Dopis Mgr. Anny Spěváčkové, členky zastupitelstva města Neratovice, Miroslava Beránka, starosty obce Čepí a Vratislava Bíny, člena zastupitelstva obce Suchomasty poslancům

Vážená paní poslankyně,

vážený pane poslanče,

dozvěděli jsme se o dalším (v tomto roce již druhém) návrhu novely zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny předloženém poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Václavem Brouskem a dalšími, a proto se na Vás obracíme.

Zákon o ochraně přírody a krajiny přijatý v roce 1992 je moderní legislativní normou na úrovni předpisů běžných v Evropské unii. Promítají se do něj rovněž dostatečnou formou mezinárodní závazky České republiky vyplývající z podpisu různých mezinárodních dohod naším státem (například Bernské úmluvy o ochraně evropské fauny, flóry a přírodních stanovišť či Ramsarské konvence o ochraně mokřadů, Aarhuské úmluvy - o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí a dalších).

Předložená novela chce změnit zákon především ve třech ohledech:

- zrušit jeho speciálnost ve vztahu k jiným zákonům (§ 90, odst. 4), přestože ta je zcela v souladu s naším právním systémem i Ústavou ČR

- změnit pravidla pro účast občanských sdružení ve správních řízeních podle tohoto zákona tak, že by se fakticky možnost účasti v nich pro občanská sdružení zredukovala na nepodstatné minimum

- vyčlenit z působnosti zákona de facto intravilán obcí a měst.

Myslíme si, že navrhované změny jsou v rozporu s uplatňováním demokratických principů ve společnosti, v rozporu s možností účasti veřejnosti v rozhodovacích procesech.

Přijetím navržené novely by se Česká republika dostala do rozporu se svými mezinárodními závazky. Zákon o ochraně přírody a krajiny byl jedním z mála, které pochválily jak OECD, tak Evropská unie a pomáhá nám tak otevřít dveře do Evropy.

Jak se píše v odůvodnění novely je hlavním důvodem nutnost zachování rovného práva ve správních řízeních. Tento problém však navržené změny zákona č. 114/92 Sb. neřeší.

Odůvodnění novely rovněž vyplývá z problémů při povolování staveb, jež významně ovlivní životní prostředí. Pokud ovšem při jejich povolování dochází ze strany úřadů k chybnému postupu či přímo obejití zákona, pak to není ani tak zákon č. 114/92 Sb., který je nutné měnit.

Zrušením zvláštního postavení zákona o ochraně přírody a krajiny, které je v souladu s právy garantovanými Ústavou ČR, by vznikly velké problémy při jeho aplikaci a byla by ohrožena ochrana zvláště chráněných území, živočichů a rostlin.

V závěru našeho dopisu bychom chtěli zdůraznit, že zákon o ochraně přírody a krajiny nám účinně pomáhá při zachování pěkného prostředí našich měst a obcí a jejich okolí. Proto bychom byli neradi, kdybyste souhlasil(-a) se změnami navrhovanými poslanci Václavem Brouskem a dalšími.

Mgr. Anna Spěváčková, členka zastupitelstva města Neratovice,Miroslav Beránek, starosta obce Čepí,Vratislav Bína, člen zastupitelstva obce Suchomasty