Rovné ekonomické podmínky v dopravě?

Jan Zeman

Často se od ekonomů i politiků dovídáme, že ekonomické podmínky v dopravě jsou rovné, tzv. že každý dopravní obor hradí společenské náklady, které svým provozem vyvolává. Dal jsem si práci a vyčíslil základní druhy deformací nákladů a cen v pěti základních druzích dopravy ČR v r. 1996. Výsledky ukazuje tabulka.

Tabulka : Odhadované nekalkulované náklady jednotlivých druhů dopravy v ČR

v r. 1996 v mld. Kč

Druh nákladů

silniční

železniční

vodní

letecká

MHD

Celkem stát na dopr. infr.

16,871

5,356

0,1311)

0,389

1,600

St. podpora osob. dop.

1,469

5,151

0

0

8,395

Výdaje ČR na policii

2,955

0,03

0,001

0,013

?

Daňové úlevy

min. 1,664

0

0,124

0,919

0,0435)

Ext.škody na zdraví
vlivem nehod

18,491

0,0662)

0

0

0,0444)

hluku

min. 6,677

0,575

0

0,004

?

emisí NOx,CO,CxHy

13,653

0,219

?

?

?

emisí CO2 celkem

1,972

0,097

0,012

0,065

0,035

Celkem

min. 63,752

11,494

0,268

1,390

0,073

Spotř. daň za poh. hmoty

min. 27,624

1,327

0,018

0,128

0,389

Platby za silnice

5,220

0

0

0

0

Saldo

min. 30,908

10,167

0,250

1,2622

9,684

škody na vozidlech

6,054

0,0342)

velmi

nízké

?

Kumul.zanedbání infr.

170,000

170,000

?

0

?

Zábor půdy v % 3)

77,8

21, 0

0,15

1,05

?

1) na provoz vodních cest, 2) jen zaviněné ČD, 3)dle CDV 1994,

4) jen mrtví zavinění MHD bez metra v Praze, 5) jen na silniční dani MHD.

Zdroj : MDS, MF, ČD, vlastní výpočty.

 

Vysvětlivky:

- náklady na dopravní infrastrukturu - dle MDS

- kumulativní zanedbávání dopravní infrastruktury- nevládní odborný odhad. Ministr Peltrám v Hosp. n. 8.9.98, uvádí 175 a 175 mld. Kč pro rok 1998, což je pro tok 1996 méně,

- výdaje na policii z odhadu rozpočtu policie, podílu práce policie v dopravě a nehodovosti jednotlivých oborů dopravy, možná chyba do 20%,

- daňové úlevy spočítány z mat. MF. U DPH možnost větších chyb pro absenci dostatečných podkladů, u spotřební daně možnost chyb vlivem nepřesnosti v údajích o spotřebě bionafty, u vodní a letecké uvažován podíl mezinárodní cca 85-90%, u silniční ne vždy efektivní

- škody na zdraví počítány jako náklady nucené pracovní nečinnosti osob v produktivním věku zabitých, zmrzačených, zraněných a častěji nemocných v důsledku dopravních nehod, nadměrného dopravního hluku a emisí z dopravy včetně emisí nutných k výrobě elektřiny pro elektrickou trakci železnice, a náklady na jejich léčení. Nejde o cenu lidského života počítanou v EU. U nehod je východiskem odhad J. Poleny z r. 1986 1 mrtvý je 1,5 mil. Kč, 1 těžce zraněný 0,4 mil. Kč, 1 lehce zraněný 0,03 mil. Kč + inflace (možná chyba do 10%). U dopravního hluku obdobné odhady J.Poleny a ne zcela reálný předpoklad, že snížení hlučnosti aut kompenzoval růst jejich provozu včetně prostorového rozšiřování (možná chyba do 20%). U emisí se vychází z řady toxicity EU, která se upravuje na podmínky dopravy a ČR r. 1996 (možná chyba do 30%),

- škody vlivem CO2 počítány dle metodiky EU CEMT jako 2% HDP + emise CO2 vyprodukované jedn. obory dopravy,

- spotřební daň za pohonné hmoty spočítána z údajů CDV Brno o spotřebě a platných sazeb, silniční daň včetně dálniční nálepky dle MF a MDS,

- škody na vozidlech dle MDS a ČD.

 

Výše vyčíslené hodnoty nejsou zcela přesné, je nutné je brát s určitou rezervou. Tabulka ale ukazuje, že rovnost ekonomických podmínek mezi železniční a silniční dopravou obnášela v r. 1996 nerovnost ve výši minimálně 20,7 mld. Kč, o množství nevyčíslitelných škod na zdraví lidí a přírody nemluvě.

Pozn. redakce: U autora je k dispozici ještě kalkulace deformací cen paliv a energie. Kontakt viz rubrika Aktuální adresy a organizační informace (Důležité adresy - revizní komise)