08 2014Dne 2. prosice nás náhle opustila po krátké nemoci členka našeho předsednictva Marcela Křízová. Poslední rozloučení bude 10. prosince ve 12 hodin v Ústřední obřadní síni na Olšanských hřbitovech,

Marcela Křížová, DiS. vystudovala v letech 1982-1985 Energetický institut – ochranu a tvorbu životního prostředí. Pracovala mj. v ústředí ČSOP, od r. 1992 do r. 1995 na Ministerstvu životního prostředí, kde měla na starosti agendu  dotací občanských sdružení, byla odborným garantem zahraničních projektů NNO (Air Pollution, Globe) a byla členkou expertní komise hodnocení projektů NNO – dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) – mimoškolní aktivity atp. 

V letech 1995–1996 pracovala v Českém ekologickém manažerské centru (CEMC) jako manažer PR, redaktorka časopisu Nabídky a přílohy Perspektivy, spolupráce na odborných projektech CEMC. V letech 1996–1997 pracovala v nakladateství Triada jako redaktorka časopisu Obec a finance a jako korektorka periodika Věstník Minsterstva pro místní rozvoj (MMR).

Od roku 1997 až do jejího odchodu do důchodu v roce 2010 pracovala opět na MŽP, kde byla členkou expertních komisí pro hodnocení projektů NNO – dotace MŽP (EVVO, VUR, UR, EP, publikace, z části EMAS), později i SFŽP a Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OPRLZ) a Operační program Životní prostředí (OPŽP). V některých letech byla také odborný garant některých zahraničních projektů NNO (Tulipán, Globe), a také členka expertní komise hodnocení projektů NNO – dotace MŠMT – mimoškolní aktivity aj. Spoluprosadila investiční podporu NNO na SFŽP ČR.

smuteční oznámení 3Je jednou ze dvou hlavních autorek Státního programu (SP) EVVO ČR, Praha, MŽP, spoluautorka všech Akčních plánů SP EVVO ČR. Praha, MŽP, Rozvojového programu environmentálního poradenství (EP), MŽP, Praha, Realizačního plánu Rozvojového programu EP, MŽP, Praha. Je spoluautorkou učebních textů Environmentální minimum (určeno pro veřejnou správu), MŽP, Praha, 2003 - 2005. Je iniciátorkou a spoluautorkou první a spoluautorkou druhé Mezirezortní dohody mezi MŽP a MŠMT v EVVO. Je také spoluautorkou nového znění § 13 – Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽP, ve znění zákona č. 6/2005 Sb., o přístupu k informacím o ŽP, kam kromě EVVO poprvé včlenila EP.

Marcela je dlouholetou členkou Českého svazu ochránců přírody, spoluzakladatelkou STUŽe, v posledních letech v ní také působila v předsednictvu.