Komeniánská filosofie pro třetí tisíciletí

Josef Šmajs ve svých esejích kultura proti přírodě říká: "Se světem se dnes něco děje. Filosofující fyzik Fritjof Capra upozorňuje na naléhavost filosofického bodu obratu. Nedávno zesnulý filosof Hans Jonas volá po přijetí planetární odpovědnosti. Teolog Hans Kung přichází s potřebou nové transcendence a světového étosu"!  Nejen ekologové mají dojem, že se svět dostal do nebezpečí. Zbygniew Brzeziňski ve své knize Bez kontroly volá po vytvoření společnosti, která se bude řídit společenskými kriterii sebeomezování, abychom se stali vládci a ne obětí historie. Alvin Toffler v knize šok z budoucnosti píše: "Tváří v tvář svým schopnostem měnit geny, vytvářet nové druhy, zalidňovat planety nebo vylidnit zemi, musí člověk nyní začít vědomě řídit samostatný vývoj."

 

Myslím si, že Josef Vavroušek toto vše nejen vnímal  ale se vší svou energií se také snažil o změnu. A nejen to, on pokročil dál a viděl za řešením ekologických problémů i nutnost řešit důstojný život lidí na zemi. Myslím si proto, že i v tomto směru byl mezi ekology průkopníkem a my ostatní jenom jdeme v jeho stopách. Komeniánská filosofie se o to také snaží.  

 

Říkáme-li svět, myslíme tím euro-americkou křesťanskou civilizaci, která nejvíce ovlivňuje světový vývoj. Tato civilizace vznikla na antickém a křesťanském základě. Křesťanský čas, směřující do budoucnosti, je jen jiným, duchovním výrazem společnosti, zaměřené na rozvoj, genezi, zvyšování energie, jako pokračování neolitické revoluce.  S neolitiky mají křesťané mnoho společného, na př. finalistické myšlení a přesvědčení o poznatelnosti světa.

 

Křesťanské dějiny spásy byly ale postupně redukovány na dějiny spásy lidstva, což bylo jedno z podstatných pochybení, plynoucí z přílišné antropocentričnosti. Radim Palouš v knize Čas výchovy píše: Dějiny spásy však začaly stvořením veškerenstva a končí koncem světa, tj. opět veškerenstva stvořeného. Vydělit dějiny člověka a lidstva z tohoto partnerského spolubytí  znamená zradit základní komunitu všeho stvořeného, znamená okleštit smysl jako orientaci ke komunitě, k obecenství "  

 

Od doposud používaného antropocentrického a panského přístupu ke světu je nutné přejít k biocentrickému pojetí světa, ve kterém se člověk nevyděluje jako pán a diktátor ale chápe sám sebe, svoji biologickou existenci, jako součást přírody, která není nijak ostatním nadřazená. S jeho společenskou existencí je to poněkud jinak. Antropocentrický přístup, směšující biologicku a společenskou  existenci  člověka je nutné nahradit přístupem jiným, moderním. K tomu je možné použít myšlenky Clauda Trsmontanta z jeho knihy Dějiny vesmíru a smysl stoření: " moderní myšlení, tj. myšlení zítřka nepřijme žádnou koncepci, jejíž základ nebude možné verifikovat. A právě to dělali velcí učitelé středověkého myšlení.Učili křesťanství a předkládali je jako nauku s pevnými základy postavenou na skále."  Právě takovým křesťanským myslitelem, byl Jan Amos Komenský. Jeho pohled na svět a jeho myšlenky jsou naprosto moderní.      

 

Profesor Erazim Kohák ve svém článku Hovory se stromem, který byl otištěn ve Filosofickém časopisu č. 6 v roce 1991, píše:" V ekologických kruzích se stalo zvykem  označovat antropocentrické pojetí člověka a světa jako karteziánské, s odvoláním  na Descartovo rozpolcení skutečnosti na res cogitans a res extensa . Jak poukazuje Jan Patočka ve studii Karteziánství a fenomenologie (Kohák 1989 285n), není toto označení zcela přesné. Novověké pojetí člověka jako pána nesmyslného světa sice buduje na Descartovi, zdaleka však není věrným rozvinutím jeho vlastních textů. S obdobnou výkladovou volností bychom mohli označit pojetí, které dnes předkládá biocentricky zaměřená morální ekologie, jako pojetí komeniánské. Jistě soudobý biocentrismus v žádném případě nevznikl ze studia Comeniova díla, stejně jako technokraté nečtou Descarta. Avšak na přelomu věků, v polovině 17. století, nabídli dva velikáni tehdejší doby, Cartezius a Comenius zcela odlišné představy o tom, jak dál. Jedna stromy oslovuje, obcuje s nimi jako s bytostmi hodnými úcty v harmonii řádu, druhá je využívá jako surovinu."      

 

Descartes měl ve své době positivní funkci. Sjednotil lidi na bázi rozumu, osvobodil podané od tíživé závislosti, a to se potom objevilo i v praxi.  Rozdělením mechanického světa na části, rozdělil svět také na jednotlivá hřiště a umožnil tím rozvoj hry jako prudkého činitele rozvoje. Technika je projevem herní aktivity, která je založena na faktoru znásobeného efektu. Když například nepatrným pohybem nohy sešlápneme plynový pedál u automobilu, nejen se rozburácí motor, ale také velký předmět se rozjede i s námi a to takovou rychlostí, že naše nohy se s tím nemohou rovnat. Hra přitahuje a vytváří pocity radosti, proto se bude  ekologie s automobilizmem těžko vyrovnávat. Jiným druhem hry je věda. Je založena na faktoru odkrývání tajemství. Karteziánské myšlení umožnilo rozvoj jednoduchého lineárního vědeckéh bádání. Ale teprve při komeniánském a holistickém  způsobu myšlení je možné podle Johna D. Barrowa  (Teorie všeho) pomocí počítačové grafiky přejít na popis složitých nelineárních systémů.     

 

Karteziánský svět je kvantitativní a rozdělený na části, které spolu nesouvisí. Umožnil sice rozvoj hry ale současně , jak říká David  Bohm,  tato fragmentace také vede ke vzniku skutečnosti, která se neustále rozpadá v neuspořádané a destruktivní aktivity. V karteziánském světě je rozvoj chápán jako zvyšující se materiální vstupy do výroby stále většího počtu věcí, rychle přeměňovaných v odpad, často velmi toxický.  Karteziánské myšlení se prostě již přežilo, je na překážku vývoje. 

 

Komeniánský svět je kvalitativní, ve kterém rozvoj není chápán jako změna prostředí, ale jako vlastní  růst, pomocí sebeorganizace, seberozvoje, růstu lidskosti, poznání a tvorby. Vstupy do tohoto rozvíjejícího světa  jsou nemateriální povahy a proto jsou pro svět neškodné. Komeniánský svět je také globální, ale se starostí o druhé. "Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme a cokoliv se tu koná, všech se týče". A další poučení, které nelze než vzít zcela vážně:  "Nebudete-li napravovat všechno, co spolu souvisí, nikdy se nedostanete kupředu". Poukazuje na fakt, který pochopil již Josef Vavroušek, že nejen ekologické ale i ostatní problémy včetně sociálních budou muset být vyřešeny.    

 

Současný globalismus monopolů není zcela jistě komeniánský. Spíše je parazitní. Ke svému neustálému růstu potřebuje obrovské množství energie (kapitálu, duševní energie, fyzické energie), kterou odsává ze svého okolí, ať již z přírody nebo jednotlivých států. Za sebou ponechává entropií zpustošené prostředí. Tak jako komár před sátím nejprve vztřikne směs chemikálií aby se mu lépe sálo a krev se nesrážela, tak monopoly dopředu vysílají směs ideologií, které připravují půdu. Ideologie dokonale pokřiví zdravý rozum a černé klidně předkládají jako bílé a naopak. Parazitizmus na Zemi proto dosahuje již takového stupně, že se začínají projevovat klimatické změny, hrozící nám všem zkázou. Je nanejvýš  nutné parazitizmus na Zemi přeměnit na symbiosu se Zemí, aby se hrozící  katastrofa nekonala.

 

Americký vědec a ekonom Peter Drucker si představuje postkapitalistickou společnost jako společnost znalostí. Radim Palouš předvídá, že nastává éra výchovy. Erazim Kohák prosazuje morální ekologii. Josef Vavroušek propagoval s ekologií také zlepšování sociálních poměrů.  Začíná se prosazovat názor, že se naše společnost rozvíjí ve společnost informační. Všechny tyto myšlenky spojuje komeniánská filosofie. Nebudou to již naftové vrty, z kterých tryská energie a symbolizující současnou společnost  ale tvůrčí díla, z kterých tryskají informace jako rozhodující energie budoucnosti.  Do tohoto nového světa, harmonizujícího lidskou společnost a přírodu, nemůžeme najít lepšího průvodce než J.A.Komenského.

 

Zdeněk Sedláček, Chomutovská pobočka