Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Stanovisko předsednictva STUŽ k potřebě strukturálních změn resortu životního prostředí v souvislosti s reformou veřejné správy

V souvislosti s novými úkoly (vyplývajícími z připojování se k EU i z nových světových trendů), ale i hrozbami, před kterými resort životního prostředí stojí (např. snahami po převedení co nejvíce kompetencí na nové kraje a města), upozorňujeme na nutnost zabývat se strukturálními změnami v celém resortu, které budou lépe odpovídat na změněnou situaci a zachytí hlavně evropské trendy vývoje ochrany životního prostředí.

Česká republika se bude muset vyrovnat, dík aproximaci práva EU, s mnoha požadavky směrnic a nařízení EU, pro které je charakteristický daleko integrovanější přístup k ochraně životního prostředí (viz např. směrnice o integrované prevenci a omezování znečištění /v anglické zkratce IPPC/, směrnice o předcházení průmyslovým haváriím, připravovaná rámcová směrnice o vodě a další). Vzrůstají požadavky na koncepční práci, monitoring, prosazování práva a pravidelné podávání zpráv a taktéž i informování veřejnosti a podíl veřejnosti na rozhodování.

Na druhé straně nastávající administrativní reforma veřejné správy bude znamenat rozsáhlé přesuny kompetencí. Pokud bude přijata varianta smíšené státní správy pro nově vzniklé kraje (obdobné, jako je tomu dnes u nepříliš osvědčené smíšené státní správy a samosprávy na úrovni měst a obcí), bude to znamenat vskutku výraznou decentralizaci. Ta přinese na jedné straně pozitivní efekt - přesun rozhodování o regionech na tuto, tj. krajskou úroveň, na druhé straně bude velmi ztížena regulující role resortu, uplatňující celostátní cíle ochrany životního prostředí a jednotnou implementaci práva - včetně implementace práva EU. Protože s největší pravděpodobností zaniknou územní odbory MŽP a možná i okresní úřady, je potřebné koncepčně, přitom však urychleně, dokud je ještě čas, zabezpečit jednotný rozhodovací proces alespoň nejdůležitějších případů na centrální úrovni. Protože zároveň bude potřebné řešit implementaci direktiv EU, jakou je např. integrované povolování a kontrola největších zdrojů znečištění (IPPC), což by nebylo vhodné roztříštit na 14 krajských úřadů, navrhujeme vytvoření zvláštní organizace na centrální úrovni, s pracovním názvem agentura životního prostředí. Takovéto agentury má dnes již mnoho rozvinutých zemí - od USA, Japonska, přes Dánsko, Švédsko, Německo, Rakousko až po Anglii a Skotsko, samozřejmě s poněkud odlišnými kompetencemi, danými historickým vývojem uspořádání státní správy.

V našich podmínkách by agentura zabezpečovala povolovací proces u největších zdrojů znečištění, podléhajících integrovanému povolování podle směrnice o IPPC. Dále by mohla převzít určitou část monitorování, přípravu odborných studií a zpráv z oblasti životního prostředí i vyhodnocování účinnosti celého regulačního cyklu.
Bude velmi potřebné rozhodnout v rámci celého resortu o strukturální vizi celého resortu životního prostředí, o nové dělbě práce mezi jednotlivými institucemi a tomu odpovídající reorganizaci. V návaznosti na administrativní reformu a vznik agentury životního prostředí je nutné rozhodnout i o sjednocení kompetencí další centrální instituce s regionálními úřady - České inspekce životního prostředí a zda má být pouze dozorovým, kontrolním orgánem (dnes má např. v ochraně ovzduší i povolovací pravomoce) a prosadit možnost přímo kontrolovat ostatní orgány státní správy (zatím jí tato pravomoc byla svěřena jen v ochraně přírody). Podobně je nutné rozhodnout o náplni Českého ekologického ústavu, vymezit oblasti práce ČHMÚ a VÚV, které budou v těchto institucích posíleny a ty, které naopak přejdou do agentury.

Závěrem, v souvislosti s možným zánikem současných územních odborů ministerstva upozorňujeme též na naléhavou nutnost přípravy návrhu nové struktury odvolacích orgánů.

Za STUŽ:

Pavel Šremer, předseda

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License