automatSpolečná tisková zpráva Nadace Partnerství, iniciativ Auto*Mat, Brno na kole a Společnosti pro trvale udržitelný život ze dne 3.11.2014.

Praha – Ministerstvem dopravy připravovaná novela zákona o provozu na pozemních komunikacích obsahuje z hlediska bezmotorové dopravy sporné body a postrádá řešení dlouhodobě známých nedostatků. Neziskové organizace zabývající se rozvojem cyklistické a pěší dopravy proto podávají ke znění novely připomínku.

Za uživatele jízdních kol v českých a moravských městech vyjadřujeme nesouhlas se způsobem projednávání a řešení problematiky pěších a cyklistů v připravované novele zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (tzv. „silniční zákon“) (1). V navrhovaném znění novely je z větší části opomenut výsledek práce pracovní skupiny působící přímo na ministerstvu, která se úpravami legislativy pro cyklistickou dopravu zabývá už od roku 2009.

„Stávající návrh Ministerstva dopravy nezjednoduší např. průjezd cyklistů křižovatkami, nepomůže odstranit z ulic přebytečné dopravní značky a ukládá chodcům nošení reflexních prvků v situacích, kde je to zbytečné,“ vysvětluje Vratislav Filler z iniciativy Auto*Mat a dodává: „za neziskové organizace zabývající se dlouhodobě rozvojem cyklistické a pěší dopravy požadujeme plnohodnotné začlenění cyklistických opatření do silničního zákona a zapojení uživatelských skupin do připomínkového řízení týkající se práv a povinností cyklistů a chodců.“

„Přístup české legislativní úpravy je překombinovaný. Např. obdobný německý zákon je daleko jednodušší a průhlednější (4), řeší především situace, do kterých se jednotliví uživatelé dostávají např. při průjezdu křižovatkou a snaží se přispět ke zvýšení bezpečnosti především cyklistů a chodců,“ říká Daniel Mourek, viceprezident Evropské cyklistické federace. „Náš zákon řeší především potřeby uživatelů individuální automobilové dopravy, jeho zásadou je, aby jízdní kolo motoristům hlavně nepřekáželo,“ doplňuje Mourek.

„Cyklistická infrastruktura má být srozumitelná, bezpečná, atraktivní a levná. Dokud tomu bude platné znění zákona bránit, nebudeme spokojeni,“ shrnuje za iniciativu Brno na kole Michal Šindelář.

Nadace Partnerství, Auto*Mat, Brno na kole a další proto podávají připomínku k navrhované novele (3). V ní se jednak připojují k již zaslané připomínce Asociace cykloměst (5), jednak ji doplňují o další zásadní body (6).

Odkazy:

(1) Novela silničního zákona 361/2000 Sb., jak ji předložilo Ministerstvo dopravy:http://www.mdcr.cz/cs/Media/Tiskove_zpravy/Novela_zakona_o_silnicnim_provozu_zvysi_bezpecnost_provozu_na_pozemnich_komunikacich.htm

(2) Legislativa – Tématické okruhy změn předpisů (tým národní cyklostrategie):
http://www.cyklodoprava.cz/legislativa/tematicke-okruhy-zmen-predpisu

(3) Společná připomínka neziskových organizací:
http://www.auto-mat.cz/wp-content/uploads/VyhlaskaPripominkycykloNNO.pdf

(4)
http://www.gesetze-im-internet.de/stvo_2013

(5) Připomínky Asociace cykloměst
http://www.cyklomesta.cz/novinky/asociace-cyklomest-poslala-sve-pripominky-k-silnicnimu-zakonu/

(6) Shrnutí připomínek neziskových organizací:

 

Pěší doprava

  • Nově zaváděná povinnost nosit reflexní prvky na neosvětlené komunikaci by neměla platit v obci, kde se pohyb chodců předpokládá (například v obytné zóně).
  • Doplňuje se definice místa pro přecházení (umožní přecházet komunikaci ve vhodném případě mimo přechod).*

 

Cyklistická doprava

  • Vyjasnění pravidel při odbočování (řidič odbočujícího vozidla by neměl ohrozit cyklisty projíždějící po souběžné cyklostezce nebo po přejezdu pro cyklisty. V současnosti má odbočující vozidlo před cyklistou na přejezdu téměř absolutní přednost, což naprosto nedává smysl).*
  • Vyjasnění pravidel pro stání a zastavení v cykloobousměrkách a zklidněných ulicích (sladění se skutečným stavem).*
  • Omezení povinnosti cyklisty jet při pravém okraji vozovky v případě, že se tímto ohrožuje.
  • Omezení povinnosti cyklisty použít opatření pro jízdu na kole v případě, že potřebuje odbočit jinam.*
  • Doplňuje se definice cyklistické ulice - zklidněného prostoru se zvýšenou ochranou cyklistů (obdoba platí v Nizozemsku, Německu, Rakousku a Belgii).
  • Korigujeme novou úpravu předjíždění kolon zprava, která brání předjíždět vozidla odbočující vpravo i když právě stojí v koloně a nemohou se pohnout.

*) Takto označené připomínky byly převzaty z návrhu Asociace cykloměst.