K zákonu 114

 Návrh Petra Otáska, náměstka primátora města Plzně

 

Věc:                                                                                       V Plzni dne  26. května 1999

Novela zákona č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny

 

Vážený pane poslanče,

 

            dovoluji  si Vás tímto požádat o podporu změny zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb.  a  zákona č. 123/1998 Sb. Písemné znění návrhu města Plzně novely zákona č. 114/ 1992 Sb., spolu s důvodovou zprávou bylo již předáno poslankyni parlamentu Doc. MUDr. Miladě Emmerové, Csc. Přikládám však jeho znění i pro Vás.

 

            Změnu výše uvedeného zákona inicioval v parlamentu již poslanec p. Seboř. Jeho návrh je poměrně úzce specifikován, většinu problémů neřeší  a v předložené podobě je patrně neprůchodný, proto město Plzeň předkládá svůj návrh, který je vypracován více všeobecně, a proto dle názoru právníků je i lépe použitelný.

 

            Návrh novely zákona se týká změny podmínek účastenství ekologických sdružení ve správním řízení a tato změna je vynucována přímo praxí, kdy dochází v rozporu s přirozeným právem , na něž se naše Listina základních práv a svobod odvolává, k zvýhodňování některých účastníků správních řízení  a zejména aplikační praxí  při používání tohoto nedokonalého zákona příslušnými ne příliš kvalifikovanými úředníky, k výraznému porušování rovného procesního postavení účastníků správních řízení. Praktická situace je taková, že si dnes mohou tři fyzické osoby bez jakýchkoliv nákladů založit třeba dvacet občanských sdružení, do jejichž stanov uvedou jako cíl ochranu přírody a krajiny, a pak již jsou účastníky celé řady správních řízení s opakovanými účastenskými právy, přičemž dochází k nepřijatelnému znevýhodňování investorů a narušování vlastnických práv dalších občanů.

 

            Konkrétně v případě našeho města se jedná o řízení, probíhající kolem povolení trasy dálničního obchvatu Plzně D5, kde zájmy ekologického sdružení jsou prezentovány jako zájem ochrany přírody a krajiny a jsou v rámci tohoto řízení upřednostňovány před zájmy a zdravím 170 000 obyvatel Plzně.

 

            Pro lepší ilustraci neúnosnosti současného stavu si dovoluji v hrubých rysech nastínit postavení majitele nezastavěného pozemku v intravilánu města, který se rozhodne na tomto svém pozemku cokoliv postavit:

n     Nejprve musí proběhnout posuzování vlivů zamýšlené stavby na životní prostředí. Tohoto řízení se účastní oněch shora zmíněných 20 občanských sdružení, představujících pouze ony tři fyzické osoby bez jakýchkoli majetkových a  podobných práv k předmětnému pozemku.  Účastní se však 20x a mají postavení 20 účastníků. Toto řízení svými připomínkami a námitkami dnes již dovedou zdržovat i po několik roků ( jako v případě dálnice).

n     Poté následuje územní řízení . Tohoto se účastní v posici účastníka se všemi právy oněch 20 občanských sdružení a ač uplatňují stále stejné a již vyřešené připomínky a námitky, dovedou vytvářením problémů v doručování, vynucováním přerušení řízení a podáváním opakovaných odvolání a soudních žalob zdržet toto územní řízení opět o několik roků.

n     Dalším krokem jsou řízení podle zákona č. 114/1992 Sb., týkající se kácení dřevin a odstranění živočichů, mnohdy uměle vysazených těmito ekologickými sdruženími až v průběhu EIA (zejména ještěrky). Ve všech těchto řízeních , jež jsou zpravidla uložena v územním rozhodnutí , vystupují tato občanská sdružení opět jako účastnící správního řízení a opět dovedou celou situaci výrazně pozdržet, byť by v této fázi již bylo všem zúčastněným jasné ( evidentní a nepochybné ), že jejich námitky a připomínky nesměřují k ochraně přírody a krajiny ( v intravilánu obce), leč pouze ke zdržení zájmu investora.

n      Podaří-li se docílit právní moci rozhodnutí ve shora uvedených řízeních, následuje řízení stavební, jehož jsou tyto „eko“aktivity opět účastníky a opět uplatňují již uplatněné a mnohokráte omílané, opět provádějí procesní obstrukce a odvolávají se a žalují.

Výsledkem je oddálení investiční činnosti o mnoho let, mnohdy i resignace majitele na své záměry.  Následkem  je též snížení investic zahraničního kapitálu, prodražování a protahování správních řízení, neúměrné zásahy do vlastnických práv apod. Takovéto konkrétní případy (mimo dálnici) můžeme v našem městě dokladovat.  ( Nutno též podotknout, že občané a jejich sdružení se mohou účastnit již územního plánování, v němž jsou přijímány základní regulativy investorské činnosti v katastru obce, a jež vlastně jakémukoli investorskému záměru předchází.)

 

            Domníváme se proto, že legislativní změna je nezbytná, aby se takovýto „ekoterorismus“ nestal překážkou dalšího rozvoje obcí a limitujícím činitelem podnikání a zaměstnanosti.

 

S pozdravem                                                   Petr Otásek ( náměstek  primátora města Plzně )

 

Návrh novely zákona č. 114/ 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,  ve znění zákona č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 347/ 1992 Sb., zákona č. 16/ 1997 Sb. a zákona č. 123/ 1998 Sb.

 

Zákon č.  ...........

ze dne ...........................,       

kterým se mění a doplňuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,  ve znění zákona č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 347/ 1992 Sb., zákona č. 16/ 1997 Sb. a zákona č. 123/ 1998 Sb.

 

Parlament České republiky se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

čl. I.

 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,  ve znění zákona č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 347/ 1992 Sb., zákona č. 16/ 1997 Sb. a zákona č. 123/ 1998 Sb., se mění a doplňuje takto:

 

1.     V § 3 písm. K) se na konci věty nahrazuje tečka čárkou a vkládá se text:

„vyjma souvisle zastavěného území obcí.“

 

2.     V § 70 odst. 2 a 3 zní takto:

(2)  Občanské sdružení[1] nebo jeho místní organizační jednotka s právní subjektivitou (dále jen „občanské sdružení“) je oprávněno požadovat u příslušných orgánů státní správy a obcí, aby bylo předem informováno o všech tímto orgánem zamýšlených zásazích a z vlastního podnětu orgánu zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle tohoto zákona, nebyly-li tyto záměry již dříve veřejně projednávány podle zvláštních předpisů[2].

(3)  Občanské sdružení má ve správním řízení zahajovaném z vlastního podnětu správního orgánu podle odstavce 2 postavení účastníka řízení[3] , oznámí-li svou účast do osmi dnů od podání informace správním orgánem.

 

3. V § 90 se ruší dosavadní odstavec čtvrtý a odstavce pátý až desátý se označují jako odstavce čtvrtý až devátý.

 

Pro zdůvodnění

 

ad 1.

            Definici „krajiny“ pro potřeby ochrany krajinného rázu je nezbytné zpřesnit tak, aby se stávající zákon nestával překážkou rozvoje kompaktních sídel. V současné době běžně dochází k tomu, že orgány ochrany přírody a krajiny a zejména různá „ekologická“ sdružení s odvolávkou na stávající znění zákona zasahují do správních řízení zejména stavebních a uplatňují v nich svá hlediska, jež se ochrany přírody a krajiny mnohdy vůbec nedotýkají, a brání tak péči o životní prostředí ( v širším smyslu ) v intravilánech zejména velkých měst.

 

ad 2.

            V současné době je platnou právní úpravou umožněno, aby malá skupina občanů, která založí několik občanských sdružení (s totožným okruhem členů) vystupovala v jakékoli investiční akci několikanásobně a navíc požívala práv několika účastníků řízení. Tato sdružení se účastní posuzování podle EIA, dále územního řízení, dále všech doprovodných řízení před rozhodnutím územním, dále všech doprovodných řízení před rozhodnutím stavebním a konečně i stavebního řízení. Lze mít za to, že je tím vážně porušována rovnost občanů před zákonem i rovnost účastníků správního procesu. Nezbytné je, aby tato sdružení mohla své připomínky uplatnit stejně jako každý jiný pouze jednou.

            Dále je třeba zabránit tomu, aby tato sdružení nevstupovala do řízení zahájených k návrhu jiných účastníků řízení než veřejných orgánů. V současné době je důsledkem znění zákona omezování vlastnických vztahů soukromých osob a jejich podnikatelská iniciativa nad míru přiměřenou poměrům.

 

ad 3.

Stávající ustanovení je absurdní. Z hlediska legislativní není možné, aby se nějaký zákon sám prohlásil za zákon zvláštní. Poměr obecného a zvláštního musí být vždy individuálně posuzován v rámci aplikace právních norem v průběhu konkrétního správního řízení.

 

[1] § 2 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.

[1] Např. zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, zákon č. 50/1976 o územním plánování a stavebním řádu.

[1] § 14 zákona č. 71/ 1976 Sb., o správním řízení.