci a kde nemůže docházet k znečištění ovzduší a vody, ohrožení břehových porostů, k erozi břehů a k nadměrnému hluku. Za taková místa považuje například plavební cestu z Lovosic do Chvaletic, která byla v minulosti upravena speciálně pro vodní dopravu uhlí z SHP do elektrárny Chvaletice a nyní není vůbec využívána. V těchto místech nejsou žádné rekreační prostory a břehy jsou zpevněné. Přesto i zde by měla být možnost provozu pouze pro plavidla po technické kontrole, aby nedocházelo ke znečištění vody a ovzduší a nebyl působen nadměrný hluk. Rozhodně nemůžeme souhlasit s tím, aby byla plavba umožněna např. v Praze, jak uvádí návrh novely.

Ve svém stanovisku vycházíme z regulace, která platí na všech alpských jezerech v Rakousku a na většině jezer v Německu, kde je plavba odkázána většinou pouze na plavební dráhy na řekách a plavebních kanálech.

Vzhledem k tomu, že výzva dotčeným samosprávám a veřejnosti k vyjádření k zamýšlené novelizaci vyhlášky č. 241/2002 Sb. dala adresátům příliš krátký termín na vyjádření a protože STUŽ vydává svá stanoviska po předchozím projednání na schůzi předsednictva, bylo toto stanovisko vydáno až po termínu stanoveném Ministerstvem dopravy. Žádáme proto, aby byly naše požadavky v navrhované novele zohledněny navzdory tomu, že byly doručeny po termínu.

Jménem předsednictva Společnosti pro trvale udržitelný život

 

 

Pavel Šremer

předseda

 

 

V Praze dne 15. června 2005