Fascinující a nedoceněná událost roku

Ve dnech 10.-13.října 1999 proběhla na Pražském hradě z iniciativy presidenta Václava Havla a Elie Wiesela již třetí konference „Forum 2000“, tentokrát s hlavním námětem globalizace, resp. světové integrace jako výzvy začátku 3.tisíciletí.

V prostorách Pražského hradu vč. Vladislavského a Španělského sálu, katedrály sv. Víta a dalších sdílely stovky lidí dialogy osobností politického, kulturního a náboženského, ekonomického i ekologického zaměření ze všech kontinentů, z nejrůznějších profesí, generací, víry i politického přesvědčení, o kladech, záporech, hrozbách a výzvách, které přináší jev pojmenovaný „globalizace“.

Vedle sebe se sešli židovský rabín z Velké Británie i představitelka lidu Palestiny, korunní princ Jordánského království a znalec Islámu s indickým vědcem - budhistou, křesťané s ateisty, bývalý jihoafrický president de Klerk s černou studentkou z Kenye, japonští ekonomové s ekonomem americkým, politologové, novináři, umělci, pedagogové, publicisté, podnikatelé i ekologové, význační ve svých oborech, politici z vyspělých, rozvojových i transformujících se ekonomik. Zúčastnilo se překvapivě mnoho mladých lidí v panelu i v obecenstvu, což byl další velmi sympatický rys konference.

Ukázalo se, že v programu uvedené poněkud schematické rozdělení tématu do sekcí pro rozvojový svět a duchovenstvo, vyspělý svět a tranzitivní ekonomiky a nakonec pro formulování společných vizí nijak nezabránilo skutečnému dialogu, naopak. Všichni mluvili k tématu globalizace stejně zasvěceně, stejně zaujatě, se zjevnou snahou přispět svým pohledem k poznání výhod i hrozeb globalizace, přijít na kloub nedorozuměním a konfliktům světa a pokusit se formulovat náměty na zlepšení fungování věcí lidských na naší planetě.

Aniž to ubralo na zajímavosti diskuse, vysoká mravní, společenská a odborná úroveň diskutérů byla školou tolerance, vzájemné úcty a respektu. Jen dvakrát to více zajiskřilo, když musel zareagovat princ ElcHasan bin Talál na poněkud paušalizující výpad francouze André Glucksmanna proti islámu, nerozeznávaje islámský fundamentalismus od podstaty tohoto náboženství. Za tuto netaktnost se mu dostalo velmi přísného „zbavení slova“ japonským moderátorem.

A jaké poučení si mohli účastníci přinést z této konference?

Především konstatování, že globalizace je objektivní jev, který sám o sobě nelze hodnotit ani jako jednoznačně kladný, ani jednoznačně záporný. Na jedné straně vede k poznání, že lidské činnosti a osudy 6 miliard obyvatel planety jsou natolik finančně, ekonomicky, dopravou a telekomunikacemi, ale i životním prostředím propojené, že je třeba se dívat na planetu Zemi a život na ní jako na jeden křehký a zranitelný systém, že nelze oddělovat lidské štěstí od dobrých podmínek života pro ostatní biotu, nelze ochuzovat rozmanitost a pestrost forem života lidskou činností, aniž se tím sami ochuzujeme. Na druhé straně je poznání, že ekonomické, technické a finanční možnosti předběhly správu věcí veřejných a vymkly se kontrole národních států. Ukazuje se potřeba i správu věcí veřejných posunout u nezbytného minima záležitostí veřejného zájmu na globální úroveň, přičemž OSN tuto úlohu neplní a nemůže plnit, neboť sdružuje vlády, nikoliv lidi, národy, etnika. Minimální moc zákonodárná, exekutivní i soudní s kompetencemi soudit státy či vlády, porušující veřejné (všelidské) zájmy, nehospodařící dobře s globálními veřejnými statky (ovzduší, moře a mořské šelfy, tropické deštné pralesy, hlavní zdroje surovin vč. energetických, zemědělská půda, zdroje pitné vody ap.). Moc respektující, ovšem na druhé straně rozdílné uspořádání správy uvnitř států, náboženské a kulturní zvyklosti, pokud nevedou k snižování důstojnosti lidské existence.

Zřetelné varování před necitlivým a nekritickým přenášením cizích receptů nejrůznějšími rádci a poradci, neznajícími vnitřní problémy a prostředí zemí, mechanizmy jejich správy, zvyklosti, které nelze rychle změnit.

Varování před dalším bohatnutím a plýtváním bohatých a dalším zbídačováním a zadlužováním nejchudších, ačkoliv mnohé dnešní bohaté země prvotní akumulaci kapitálu na svůj rozvoj uskutečnily na účet dnešních rozvojových zemí - svých bývalých kolonií.

Výzva k větší pokoře, toleranci a uvědomělé skromnosti v tzv. vyspělém světě, k odvrácení od fetiše rostoucího konzumu jako jediného zdroje štěstí. Je na pováženou, že někteří řečníci z rozvojového světa nejen nepožadovali tyto změny chování obyvatel vyspělých zemí, ale vidí v nich vzor pro sebe, ztotožňují s tímto pojetím blahobytu svoji vizi pro budoucnost, ačkoliv si lze těžko představit, že by tato planeta unesla 6 miliard obyvatel se spotřebou USA.

Velkým poučením je i apel, abychom se nesnažili velké a složité problémy příliš paušalizovat, generalizovat a řešit tzv. „jednoduchými“ prostředky, bez hlubokých znalostí, bez ověření všech souvislostí a důsledků. Takový postup jen generuje nové nečekané a často ještě horší problémy, které při trpělivosti a důslednosti nemusely nastat.

Tak jako není pro člověka dobré, hubí-li stále rychlejším tempem další a další živočišné druhy a ochuzuje tak biologickou rozmanitost a ekologickou stabilitu přírody, není dobré ani vnucovat jeden společenský, ekonomický či náboženský model celému lidstvu a ochuzovat pestrost kultur, různých ras, náboženských modelů a forem správy veřejných věcí. To ovšem vyžaduje toleranci, respekt, nepovyšování se nad jiné, náboženskou snášenlivost, velkorysost, vzdělání a výchovu, odstraňující strach z neznámého.

Důležité je i upozornění, že ekologicky nejefektivnější nejsou celosvětové přesuny hmoty a energií, ale menší uzavřené surovinové a energetické okruhy, které by měly tvořit základ hospodářských vazeb v území. Globálně by měly „cestovat“ jen informace a „vzácnosti“, které nejsou všude k dispozici.

Poučné bylo i to, jak byla na konferenci reflektována úloha informací, sdělovacích prostředků, jejich odpovědnost za objektivní obraz světa. Jak dalece se liší silná, vzdělaná a velmi přísně formulující Hanah Ashráwí od obrazu Palestinců jako teroristů s „kalašnikovy“, jak je prezentuje občas tisk.

Poučné bylo i porovnat hodnotu a obsah konference s tím, jak o ní psaly naše noviny. Stalo se už bohužel jakousi morbidní praxí posledních let trošku si „šťouchnout“, když ne „kopnout“ do prezidenta, ať udělá, co udělá. Ušetřena nebyla ani tato jeho aktivita. Pan Deyl se v Lidových novinách divil, jak to,že konference o otevřené společnosti není přístupná komukoliv a ve sloupku „Wild duck“ se Lidové noviny otřely nevtipným a znechucujícím textíkem hodným časopisu nějaké zavilé sekty.

Za ty, kdo byli poctěni pozváním k účasti bych rád vyjádřil naopak vděčnost a obdiv pořadatelům, aktivním i pasivním účastníkům za skvělou událost a možnost vyslechnout tolik zajímavého a moudrého, že z toho budu žít několik let. Při bídě naší politické scény šlo o velmi kontrastující a povznášející událost, jejíž lesk nemůže závist a nenávist některých politiků či lokajských komentátorů oslabit.

Nejpůsobivější poučení zaznělo z úst Hasel Hendersonové. Připomněla nám, že všechny formy života jsou schopny seberegulace - nešíří se bez omezení sebe sama, neboť to mají zabudováno ve své genetické výbavě. Měl by toho tedy být schopen i člověk. Jediný druh buněk, který tuto informaci zabudovánu nemá, jsou buňky rakoviny. Měli bychom být schopni ponechat kus životního prostoru i jiným formám života a přiblížit se tím alespoň na úroveň agresivních plevelů, nikoliv představovat rakovinu, která tuto planetu zničí. Je to podmínkou trvalé udržitelnosti života na Zemi.

ing.arch. Martin Říha