Poznámka k besedě „Trvale udržitelný rozvoj České republiky“

konané 5.října, moderátor Pavel Nováček

Na minulém setkání STUŽe 5. října se stala věc, která se často nestává – referáty panelistů se do velké míry míjely s tím, co chtělo být slyšeno.  Svůj díl na tom asi mělo hned moje první vystoupení a ani při skvělém moderování semináře RNDr. P. Nováčkem se některá nedorozumění nepodařilo na místě vyjasnit. Protože jsem přesvědčen, že projekt, o kterém byla na semináři především řeč, je dobrý a užitečný, a že jsem mu snad svou nezáživnou prezentací udělal medvědí službu, dovolím si pár vysvětlujících řádků k projektu samému i k diskusi na semináři.

Prezentace všech panelistů byly zaměřeny obdobně – co se na různých pracovištích dělá pro to, aby strategie udržitelného rozvoje pro ČR nabyla konkrétnější podoby a dostalo se jí tak většího sluchu u politiků a veřejnosti.  Seminář byl tedy zaměřen na tu exaktnější část celého procesu, kdy vědecké poznatky o vlivu člověka na životní prostředí a na celkový směr společenského vývoje jsou nezbytným předpokladem/argumentem pro následnou osvětu a tlak na politické činitele.  Dr. Nováček uvedl, že bude vhodné tento seminář, který se zaměřil především na vytváření podmínek pro udržitelný rozvoj (poznání, vzdělávání, strategie, atd.) doplnit seminářem dalším, který by byl cele věnován tomu, jak se tyto podmínky daří či nedaří převést na konkrétní akce prosazující udržitelný rozvoj.  Nicméně se zdálo, že většina účastníků tato dvě témata nerozlišila či chtěla slyšet jen o tom, jak strategii udržitelného rozvoje na nejrůznějších úrovních prosazovat. K tomuto nedorozumění přispěl i ministr Kužvart: postěžoval si, že bádat o udržitelném rozvoji je snadné, ale ať si zkusíme s udržitelným rozvojem uspět u jiných ministrů či v parlamentu!  To je těžké ale především proto, že jeho kolegové nemají o udržitelném rozvoji velké ponětí, a že pan ministr nemá spolehlivé, věrohodné a srozumitelné argumenty pro prosazování koncepce udržitelného rozvoje (takovými argumenty mohou být např. indikátory kvantifikující složité společenské jevy a analyzující je z pohledu příčina-důsledek; malou sadu takových „headline“ indikátorů si u Evropské agentury pro ŽP objednali ministři ŽP zemí EU právě proto, aby snáze prosadili své požadavky jak ve vládách, tak u veřejnosti). 

Projekt, v jehož rámci se pracuje na všech aktivitách, které byly na semináři prezentovány (využití vědeckých poznatků k vypracování národního programu udržitelného rozvoje, návrh nástrojů na prosazování udržitelného rozvoje, Česká brána 21 – program Zdravých měst ČR k udržitelnosti) se jmenuje „K udržitelnému rozvoji ČR: vytváření podmínek“.  Je financován Rozvojovým programem OSN (UNDP) a koordinován Centrem UK pro otázky životního prostředí. Na semináři zcela zapadla informace, že při plánování projektu byl kladen velký důraz právě na to, po čem volali účastníci semináře: tedy aby nešlo jen o akademické cvičení, jehož výsledky skončí v šuplíku řešitelů nebo v lepším případě ministerských úředníků, ale aby projekt měl společenský dopad. Naší snahou bylo a je, aby (i) jednotlivé aktivity v rámci projektu přinesly praktický užitek - nástroje použitelné k prosazování udržitelného rozvoje (např. návrh a testování učebních osnov a programů zahrnujících udržitelný rozvoj, podpora neziskových organizací v jejich lobování ve stání správě a parlamentu, vývoj informačního systému o udržitelném rozvoji, podpora několika místních Agend 21, založení knihovny udržitelného rozvoje, vývoj indikátorů udržitelného rozvoje, atd.), nebo aby (ii) přinesly důležitou novou informaci (návrh sektorových politik pro udržitelné zemědělstvím, dopravu, cestovní ruch, či rozvojovou pomoc ČR).  Takových aktivit je v projektu celkem čtyřicet.  Celkovým výstupem pak bude zpráva – syntéza všech dílčích výstupů  - určená především pro decízní sféru.  Ta by měla jasně pojmenovat bariéry udržitelnosti v České republice a dodat návody na jejich překonání.  Více informací o projektu je na http://www.czp.cuni.cz/sdcz .

Neodvažuji se tvrdit, že tento projekt zaměřený na budování podmínek pro udržitelný rozvoj je potřebnější či užitečnější než potenciální projekt „prosazování udržitelného rozvoje ČR“.  Naopak si myslím, že je velmi třeba obého ve vyváženém poměru.  Tím se dostávám k otázce, kterou mi na semináři položil jeden účastník: po zdrcující kritice celého projektu („..návrat o 50 let zpět...“) se otázal, co dělala Univerzita Karlova, když se konala Global street party, která je na rozdíl od tohoto projektu skutečně užitečná.  Přestože dr. Nováček v replice velmi srozumitelně vysvětlil roli různých účastníků společenského dění, myslím, že muž uspokojen nebyl a univerzita i AV ČR by dle něho zasloužily co nejdříve rozehnat („…dobře si žijete z tučných grantů…“). Nezbývá mi tedy, než onoho neuspokojeného vědce - jak se sám představil - informovat, že posláním UK je šířit vzdělanost a pěstovat vědu.  Proto se také samozřejmě nezúčastnila výše jmenované akce; čímž ale nijak nevylučuji ani nesnižuji, aby se kdokoliv z UK jako občan angažoval podle svého přesvědčení a svědomí v jakékoliv akci (Global street party, lezení na komíny, přivazování se ke stromům, atd.).

Zřetelně vyslovená nepotřebnost či nedůvěra k vědě (byť v tomto případě aplikované a zaměřené na velmi konkrétní problémy) možná rezonují s obecným trendem ve světě, kdy lidé přestávají věřit výsledkům vědeckého bádání.  J. Horgan v knize „Konec vědy“ říká, že největší překážkou vědy jsou její vlastní úspěchy v minulosti (všechno se již ví, nic zásadního nelze objevit, jen doplňovat). Proto za hlavní úkol do budoucna považuje dialog vědců s veřejností.  

 

Tomáš Hák

Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí

tomas.hak@ruk.cuni.cz