Ioannes Claudius Juncker die 7 Martis 2014.jpg
Otevřený dopis koalice G-10 – skupiny deseti sítí environmentálních nevládních organizací aktivních na úrovni EU

 

Jean-Claude Juncker, zvolený prezident Evropské komise

Evropská komise

CHARLE 9/234

Rue de la Loi, 200

1049 Brusel

BELGIE

 

V Bruselu dne 11. 9. 2014

Ref 14/089

 

Předmět: Nová Komise vytlačuje životní prostředí na vedlejší kolej

Vážený pane předsedo,

píši vám jako předseda koalice „Green 10“, aliance předních ekologických nevládních organizací na úrovni EU, podporované více než 20 miliony občanů EU a se zastoupením ve všech 28 členských státech, abychom vyjádřili své vážné znepokojení nad směrem, který se zdá, že by se EU měla vydat na základě oznámení o složení vašeho týmu.

Struktura nové Komise, pověřovací dopisy i výběr komisařů ukazují na vážné oslabení politiky životního prostředí a závazků EU k udržitelnému rozvoji, k účinnému využívání zdrojů, zlepšování kvality ovzduší, ochraně biologické rozmanitosti a k aktivitám na ochranu klimatu.

To by znamenalo zradu zájmů občanů EU, z nichž drtivá většina má silný zájem o životní prostředí. Zvláštní průzkum Eurobarometru 416 z 8. 9. 2014 ukazuje, že navzdory ekonomické krizi 95 % z 28 tisíc dotázaných občanů uvedlo, že ochrana životního prostředí je pro ně osobně důležitá a že je třeba pro tuto ochranu dělat více.

Nové složení Komise by také znamenalo zmenšení ambic EU právě v jedné z mála oblastí, kde existuje široká shoda o užitečnosti aktivit EU. A také bylo by to mohlo znamenat oslabení postavení Evropy ve světě jakožto průkopník a vedoucí síly v úsilí o řešení globální ekologické krize a o přechod k zelené ekonomice.

Zejména jsme znepokojeni tím, že:

• Posun od původního stavu, kdy problematika životního prostředí tvořila plné portfolio jednoho z komisařů, do stavu, kdy je tato problematika sloučena s dalšími náročnými oblastmi, znamená jasné upozadění životního prostředí v pořadí politických priorit. Tato skutečnost je posílena faktem, že životní prostředí není zahrnuto do odpovědnosti kteréhokoliv z místopředsedů.

• Zdá se, že mandát komisaře pro oblasti životního prostředí, námořní záležitosti a pro rybolov se má zcela soustředit na deregulaci, je vyžadována revize všech stávajících hlavních probíhajících iniciativ. Nezmiňuje potřebu dosáhnout nějakých cílů EU, natož nějaké nové iniciativy.

• To, že do mandátu komisaře pro životní prostředí je zařazen požadavek na zvážení změn právních předpisů pro ochranu přírody v EU, předjímajíc tak výsledky probíhající kontroly legislativy, naznačuje rozhodnutí na o oslabení ochrany biologické rozmanitosti v EU. To je ještě více znepokojující, když portfolio životního prostředí je svěřeno komisaři, jehož vláda je pod silnou mezinárodní kritikou za to, že neplní právní předpisy EU k ochraně ptáků (Bird Directive), které bude mít možnost nový komisař nyní změnit.

• Sloučení klimatického a energetického portfolia a zařazení komisaře odpovědného za toto portfolio pod viceprezidenta pro energetiku EU, by mohlo znamenat, že ochrana klimatu je považována za podřízenou požadavkům energetického trhu.

• Výběr komisaře pro energetiku a klima s dobře známými vazbami na průmysl fosilních paliv vyvolává otázku střetu zájmů.

• Přesun odpovědnosti ve vztahu k Evropské agentuře pro chemické látky, jejímž úkolem je ochrana evropských občanů před škodlivými chemikáliemi, z generálního ředitelství pro životní prostředí na generální ředitelství pro podnikání ukazuje jasné předpojaté upřednostnění obchodních zájmů před ochranou lidského zdraví a životního prostředí, což je v příkrém rozporu s cíli nařízení REACH.

• Skutečnost, že problematiky udržitelného rozvoje, účinného využívání zdrojů a zelené ekonomiky nejsou vůbec zmiňovány v portfoliích místopředsedů, naznačuje, že bude Komise prosazovat zastaralé paradigma ekonomického růstu, které přináší výhody průmyslu a pracovním místům minulosti, místo progresivních nových míst a že Komise bude špatně vnímat omezení a limity reálného světa.

• Váš slib nepovolit žádnou legislativní iniciativu, která není v souladu s vašimi prioritami, v kombinaci s neexistencí priorit v oblasti životního prostředí, naznačuje de-facto konec politiky EU v oblasti životního prostředí.

Jsme přesvědčeni, že tyto obavy je třeba řešit, pokud má Evropský parlament tuto Komisi schválit, a co je důležitější, pokud má Komise reagovat na potřeby a očekávání občanů EU – současných a budoucích generací.

Se srdečným pozdravem,

Angelo Caserta, regionální ředitel - BirdLife Europe

Jménem ředitelů organizací Green 10

Wendel Trio, ředitel - Climate Action Network (CAN) Evropa

Anelia Stefanova, ředitelka - CEE Bankwatch Network

Jeremy Wates, generální tajemník - European Environmental Bureau

Magda Stoczkiewicz, ředitelka - Friends of the Earth Europe

Mahi Sideridou, generální ředitelka - Greenpeace European Unit

Genon K. Jensen, výkonná ředitelka - Health & Environment Alliance

Christian Baumgartner, ředitel - Naturefriends International

Jos Dings, ředitel – The European Federation of Transport and Environment (T & E)

Tony Long, ředitel - WWF European Policy Office