1. Valné shromáždění schvaluje Zprávu o činnosti STUŽ za rok 2013 (21-0-0)
  2. Valné shromáždění schvaluje Plán činnosti STUŽ na rok 2014 se zahrnutými náměty vzešlými z Valného shromáždění (21-0-0)
  3. Valné shromáždění schvaluje Zprávu o hospodaření za rok 2013 (21-0-0)
  4. Valné shromáždění schvaluje Návrh rozpočtu STUŽ na rok 2014 (22-0-0)
  5. Valné shromáždění bere na vědomí Revizní zprávu za rok 2013 (22-0-0)
  6. Valné shromáždění pověřuje předsednictvo, ab v případě nutnosti provedlo technické úpravy stanov STUŽ tak, aby odpovídaly novému občanskému zákoníku. Tyto úpravy podléhají schválení nejbližším valným shromážděním. (21-1-0)
  7. Valné shromáždění bere na vědomí zprávy Východočeské a Jihočeské pobočky. (22-0-0)

Dne 3. 4. 2014 za návrhovou komisi Jiří Bendl