Ekonomické ceny paliv a energie v ČR?

Ze strany ekonomů a politiků se často dovídáme, že až  na nějaké ty drobnosti máme ekonomické ceny paliv a energie  (tj. ceny, pokrývající náklady společenské práce spojené  s jejich získáváním a spotřebou) a že jejich úspory tudíž  obstará trh. Z dostupných dat jsem vyčíslil základní  deformace cen paliv a energie v ČR v r. 1996-8. Výsledky  ukazuje tabulka.

Tab. č. 1 : Nekalkulované náklady paliv a energie v ČR v r. 1996 - 1998 v mld. Kč

Položka/rok                                                               1996                1997                1998 

1. Přímé dotace státu                 

1.1. na centralizované teplo pro obyv.                          7,016                4,26                 0,13 

  - za neodůvodněné lze považovat snad                      3-4,-                ?                      0,-  

1.2. na útlum těžby uhlí                                                  3,6                  2,7                  2,905

       na útlum těžby uranu                                               1,4                  1,2                   1,319

 1.3. na úspory paliv a energie                                      0,23                 0,35                 0,37 

 

2. Nepřímé křížové dotace cen

2.1. zemního plynu celkem z Transgaz 2)                       2,7                  6,3                   0,756

2.1.1. zemního plynu pro obyvatelstvo3)                          4,442             4,52                 2,468

2.2. elektřiny pro obyvatelstvo 4)                                   11,0                 8,377               9,089

2.3. chybné tarify elektřiny                                            1,491             3,264               4,139

 

3. Daňové úlevy 5)                 

3.1. sazba DPH 5% pro paliva a energie                      12,11              12,139              1,7921)

3.2. 22% DPH na elektřinu z obnov.zdr.                       0,-                  0,-                   0,118

3.3. z nemov. k ekologizaci energetiky                           0,078             0,101               0,113

3.4. u spotř. na ekol. pohonné hmoty                             0,322             1,498               1,858

3.5. u DPH bionafta (hrubý odhad)                               0,033             0,141               0,111

 

4. Neinternalizované externality PEK  

4.1. ekologické škody - tuhé,SO2,NOx 6)                    6,024             5,494               4,13     

4.2. ekologické škody - CO2 7)                                  14-28,3           15-30,7           ?    

4.3. ekon. znevýhodnění znečišťovatelů                       15,4-17              ?                    ?    

4.4. nízké poplatky za těžbu paliv                                  ?                       ?                    ?    

4.5. zaostávání rekultivací                                              ?                       ?                    ?    

4.6. jaderná koncovka 8)                                             1,285               0,942               0,632

4.7. pojištění jaderných rizik                                        0,02-0,03    0,01-0,015          0,015-0,0225

 

5. Ostatní vlivy                      

5.1. nízké invest. na rozvoj těžby uhlí                               ?                     ?                     ?    

5.2. relativně vysoké výkupní ceny el.                               ?                     ?                     ?    

     x nízké výkupní ceny tepla       

5.3. stanovení výkupních cen elektřiny                             ?                     ?                     0,- 

     dohodou výrobce a distributora   

5.4. změna výkupních cen el. od průměr.                     6,6-11,4          ?                      ?    

     k mezním nákladům                

5.5. nízké odpisové sazby     minimálně                        15,-                  ?                     ?    

5.6. vliv ekoinvestic na cenu el.ČEZ 94                       1,8-2,4                          ?                     ?

     - na ostatní uh. el. a teplárny 94                                ?                      ?                     ?   

5.7. saldo v dopravě (jen část na PaE)                         18,3899)          22,096              ?    

5.8. dopad 10% devalvace Kč/ropu a rok                     0,-                   ?                     ?  

      dopad 10% devalvace Kč/z.p. a rok                       0,-                  4,4310)            6,65 

5.9. monopolní předražení el.,z.p.,c.t.                ?                      ?                     ?    

5.10. chybná konstrukce výkupní cen el.                       ?                      ?                     ?    

5.11. neregulované nájemné vod. elektr.                        ?                      ?                     ?    

 

Celkem chybné vnitřní relace 11) – min.                         16,93              16,161             15,696

Celkem podhodnocení – min.                                       69-89                         42-5712)      

Celkem pozitivní podpora                                          0,663              2,09                2,452

Výnos zdanění paliv a maziv pro topné úč.                   1,792               1,439               1,207

 

 

 1) při výrobě na úrovni r. 1997

 2) ztráta Transgazu z vnitrostátní plynárenské činnosti

 3) celkové nepřímé křížové dotace cen zemního plynu  obyvatelstvu placené Transgazem a ostatními odběrateli

 4) nepřímé křížové dotace cen elektřiny obyvatelstvu  placené ostatními odběrateli

 5) 17% hodnoty přidané zpracováním. R. 1998 centralizované  teplo obyvatelstvu, dále elektřina z obnovitelných zdrojů.  5.3. pětileté osvobození od daně z nemovitosti domů, jež se  zateplily nebo přešly na ekologicky šetrné vytápění.

 6) metodou Světové banky. Zohledněna inflace a kurs dolaru  US

 7) metodou EU - CEMT - 1-2% HDP + podíl energetiky na  emisích CO2

 8) skutečnost dle Havlíček,L. : Jaderný účet jako nástroj  financování hospodaření státu s radioaktivními odpady,  Energetika 4/98, nedoplatek dle původních odhadů nákladů na  hlubinné jaderné úložiště

 9) nový širší a přesnější výpočet

 10) devalvace Kč kalkulována k 1.5.1997

 11) mimo součty zůstávají položky 1.3., 3.3., 3.4., 3.5.  (podpora úsporám a obnovitelným zdrojům), 2.1. (v zásadě  duplicita při dvojím překřížení), 4.3. (alternativa k 4.1.  + 4.2.), 5.7. (jen částečně se týká paliv a energie) a 5.8.  (mimo paliva a energii). 3.2. je neodůvodněnou daní na  obnovitelné zdroje elektřiny.

 12) proti r. 1996 nevyčísleny položky ve výši 23,4-28,8  mld. Kč, které se příliš nesnížily.

 Další vysvětlivky :

 1. dle MPO, u podvodů odborný odhad

 2. Transgaz dotuje podniky i domácnosti. Domácnosti dotují  i podniky. U elektřiny průmysl dotuje domácnosti, dále  domácnosti bez elektrického vytápění dotují domácnosti  s elektrickým vytápěním.

 3. k 1.1.1998 byla paliva a elektřina převedena z 5 do 22%  sazby DPH, údaje o hodnotě přidané zpracováním 96-7 z ČSÚ, k 3.3. patří i osvobození parovodů a horkovodů od daně  z pozemku - v r. 1998 činilo cca 198 tis. Kč.

 4. výši znevýhodnění vypočetl J. Seják. Nízká poplatky za  těžbu jsou s otazníky, neboť ekonomická teorie nám nedává  postup k jejich stanovení. U zaostávání rekultivací chybí  data. Pojištění jaderných rizik vypočteno z atomového  zákona a požadavků tzv. Vídeňské úmluvy.

 5.4. - dle dat a.s. ČEZ při výrobě v daném roce. 5.5. Na  základě poslední energetické ročenky z r. 1996 (pak už se  nedělala), obsahuje jen velkou energetiku. 5.6. dle ČEZ.  5.7. . Minimální výše zvýhodnění silniční dopravy  proti železniční. Obsahuje i osvobození u spotřební daně za ekologicky  šetrné pohonné hmoty a nižší sazbu DPH u bionafty, uváděnou  v 3.4.-3.5. Vzhledem k těžko předvídatelným pohybům kursu  Kč je odhad 5.8. nepřesný. Tabulka neuvádí mimořádný výnos spotřební daně za  pohonné hmoty cca 39 (39,5)  mld. Kč. Výnos zdanění paliv a maziv pro topné účely dle MF. V r.  1994 vyneslo 2,167 a v r. 1995 4,593 mld. Kč.  1.1. a 5.6. budou v r. 1999 rovny nule.

 

Zdroj: Základní výpočty byly provedeny ve studii Zeman,J.,  Seják,J., Kovář,J. : Vymezení přímých a nepřímých dotací na  paliva a energie v ČR a jejich kvantifikace, ČEÚ, květen  97. Další výpočty byly provedeny v dodatcích k citované  studii k 30.9.1997 J.Z. a další výpočty J.Z. Dodatečně byly  propočteny zejména změny deformací cen z rozhodnutí vlády  a Parlamentu ČR.

Na rozdíl od tabulky ve Zpravodaji č. 7/99 jsou nepřímé křížové dotace za rok 1998 počítány nikoliv na základě spotřeby v r. 1997, ale na základě spotřeby zemního plynu a elektřiny v r. 1998. Vysoký propad nepřímých křížových dotací zemního plynu je dán vysokým poklesem světových cen zemního plynu v druhém pololetí 1998. U elektřiny jde jen o malé snížení vlivem poklesu její spotřeby obyvatelstvem po jejím razantním  zdražení k 1.7.1998.

 Ani řada čísel výše uvedené tabulky není zcela přesná.  Spíš než o ekonomických cenách paliv a energie vypovídá  o Augiášově chlévě v těchto cenách, jež je jednou z příčin,  proč se úsporám paliv a energie v ČR nedaří.

Ing. Jan Zeman,CSc., ČEÚ Praha 27.7.99