Změny stanov STUŽ, schválené na valném shromáždění dne 1.6.1999

Zde naleznete úplné platné znění stanov STUŽ

Čl.7.
Organizační uspořádání

7.1 Nejvyšším orgánem Společnosti je valné shromáždění jejích členů, které se schází nejméně jednou ročně, aby:

a) schválilo stanovy Společnosti a změny těchto stanov, pokud nezmocní v konkrétním případě výslovně předsednictvo k provedení nezbytné změny;

7.3 Předsedu, přímo volené členy předsednictva Společnosti a členy revizní komise volí valné shromáždění tajnou volbou. Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří získali nejvíce hlasů. V případě obsazování více mandátů jediným hlasováním jsou mandáty obsazovány podle pořadí získaných hlasů. Pokud je při obsazování posledního mandátu zjištěna rovnost počtu hlasů odevzdaných pro více kandidátů, jsou zvoleni všichni tito kandidáti. V takových případech pak neplatí počty členů volených orgánů uvedené v článku 7.1b) a c.

Čl 8
Regionální pobočky, regionální skupiny a odborné sekce

8.1 V rámci Společnosti mohou existovat její regionální pobočky, regionální skupiny a odborné sekce. Tyto organizační součásti Společnosti vznikají na základě iniciativy členů Společnosti, kteří usilují o koordinovanou činnost v rámci určitého regionu nebo kteří se zaměřují na řešení určitého specifického problému, spadajícího do zaměření činnosti Společnosti.

8.2 Regionální pobočku může založit minimálně 5 členů Společnosti. Vznik regionální pobočky musí schválit předsednictvo Společnosti.

8.3 Orgánem regionální pobočky Společnosti je schůze členů, jež volí na dvouleté volební období nejméně tříčlenný výbor v čele s předsedou, případně další funkcionáře. Členové regionální pobočky volí na dvouleté volební období revizora nebo 3 - 5 člennou revizní komisi. Volení funkcionáři regionální pobočky, regionální skupiny nebo odborné sekce zastupují tyto organizační součásti v rámci daném stanovami, případně organizačním řádem Společnosti. Statutárním zástupcem pobočky je její předseda.

8.4 Regionální pobočka má právní subjektivitu. V dohodě s předsednictvem si regionální pobočka vymezuje svou územní působnost. Se souhlasem valného shromáždění Společnosti a v souladu s pravidly, jež toto shromáždění určí, mohou regionální pobočky samy vyvíjet hospodářskou činnost.

8.5. Regionální pobočka zaniká:

a) rozhodnutím členské schůze pobočky,

b) rozhodnutím valného shromáždění Společnosti.

V případě zániku regionální pobočky se provede majetková likvidace. Členové regionální pobočky zůstávají členy Společnosti.

 

Pozn. redakce: Změny v článku 8.4.: Vypuštěno v první větě: "pokud tak nerozhodne předsednictvo". V poslední větě vypuštěno: " (pobočky) mohu zakládat hospodářská zařízení".