Jak se dá také provádět zákon o právu na informace o životním prostředí

 Zatím nedokončená úřední truchlohra

M o t t o :                               Modlitba byrokratů

V hlavě slámu, v srdci kámen

dejž nám bože! - "Staň se! Amen!"

Karl Hawliczek - Borovský

 

Jak je patrně čtenářům známo, zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí je účinný již od 1.7. 1998. Znamená výrazné zpřesnění pravidel a podmínek zpřístupňování informací o životním prostředí, jež mají v držení úřady veřejné správy.

Veřejnost má na takové informace až na výjimky oprávněného utajení či znepřístupnění nárok.

Možno říci, že Magistát hlavního města Prahy, plný (jak jinak) osvícených úředníků a úřednic, se k této problematice postavil opravdu čelem.

Prvý krok podnikl ten slovutný aparát již k 1. lednu 1999. Do té doby jste přišli na odbor územního rozhodování do Pařížské ulice, prohlédli si zde desítky vyvěšených oznámení a rozhodnutí, sundali si to, které vás zajímá a ochotní zřízenci v informační kanceláři vám to na počkání okopírovali na stroji v sousední místnosti. A občan zaplatil jen pár korun za kopírování. Spokojenost, zdálo by se, byla na všech stranách.

Nebyla! Úředníci hospodářské správy magistrátu a jeho účtaři prý žehrali na tuto nevděčnou agendu. Museli zaúčtovávat v podstatě bagatelní částky. Byla s tím práce. A tak český úředník ani v tomto případě nezklamal: k prvému lednu se zarazilo jakékoli kopírování. Prostě se kopie na magistrátě nedělají!

Nebylo by spravedlivé, pokud bychom zamlčeli, že na odboru životního prostředí téhož úřadu byla a je situace podstatně jiná: tam vám většinou okopírují bez řečí cokoli, a peníze chtějí jen zřídka (je s tím práce, která zjevně převyšuje výnos těch tří korun padesáti věnovaných pražskému eráru). Tady si ovšem již před lety zvykli na velice liberální a průkopnické ustanovení § 72 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. A tak tady žádné potíže nikdy nebyly.

Nicméně odbor územního rozhodování, tato fabrika na územní rozhodnutí, to je jiné kafe. Zde zaujali zásadový postoj. Dokonce ani účastník řízení neměl nárok. Tak jsme se ozvali my, tedy Společnost pro trvale udržitelný život, konkrétně její pražská odborná sekce. A výsledek se dostavil. Tajemník magistrátu Jan Vidím vydal písemnost, kterou pro její nesporný úřední půvab citujeme v doslovném opise:

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

 OPRAVA POKYNU TAJEMNÍKA Č. 29/94

vydáno dne 30. prosince 1994, pod čj. 1217/94 taj.

 

Proveďte doplnění v textu Pokynu tajemníka

Pokyn tajemníka MHMP č. 29/94 k vybírání správních poplatků a k vymáhání poplatku a pokut ukládaných odbory Magistrátu hl.m. Prahy a Městskou policií ve správním řízení se doplňuje takto:

str. 111, v Části I., článku 3, odst. 2 se doplňuje níže uvedený text:

Za vydání stejnopisu, opisu, fotokopie, výpisu nebo písemné informace z úředních spisů (soukromých spisů v úřední úschově), rejstříku knih, záznamů, evidencí nebo listin se vybírá správní poplatek podle pol. 3 Sazebníku správních poplatků k zákonu ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle které poplatek činí 50,- Kč za každou i započatou stránku. Za kopie pořízené na kopírovacích strojích sníží správní orgán na základě zmocnění k této položce poplatek o 70% tzn., že vybere poplatek ve výši 15,- Kč za každou i započatou stránku. Vybraný správní poplatek je příjmem rozpočtu obce.

(zde rukou připsáno:) - pouze pro účastníka řízení

Správní poplatek se nevybere v případě, že jsou splněny podmínky pro osvobození od poplatku podle ustanovení § 9 zákona o správních poplatcích.

Pořizování fotokopií z úředních spisů nelze ztotožňovat s kopírovací službou, kterou Magistrát hl.m. Prahy neposkytuje.

Účinnost úpravy pokynu tajemníka MHMP č. 29/94 je ode dne 4.5. 1999.

J a n V i d í m

tajemník Magistrátu hlavního města Prahy

 

Zodpovídá: vedoucí odboru MPC MHMP

Určeno: všem odborům MHMP

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

 

Na tento text, který jsme dostali od spřátelených úředníků pod rukou a tedy zcela neoficiálně, jsme reagovali obsáhlejším právním rozborem ze dne 7. června tohoto roku. Podstatné argumenty byly tyto:

Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽP, konkrétně jeho § 10 odst. 3, je speciální úpravou pro oblast environmentálních informací, jež užití obecného předpisu o správních poplatcích vylučuje. Výslovně se v tomto zákoně totiž stanoví pravidla zpřístupňování informací o životním prostředí včetně toho, že "informace se zpřístupňují zpravidla bezplatně. Orgány jsou oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a odesláním informací žadateli". V návrhu zákona bylo rovněž zmocnění pro stanovení správního poplatku, avšak toto ustanovení bylo v rámci legislativního procesu vypuštěno.

Nelze nežli uzavřít, že správní zpoplatnění je v případě informací o životním prostředí (vymezených v § 2 písm. a) zmíněného zákona) vyloučeno a speciální zákon připouští pouze účtování úhrad nákladů vzniklých v souvislosti se zpřístupněním informací (tj. náklady kopírování, ceny poskytnuté diskety, poštovní poplatků za odeslání apod.).

Po tomto vysvětlení nepřišlo od adresáta - tajemníka magistrátu - dosud vůbec nic. Ač bylo toto podání ze 7. června označeno výslovně jako petice, na kterou je povinností odpovědět do 30 dnů, dnes (19.7.) tato lhůta již uplynula a nic se neděje. Pan tajemník Jan Vidím mezitím skončil své působení na úřadě a nyní jeho úkoly vykonává dílem primátor ing. arch. Jan Kasl, dílem pak zástupce tajemníka Robert Ledvinka. Porušením petičního zákona vznikl kolem 10. července protiprávní stav, doposavad trvající, který ovšem uvedené pány zjevně příliš nevzrušuje.

Protože zmíněné podání bylo rovněž adresováno vedoucí odboru územního rozhodování Ing. Janě Kejvalové, došla odpověď z tohoto odboru, a to s datem 30. června. Dopis, byl vypracován právničkou odboru. Též by si zasloužil úplnou citaci pro svou nespornou svěžest, neotřelost a myšlenkovou originalitu, ale v zájmu úspory místa jej pouze shrnu:

Na závěr štempl a podpis. Tento živoucí doklad probudilosti českého úřednictva nás ve Společnosti pro trvale udržitelný život lhostejnými nenechal. Dne 11. července proto píšeme paní ing. Kejvalové další dopis, z něhož vyjímáme:

Tolik tedy úřednická truchlohra na téma přístupu k informacím o životním prostředí k dnešnímu dni. A abychom zakončili toto její prvé pokračování tak, jak jsme začali, zase zacitujme prostořekého Karla Havlíčka:

"Važme si úředníka statečného a poctivého!

Jest to občan dvojctihodný."

Jestlipak nám dvojctihodní občané během toho půldruha století nevyhynuli... Přinejmenším na pražském magistrátě.

 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

O dalších dějstvích i závěrečném happyendu tohoto kurážného kusu budeme ctěné obecenstvo s chutí průběžně informovat.

                                               S úctou

19.7. 1999                                                                 Petr Kužvart